Herstart Fusie Justitiële Instellingen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Herstart Fusie Justitiële Instellingen

Geplaatst op 14 09 2020

WILLEMSTAD – De herstart van het fusietraject van een viertal justitiële instellingen is recentelijk officieel van start gegaan in een kick-off meeting met de Minister van Justitie, Quincy Girigorie. Het is de intentie om tot een nieuwe organisatie te komen belast met alle ambulante justitiële jeugd taken en acute hulp aan slachtoffers gekoppeld aan een centraal meldpunt relationeel geweld.

Het betreft een fusie tussen de volgende stichtingen; Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, (AJJC), Gezinsvoogdijinstelling (GVI), Stichting Slachtofferhulp Curaçao (SSHC) en de uitvoeringsorganisatie Bureau Voogdijraad. Al deze instellingen voeren wettelijke justitiële taken uit op grond van wetgeving en of verdragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: jeugdreclassering, Halt, Veiligheidshuis, advisering omtrent civielrechtelijke plaatsingen, regelen van gezinsvoogdij, begeleiding ouders, alimentatie, en het bieden van acute hulp aan slachtoffers.

De komende tijd vindt een reeks gesprekken plaats met de betrokken instanties ten einde hun input te krijgen voor het fusietraject. Het personeel van Bureau Voogdijraad is recentelijk door de Minister van Justitie ingelicht over de totaliteit van het fusietraject omdat het besluit om ook het Bureau Voogdijraad in het fusie op te nemen pas recentelijk is genomen. Het personeel van de stichtingen was al op de hoogte omdat in het oorspronkelijke voorstel alleen om een fusie van de drie justitiële stichtingen ging.

NOODZAAK

Het oorspronkelijke fusietraject is die al een tijd gaande maar wegens omstandigheden waaronder de COVID-19 pandemie kon het niet eerder worden vervolgd. Echter, nut en noodzaak van de fusie is even relevant gebleven waardoor de herstart van het fusietraject nu plaats vindt.

De fusie van gesubsidieerde instellingen is geen nieuw fenomeen, maar wordt al sinds 2014 genoemd in het rapport Mollen, waarin onderzoek is gedaan naar de subsidierelaties van de overheid met de gesubsidieerde instellingen om de effectiviteit en efficiëntie te vergroten. Vanuit het oogpunt van doelrealisatie, efficiëntie en kostenbesparingen is in januari 2019 door de Raad van Ministers besloten, om deze fusie te realiseren

BESTAANSRECHT

Hoewel de stichtingen hun bestaansrecht de afgelopen jaren hebben bewezen, dreigt de dienstverlening in het gedrang te komen door de grote financiële uitdagingen waar de stichtingen mee geconfronteerd worden. Er is immers de afgelopen tijd het nodige bezuinigd op de subsidies. De taken die door deze justitiële stichtingen worden verricht, zijn zoals reeds vermeld wettelijke justitiële taken die ook in internationale verdragen zijn vastgelegd en die in een democratische rechtstaat gegarandeerd moeten worden.

Een nieuwe taak die de nieuwe organisatie erbij zal krijgen is die van een centraal meldpunt voor relationeel geweld. Vanuit het Nationaal Plan tegen relationeel geweld en kindermishandeling is het Ministerie van Justitie namelijk ook belast met de taak voor het centraliseren, opzetten en implementeren van een meldpunt voor geheel Curaçao.

VISIEDOCUMENT

Een projectorganisatie bestaande uit een projectleider van het Ministerie ondersteund door SOAB is in het leven geroepen voor de realisatie van het fusietraject met een doorlooptijd van achttien maanden. Het streven is om in december 2021 de fusie afgerond te hebben. Uiteraard zullen de vakbonden die het personeel van de diverse instanties vertegenwoordigen tezijnertijd op de hoogte gehouden van de voortgang van het fusietraject.

De minister benadrukt dat thans een visiedocument op tafel ligt dat de richting geeft voor de fusie maar dat bij het tot stand komen van de nieuwe organisatie zowel de leiding en personeel van de diverse instanties de benodigde input kunnen geven.