Het recht op demonstratie en verplichtingen van de Regering hierbij - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Het recht op demonstratie en verplichtingen van de Regering hierbij

Geplaatst op 09 07 2020

Willemstad – Het recht op demonstratie is een democratisch en fundamenteel recht, dat gerelateerd is aan de vrijheid van meningsuiting. Beide rechten zijn verankerd in onze grondwet en andere wetten van ons land, net als in internationale verdragen.

Demonstreren is een vorm van vreedzaam protest waarmee een groep personen hun zienswijze en/of onvrede met bepaalde specifieke thema’s naar voren brengen. Door middel van de demonstratie tonen zij aan dat er een hoeveelheid personen in de gemeenschap is die dezelfde gedachten delen en die achter de motieven van de demonstratie staan.

Het recht op demonstratie is vastgelegd in artikel 11 van onze Staatsregeling. Het Memorie van Toelichting (MvT) van deze Regeling geeft aan dat het recht op demonstratie een fundamenteel recht is. Dit betekent dat een demonstratie niet zondermeer verboden kan worden.

De regering op haar beurt moet de veiligheid garanderen van zowel de demonstranten zelf gedurende de vreedzame demonstratie, als van andere burgers, die niet deelnemen aan de demonstratie. Gebaseerd op het feit dat het MvT het mogelijk maakt dat de regering instructies verstrekt, dient voor het houden van bepaalde types demonstraties een vergunning aangevraagd te worden bij het bevoegde gezag. Ook geeft het MvT aan dat dit recht ingeperkt kan worden door de overheid op het moment dat dit recht gebruikt wordt voor het plegen van strafbare handelingen. Dus een demonstratie mag niet tegen de openbare orde, rust en veiligheid ingaan, noch tegen de bescherming van onze gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is, dat op het moment dat demonstranten gebruik wensen te maken van de openbare weg voor hun demonstratie, er vooraf een vergunning (artikel 6 LOO) aangevraagd moet worden om dit te mogen doen. Op Curaçao zijn de wetten voor bescherming van de openbare orde, rust, veiligheid en bescherming van de gemeenschap vastgelegd in de Landsverordening Openbare Orde (LOO), wat een landelijke verordening is.

Curaçao is ook gebonden aan internationale verdragen waarin het recht op demonstratie verankerd is. Deze verdragen zijn EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en  IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten), om specifieker te zijn artikel 11 van EVRM en artikel 21 van IVBPR.

Op het moment dat een demonstratie van aard verandert en er één wordt met een gewelddadige tendens of de openbare orde verstoort, heeft de overheid de plicht om de openbare orde te handhaven om zowel de deelnemers aan de demonstratie als het algemene publiek te beschermen. Deze plicht van de overheid geeft de Politie het recht en de verplichting om op te treden tegen personen die zich schuldig maken aan welke strafbare handeling dan ook.

Door middel van dit bericht benadrukt het Ministerie van Justitie  dat de Curaçaose regering het fundamentele recht op vreedzame demonstratie dat vastgelegd is in onze Staatsregeling respecteert en ondersteunt. Hierom zal de Regering altijd ruimte blijven bieden om vreedzaam te demonstreren. Wel houdt de Regering zich ook aan haar verplichting om de openbare orde te handhaven en kan zij derhalve bepaalde restricties toepassen die gebaseerd zijn op onze wetten. Om wat voor demonstratie het ook gaat, demonstranten moeten zich altijd houden aan aanwijzingen van de Politie. Op het moment dat er een verstoring van de openbare orde optreedt dient de Politie deze zo spoedig mogelijk weer te herstellen.