Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Curaçao en de Verenigde Naties - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Curaçao en de Verenigde Naties

Geplaatst op 29 09 2022

WILLEMSTAD – Op 29 september 2022 heeft de regering van Curaçao haar inzet voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) hernieuwd toen zij ondertekenaar werd van het Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework (MSDCF) van de Verenigde Naties voor het Caribisch gebied voor de jaren 2022 tot 2026. Curaçao herbevestigt partnerschap met de Verenigde Naties door middel van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Het kader vormt de samenwerking tussen regionale overheden en de VN voor de komende vijf jaar, begeleidt de ondersteuning voor het herstel van de COVID-19-pandemie en streeft duurzame ontwikkeling na op een zodanige manier waarbij niemand wordt achtergelaten.

Vice Premier van Curaçao, de eervolle Hare Excellentie mw Ruthmilda Larmonie-Cecilia, heeft zich vandaag aangesloten bij VN Resident Coördinator a.i. voor Trinidad en Tobago, Aruba, Curaçao en St. Maarten, de heer Dennis Zulu, voor een ondertekeningsceremonie in Fort Amsterdam in Willemstad.

Vice Premier Larmonie-Cecilia onderschrijft: “Het MSDCF is ontwikkeld met en door de eilanden en weerspiegelt de uitdagingen van het Caribisch gebied en dus ook van Curaçao. Het is belangrijk om samen te werken aan deze uitdagingen, met de VN maar ook met onze buureilanden en het gebruik van het raamwerk maakt het gemakkelijker om dit te doen en beste praktijken uit te wisselen.”

De heer Zulu bevestigde de steun van de VN aan Curaçao bij het streven naar een eerlijke en rechtvaardige ontwikkeling.

“Dit nieuwe samenwerkingskader zorgt ervoor dat de VN en Curaçao, net als de rest van het Caribisch gebied, zullen blijven samenwerken om oplossingen te vinden voor de ontwikkelingsuitdagingen waarmee we niet alleen regionaal, maar ook nationaal worden geconfronteerd,” zei de heer Zulu. “Het MSDCF is een sterk platform om ons partnerschap de komende vijf jaar voort te zetten.”

De heer Zulu prees de regering van Curaçao voor haar inhoudelijke bijdrage aan het ontwerpproces van het samenwerkingskader en sprak het enthousiasme uit van het VN-team in de regio om te blijven samenwerken.

Het MSDCF stelt vier hoofdprioriteiten vast voor het bereiken van veerkrachtige duurzame ontwikkeling in de regio: meer steun voor de agenda voor economische veerkracht; geïntensiveerde inspanningen om de verwezenlijking van de mensenrechten voor iedereen te waarborgen; sterke inzet voor het verbeteren van inclusieve rampen risicovermindering en aanpassing aan de klimaatverandering; en de steun opgeschaald om ervoor te zorgen dat Caribische samenlevingen vreedzame en rechtvaardige samenlevingen blijven.

English version

New Cooperation Agreement between Curaçao and the United Nations

WILLEMSTAD – On September 29, 2022, the Government of Curaçao renewed its commitment to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) when it became the latest signatory to the United Nations Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework (MSDCF) for the Caribbean for the years 2022 to 2026.

The framework shapes collaboration between regional governments and the UN for the next five years, guides support for recovering from the COVID-19 pandemic and pursues sustainable development in a way that leaves no one behind.

Vice Prime Minister of Curaçao, Her Excellency Mrs. Ruthmilda Larmonie-Cecilia, today joined UN Resident Coordinator a.i. for Trinidad and Tobago, Aruba, Curaçao and Sint Maarten, Mr. Dennis Zulu, for a signing ceremony at Fort Amsterdam in Willemstad.

Vice Prime Minister Larmonie-Cecilia said, “The MSDCF has been developed with and by the islands and it reflects the challenges of the Caribbean and therefore also of Curaçao. It is important to work together on these challenges, with the UN but also with our neighbor islands and using the framework makes it easier to do this and exchange best practices.”

Mr. Zulu reaffirmed the UN’s support for Curaçao as it works towards fair and equitable development.

“This new cooperation framework ensures that the UN and Curaçao, like the rest of the Caribbean, will continue working together to find solutions to the development challenges we face not only regionally, but nationally as well,” Mr. Zulu said. “The MSDCF is a strong platform to continue our partnership over the next five years.”

Mr. Zulu commended the Government of Curaçao for its substantive contribution to the Cooperation Framework design process and expressed the enthusiasm of the UN team in the region to continue collaborating.

The MSDCF identifies four key priorities for achieving resilient sustainable development in the region: increased support to the economic resilience agenda; intensified efforts to ensure realization of human rights for all; strong commitment to enhancing inclusive disaster risk reduction and climate change adaptation; and scaled up support to ensure that Caribbean societies remain peaceful and just societies.