MOWCS: MET Z’N ALLEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE AANWIJZING!!! - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

MOWCS: MET Z’N ALLEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE AANWIJZING!!!

Geplaatst op 11 06 2019

Willemstad- De volgende brief is gestuurd naar alle instanties en personen waarvan de kosten drukken op de OWCS-begroting: Bij aantreding van de huidige Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) eind mei 2017 is vast komen te staan dat de financiële situatie van het land zorgwekkend was. Binnen het kabinet Rhuggenaath zijn er in dit verband verschillende voorstellen aangedragen om de financiële situatie en vooruitzichten te verbeteren. Het is van belang om te vermelden dat het College Financieel Toezicht (Cft) sinds 2016 zijn zorgen heeft geuit over de overheidsfinanciën van Curaçao en de ruimte heeft geboden om de financiële huishouding op orde te brengen.

De huidige regering heeft in dit verband na verschillende intensieve analyse- en onderhoudsmomenten, een pakket aan maatregelen voorgesteld in samenwerking met de Managementteams van de verschillende ministeries. In dit licht is er tevens een Commissie Begrotingsdoorlichting (CB) ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar de reële mogelijkheden binnen de huidige Curaçaose geopolitieke en sociaal-economische context.

In een brief van 15 april 2019, voorzien van kenmerk Cft 201900042, heeft de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten dhr. Prof. dr. R.H.J.M. Gradus, de Minister van Financiën dhr. K. Gijsbertha geïnformeerd dat ook met de voorgestelde maatregelen (Brief van 13 maart jl.), de begroting 2019 niet voldoet aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft).

Op basis daarvan heeft het Cft op 1 april jl. de Rijksministerraad (RMR) een bericht gezonden waarin de RMR geadviseerd wordt om middels een aanwijzing toe te zien op de uitvoering van het gepresenteerde pakket aan maatregelen en het treffen van aanvullende en vervangende maatregelen. De aanvullende en vervangende maatregelen moeten onder meer leiden tot verlaging van de uitgaven en verhoging van de productiviteit en de efficiency van de collectieve sector. Zo dient er, conform de Cft, een beter evenwicht te ontstaan tussen uitgaven beperkende en inkomstenverhogende maatregelen.

De Cft voorziet dat de Begroting leidt tot een tekort in 2019 van circa ANG 112 miljoen en tekorten in de daaropvolgende jaren. Met meerjarige tekorten en het uitblijven van compensatie van de tekorten uit 2017, 2018 en 2019 geeft de Begroting volgens de Cft te weinig blijk van besef van urgentie. Het Cft erkent de lastige economische situatie waarin Curaçao verkeert, maar meent dat aanvullende maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn. Het Cft heeft de regering geadviseerd dringend aanvullende maatregelen te treffen die leiden tot verlaging van de uitgaven en verhoging van de efficiency van de collectieve sector.

Alle ogen zijn gericht op de Ministers (en het Parlement). Om een beter beeld te krijgen in de Begroting van het Ministerie van OWCS en eventuele maatregelen die genomen moeten worden om de financiële huishouding in evenwicht te brengen, verwijst de Minister u naar de volgende gegevens over de Gewone Dienst van de OWCS-Begroting 2019, aangevuld met de suppletie en in percentages uitgedrukt. Zie onderstaande Schema:

Het overzicht geeft in de eerste cijferkolom de begrotingscijfers van 2019, aangevuld met de voorgestelde wijzigingen Begroting 2019 in de tweede cijferkolom, resulterend in de laatste cijferkolom, uitkomend op een totaalbedrag van approximatief 360 miljoen guldens. In de voorgestelde begrotingswijziging is een deel van de financiële consequenties opgenomen voor de uitvoering van het in 2016 door de toenmalige Minister van OWCS getekende “Onderwijsconvenant Arbeidsomstandigheden”. Een aanzienlijk bedrag gaat ook naar de post voor autonome afschrijvingen ten behoeve van te plegen vervangingsinvesteringen. Uit het overzicht valt af te leiden dat ruim 85% van de OWCS begroting betrekking heeft op overdrachten aan derden/ subsidies aan de scholen, schoolbesturen en gesubsidieerde instellingen OWCS. Dus we zijn SAMEN verantwoordelijk voor een sluitende begroting.

In dit licht heeft de Minister van OWCS u reeds eind 2017 uitgenodigd voor een informatiesessie en heeft zij u tevens geïnformeerd over de werkelijke financiële situatie. Tevens heeft zij aangegeven dat de OWCS begroting overwegend uit subsidies aan instellingen bestaat, uit diensten aan derden (zoals Schooltransport), en dat er ook binnen die realiteit efficiëncy gehaald dient te worden.

