Nieuwjaarstoespraak Gouverneur van Curaçao voor het jaar 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Nieuwjaarstoespraak Gouverneur van Curaçao voor het jaar 2020

Geplaatst op 03 01 2020

Excellenties, geachte aanwezigen, bon nochi.

Fijn om u allen hier vanavond te zien in het nieuwe jaar. Bij gelegenheden als deze is het goed gebruik om terug te kijken op het afgelopen jaar om vervolgens de blik te richten op de periode die voor ons ligt. In veel opzichten was 2019 geen eenvoudig jaar. Minder gunstige ontwikkelingen die zich reeds in de voorgaande jaren leken af te tekenen, werden duidelijker zichtbaar en in toenemende mate ook voelbaar. Ik denk dat de meeste van u dit met mij eens zullen zijn. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen waar te nemen. Het zijn deze ontwikkelingen waar we ons aan zullen moeten optrekken.

Dames en heren,

Als gezegd was 2019 een jaar waar we met gemengde gevoelens op terug kunnen kijken. Onze samenleving en haar burgers werden wederom op de proef gesteld. Economisch, sociaal en financieel gingen we er in 2019 helaas niet op vooruit. Zo was er in economische zin opnieuw sprake van een jaar met krimp hetgeen onder andere inhoudt dat we allemaal, overheid, bedrijven en burgers, wederom minder te besteden hebben. En ook voor 2020 wordt geen economische groei voorzien. Het is een trend die mij in toenemende mate zorgen baart. De komende periode zal niet eenvoudig worden voor de mensen en de bedrijven die het nu al moeilijk hebben. De economische situatie in Curaçao, mede ingegeven door de toestand in ons buurland Venezuela, zorgt voor verdere onzekerheid. De sociale gevolgen van onze haperende economie zijn duidelijk zichtbaar en worden versterkt door het feit dat economische neergang meestal hand in hand gaat met een toename van criminaliteit en daarmee met een vergroting van het gevoel van onveiligheid bij onze burgers.

Ook de overheidsfinanciën waren en blijven een punt van zorg. Zozeer zelfs dat het resulteerde in een aanwijzing van de Rijksministerraad. Deze aanwijzing volgde op het advies van het College financieel toezicht, dat de afgelopen jaren telkenmale zijn zorgen heeft geuit over het financieel beheer van Curaçao en het oplopen van de tekorten op de begroting van het Land. Echter niet alleen binnen de overheid is er sprake van dringende financiële knelpunten, ook de bancaire sector kent nadrukkelijk haar uitdagingen welke met verve aangepakt moeten worden!

Dames en heren,

Het problematische beeld dat ik zojuist heb geschetst vraagt niet om een oplossing, het schreeuwt om een oplossing! Het zijn grote vraagstukken die we niet kunnen en niet mogen doorschuiven naar toekomstige generaties. Sterker nog, het is een plicht aan onze kinderen om ze hier en nu op te lossen. Zoals de premier recent bij de VBC heeft aangegeven, zullen we daarvoor ook onze weerstand ten opzichte van hervormingen moeten overwinnen. Ik onderschrijf nadrukkelijk het belang hiervan. Niet in de laatste plaats omdat de financieel economische situatie nu reeds grote sociaal maatschappelijke gevolgen heeft en daarmee nadrukkelijk een weerslag heeft op onze samenleving én op onze burgers. Ze werken ongelijkheid, behoeftigheid en onverdraagzaamheid in de hand en schaden niet alleen het vertrouwen van onze burgers in onze politiek en bestuur, maar ook dat van potentiële buitenlandse investeerders. We moeten echt nu iets doen…

