Introductie-traject van volgtoetsen in het Funderend Onderwijs - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Introductie-traject van volgtoetsen in het Funderend Onderwijs

Geplaatst op 08 08 2018

Overhandiging Eind-volgtoetsen Rekenen & Wiskunde aan FO scholen op 5 en 6 juni 2018

 

In de maand januari van dit jaar heeft de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), mevrouw drs. Marilyn Alcalá-Wallé, het eerste exemplaar van de volgtoetsboeken voor de mid-toetsen Rekenen & Wiskunde voor groep 6 en 7 aan de schoolbesturen overhandigd welke toetsen vervolgens in de maand februari van dit jaar op de scholen zijn afgenomen.

In juni 2018, hebben álle scholen de eind-volgtoetsen Rekenen & Wiskunde voor de groepen 5, 6 en 7 ontvangen. In het nieuwe schooljaar zullen óók de groepen 3 en 4 gaan deelnemen aan de volgtoetsen Rekenen & Wiskunde en wordt hierdoor het introductie-traject van de volgtoetsen Rekenen & Wiskunde voor de groepen 3 t/m 7 afgerond. Het traject om ook volgtoetsen te ontwikkelen voor Papiaments en Nederlands is in volle gang en in het nieuwe schooljaar zal worden aangegeven wanneer die ter beschikking kunnen worden gesteld.

Onlangs hebben álle leerlingen in groep 8 van álle schoolbesturen op Curaçao deelgenomen aan de EFO-toets die medebepalend is voor plaatsing in het vervolgonderwijs. Deze EFO-toets, die in groep 8 – dus pas na 8 jaar onderwijs tegen het einde van de schoolloopbaan van de leerlingen – éénmalig wordt afgenomen, is de enige uniforme en objectieve toets die we tot nu toe binnen het Funderend Onderwijs kennen. Zoals bekend wordt de EFO-toets afgenomen in de vakgebieden Rekenen & Wiskunde, Papiaments en Nederlands en de resultaten dienen om mede te kunnen bepalen of een leerling de bovengenoemde vakgebieden in voldoende mate beheerst om in een bepaald type vervolgonderwijs geplaatst te kunnen worden.

Echter, voor wat betreft de andere groepen (3 t/m 7) in het Funderend Onderwijs was er tot voor kort een gebrek aan een meetinstrument om objectief en betrouwbaar de ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen. Op grond hiervan is het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport gestart met een traject om volgtoetsen te ontwikkelen. Als eerste is gestart met het educatiegebied Rekenen & Wiskunde. Er zijn volgtoetsen ontwikkeld die halverwege het schooljaar kunnen worden afgenomen (=mid-volgtoetsen) alsmede volgtoetsen ter afname tegen het einde van het schooljaar (=eind-volgtoetsen).

De volgtoetsen hebben een ander doel dan de EFO-toets. Daar waar de EFO-toets een éénmalige meting is aan het einde van het Funderend Onderwijs zijn de volgtoetsen opeenvolgende momentopnames gedurende de gehele onderwijsperiode. Het doel is namelijk een betere monitoring en tijdige (bij)sturing van het onderwijsleerproces van de leerling. De opgaven voor de volgtoetsen zijn methodeonafhankelijk en geconstrueerd op basis van de kerndoelen en leerlijnen. Om die reden kunnen de volgtoetsen waardevol zijn om op een bepaald moment gedurende het schooljaar te kunnen aangeven waar de leerlingen en scholen staan ten opzichte van de kerndoelen en de leerlijnen.

Het gaat dus bij de volgtoetsen expliciet niet om cijfers geven! Volgtoetsen zijn niet bedoeld om de leerlingen te beoordelen en zijn dus geen selectie-toetsen. Het is namelijk een hulpmiddel dat aangereikt wordt aan de scholen vanuit de overtuiging dat goed zicht krijgen op de ontwikkelingen van de leerlingen belangrijk is om de leerlingen goed voor te bereiden op hun vervolgonderwijs.

Vanuit die optiek bezien is er weinig meerwaarde om de leerlingen te gaan “trainen voor de volgtoets”. Met alleen maar oefenen van toetsopgaven bereiken we alleen maar dat de leerlingen opgaven van buiten gaan leren om zo hoog mogelijk te kunnen scoren op de volgtoetsen. Onze doelstelling is om juist kennis, inzicht, begrip en vaardigheden te verwerven zoals die in de kerndoelen staan omschreven.

Voor de PDF-formaat van dit bericht kunt u het hier downloaden: Persbericht Volgtoets

De Minister van OWCS mw. Marilyn Alcalá-Wallé staat geheel achter de volgtoetsen welke zeer zeker voor álle leerlingen in het Funderend Onderwijs de kans op een succesvolle ontwikkeling zal vergroten.

*************************