Een aantal aandachtspunten waaraan gedacht wordt zijn onder meer.
1. Kleiner wordende scholen in leerling populatie kunnen worden geclusterd om meer efficiency te behalen in het voordeel van het Onderwijs;
2. Ondersteunende activiteiten t.b.v. de scholen kunnen worden gecentraliseerd;
3. Wanneer een school overgaat tot sluiting, gelijk water en electra laten afsluiten;
4. Doorlichting van de personele begroting (grootste deel van de subsidies): is iedereen die op de payroll staat inderdaad werkzaam of zijn er spookleerkrachten?;
5. Zijn er leerkrachten ter beschikking van één of andere organisatie op kosten van de overheid: welke afspraken zijn gemaakt en wat is hun productiviteit? Hoe worden de uren verantwoord?;
6. De bestelling van leermiddelen is doorgelicht? Bestelcriteria worden nageleefd (verschillende leermiddelen worden besteld, niet gebruikt of niet optimaal gebruikt en weggedaan)?;
7. In de praktijk is verder gebleken dat verschillende van overheidswege gesubsidieerde instellingen buitenproportionele hoge apparaatskosten hebben, waarbij de hogere werknemers veel meer verdienen dan hun collega’s binnen het overheidsapparaat;
8. Verschillende van deze instellingen wachten op de overheid en zijn nagenoeg helemaal afhankelijk van de overheidssubsidie en in plaats van te investeren in de doelstellingen, wordt er geïnvesteerd in het verhogen van de salarissen en andere personeelskosten, zoals een bonus of extra maand uitkering ten laste van de ontvangen subsidie ( er is niet genoeg verantwoordelijkheidsbesef);
9. Bij verschillende stichtingen is het tevens merkwaardig hoeveel er wordt geïnvesteerd in huisvesting met bijzondere royale werkruimtes (in tegenstelling tot de overheid, die juist zorgdraagt voor de subsidies;
10. Verschillende directeuren verdienen salarissen die niet overeenkomen met de functiezwaarte en de verantwoordelijkheid (niet in verhouding zijn met de aard en zwaarte en risico’s van het werk). De beleving is dat de Minister direct verantwoordelijk wordt gesteld en de knelpunten moet oplossen;
11. Verschillende gesubsidieerde instellingen voldoen niet of niet in voldoende mate aan het Subsidielandsbesluit;
12. Kapitaalsvernietiging door leegstaande gebouwen (zoals de Stichting Studiefinanciering Curaçao) waarover de huidige Minister meerdere malen om actie heeft gevraagd en die nog steeds niet zijn afgehandeld;
13. Verschillende entiteiten die soortgelijk werk verrichten willen liever niet samenwerken. Fragmentarisch werk betekent in de praktijk hogere kosten en minder output voor de gemeenschap;
14. Kosten/ Uitgaven die niet in verhouding zijn met de dienstverlening.

Dit zijn een aantal voorbeelden om een beeld te geven van de ernst van de situatie. De Minister observeert ongewenste situaties echter niet alleen bij de kolom van subsidies, maar ook inefficiënties binnen het eigen Ministerie. Hiertoe is de Minister ook bezig om het apparaat te optimaliseren. Zo wordt er thans gewerkt aan de verhoging van de productiviteit binnen het apparaat (door aanpak van hoge ziektemeldingen, verkeerde gebruik van dienstwagens, geen juiste verantwoording) en het ondersteunen van het personeel door begeleidings- en bijscholingsmomenten.

De Koninkrijksregering staat op het punt Curaçao een aanwijzing te geven (om de begroting dit jaar nog in evenwicht te brengen. Effectief betekent dit voor de Onderwijssector mensen naar huis sturen of salarissen verlagen, omdat het grootste gedeelte van de OWCS-begroting uit salarissen bestaat). Met of zonder aanwijzing van de RMR, binnen het werkveld OWCS zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor een beter en optimaal financieel beheer. Er zijn verschillende mogelijkheden om effectiever middelen in te zetten en daar zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor! In dit licht moet u de exercities waarmee de Minister van OWCS bezig is, plaatsen. U zal op korte termijn weer worden uitgenodigd om de verder uit te zetten trajecten en de reeds goedgekeurde trajecten te bespreken en alle voorstellen en suggesties zijn welkom .

#aanwijzing #cft #onderwijs #productiviteit #efficiëntie #begroting

Mevr. drs. Marilyn M. Alcalá-Wallé

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Schematische Overzicht:

********************************************