Het land zal in beroep gaan tegen het vonnis in de zaak VPCO tegen het land. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Het land zal in beroep gaan tegen het vonnis in de zaak VPCO tegen het land.

Geplaatst op 08 02 2023

Het land zal in beroep gaan tegen het vonnis in de zaak VPCO tegen het land.

Op 6 februari 2023 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg vonnis gewezen in de civiele zaak die VPCO tegen het Land Curaçao heeft aangespannen. Deze rechtszaak is in 2017 door de VPCO aangespannen omdat VPCO van mening is dat de bekostiging onvoldoende is voor de werkelijke kosten van het door de VPCO verzorgde onderwijs.  Tevens is de VPCO van mening dat het openbaar onderwijs allerlei voordelen geniet door te kunnen meeliften op (andere) budgetten van het land. Dat is volgens de VPCO een vorm van ongelijke behandeling.

In haar tussenvonnis van 15 maart 2021 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg beslist dat er geen sprake is van ongelijke behandeling, in die zin dat de DOS wel toereikend wordt gefinancierd door het land voor het door haar verzorgde onderwijs en de VPCO niet.

In haar vonnis van 6 februari 2023 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg echter beslist dat er sedert 1998 geen indexering en/of aanpassing van de tarieven en normen gebruikt in de bekostigingsmethodiek heeft plaatsgevonden en dat dit de reden is waarom VPCO kennelijk een tekort ervaart ten opzichte van de kosten die zij maakt. Het land is met deze beslissing en onderliggende overwegingen van het Gerecht in Eerste Aanleg niet eens. Het land zal daarom in beroep gaan tegen dit vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg.

Anders dan het Gerecht in Eerste Aanleg heeft beslist heeft het land bijvoorbeeld met de vele overlegde stukken laten zien dat er weldegelijk aanpassingen hebben plaatsgevonden en de bekostiging over de hele linie met zo’n 40% is verhoogd. Tevens heeft zij aangetoond bij welke bekostigingsnormen aanpassing niet nodig of niet mogelijk is.

De bekostiging van onderwijs kan niet op de werkelijke kosten van de schoolbesturen gebaseerd worden. Dat is op grond van de onderwijswetgeving en gelet op Landsverordening Comptabiliteit 2010, Landsverordening financieel beheer en Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten niet mogelijk én niet wenselijk. Het land kan niet verplicht worden om een onverantwoord financieel beheer te voeren louter om aan de wensen van VPCO tegemoet te komen. Het land moet op de eerste plaats zorgen voor een prudente inrichting van de Landsfinanciën en een rechtvaardige verdeling van de schaarse middelen.

Op vrijdag 17 februari 2023 zal de bestuursrechter de zes (!) rechtszaken die VPCO tegen de Minister van OWCS heeft aangespannen behandelen. De bestuursrechter zal onafhankelijk van de civiele rechter moeten gaan toetsen of de bekostiging van de VPCO voldoet aan de wettelijke bepalingen of niet.

In dit stadium zal er geen verdere commentaar worden gegeven over deze zaken.

______________________________

Dhr. Sithree van Heydoorn

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

08-02-2023