De aard en ernst van de problemen maakt het zoeken naar oplossingen echter niet eenvoudig; ik heb het alomvattende antwoord ook niet. Wat ik wel zie is dat we te vaak blijven steken in goede voornemens en dat we de uitvoering veronachtzamen. Het is echter juist de uitvoering van plannen en ideeën waar de nadruk op zou moeten liggen. Niet alleen top-down, maar nadrukkelijk in partnerschap met de samenwerkingsverbanden op lokaal niveau, in de bario’s, en tezamen met de NGO’s en andere maatschappelijke verbanden die van belang zijn voor het welslagen van onze projecten. Daarbij is ook van belang dat we erkennen dat we alleen dán doeltreffend in onze aanpak kunnen zijn wanneer we met respect naar elkaar luisteren, onze geesten openstellen voor de ander en met durf, initiatief en daadkracht onze uitdagingen aangaan. Kijk hierbij ook eens naar andere landen in ons Koninkrijk. Kijk bijvoorbeeld naar Bonaire of Nederland waar het momenteel erg goed gaat. Kijk, leer en maak vooral gebruik van de mogelijkheden die ons in dit verband binnen het Koninkrijk geboden worden. De conferenties rond bon bini for business zijn hier een mooi voorbeeld van.

De door het kabinet met Nederland overeengekomen groeistrategie kan een goede basis dienen voor de weg naar boven, maar er moet meer gebeuren, veel meer. Ik doe daarom hierbij een appèl op werkgevers en werknemers, op overheid en bedrijfsleven, op burgers en politiek om gezamenlijk de handen ineen te slaan teneinde het tij te kunnen keren. Samen moeten we daadkrachtig zijn, initiatief en verantwoordelijkheid tonen en de overtuiging hebben dat we onze problemen gaan overwinnen.

Dames en heren,

Gelukkig is niet alles zorgelijk en tekenen zich ook de nodige positieve ontwikkelingen af. Zo blijft het toerisme zich sterk ontwikkelen. Ook andere sectoren, zoals de bouw, profiteren hier volop van. Projecten als het Marriot, maar ook dat van Corendon en het Majestic werpen nu reeds hun vruchten af. Het meest ben ik echter verheugd over de ontwikkeling van het voormalige Coral Cliff in Santa Marta aangezien het zo enorm belangrijk is voor de mensen in Banda Abou.

Ook ten aanzien van de raffinaderij lijkt de onzekerheid gelukkig verminderd nu er een akkoord met de Klesch-groep is gesloten en het kabinet duidelijkheid heeft verschaft over de transitieperiode totdat Klesch daadwerkelijk de exploitatie ter hand zal nemen. Dit gegeven is een zegen voor vele gezinnen die deels of soms helemaal afhankelijk zijn van het inkomen van de Isla.

Ten slotte hebben we een fantastisch ziekenhuis laten bouwen. Een ziekenhuis waar Curaçao trots op kan zijn en waardoor de burger de zorg kan krijgen die hij of zij verdient. We moeten echter ook realistisch en kritisch blijven. Het ziekenhuis heeft heel veel gekost en die kosten moeten nog terug verdiend worden. Het is zaak dat dit gebeurt terwijl tegelijkertijd de zorg voor iedereen op niveau én betaalbaar blijft.

Dames en heren,

Twee maanden geleden is de Rijksministerraad akkoord gegaan met de voordracht voor mijn herbenoeming als Gouverneur van Curaçao. In deze mooie functie het volk van Curaçao te mogen dienen is en blijft voor mij een hele grote eer. Het is een taak die ik niet licht opvat. Dat kan ook niet aangezien de uitdagingen waar we voor staan fors in omvang zijn en flink in aantal. Uitdagingen die we gezamenlijk moeten oppakken. Gezamenlijk moeten we als bestuur en overheid, tezamen met bedrijven, sociaal maatschappelijke partners én burgers, de strijd aangaan. Alleen dan kunnen we zorgen voor sociale en economische vooruitgang, voor behoud van rechtszekerheid en voor financiële stabiliteit zodat welvaart en welzijn van onze bevolking verzekerd blijft; voor nu en voor in de toekomst. Niet alles is daarbij zeker, maar van één ding kunt u op aan. ĺk ben er in elk geval helemaal klaar voor!

Graag hef ik samen met u het glas. Mede namens mijn man Herman wens ik u en de uwen een heel voorspoedig en gezond nieuwjaar!

Salud!

Proost!