Nieuwjaarstoespraak Gouverneur van Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Nieuwjaarstoespraak Gouverneur van Curaçao

Geplaatst op 03 01 2019

Excellenties, geachte aanwezigen, bon nochi.

Fijn om u allen op deze mooie avond te mogen begroeten in de tuin van het paleis van de Gouverneur van Curaçao.

2018 was in vele opzichten geen makkelijk jaar en 2019 zal, naar het zich laat aanzien, ook een jaar zijn dat met veel uitdagingen gepaard zal gaan. Deze uitdagingen gaan zonder twijfel het nodige vergen van de regering, van het bedrijfsleven, van het vakbondswezen maar ook van u, de burger. In zekere zin zou 2019 bestempeld kunnen worden als het jaar van de ommekeer. Zijn wij in 2019 in staat om Curaçao weer te laten bloeien voor iedereen?

Dames en heren,

Het afgelopen jaar is een moeilijke tijd voor Curaçao geweest. Net als in de voorgaande jaren was er ook in 2018 weer sprake van economische krimp. Curaçao verkeert al sinds 2016 in een recessie en veel bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Gelukkig lukt dit meestal wel, maar al te vaak lezen we ook berichten over hotels die hun deuren moeten sluiten, over ontslagrondes van personeel of over faillissementen bij bedrijven.

Ook het bestuur van ons land heeft het niet makkelijk gehad. Niet in de laatste plaats als gevolg van de staat van de overheidsfinanciën. Al jarenlang loopt de overheidsschuld op; niet alleen in absolute zin, maar ook als percentage van het bruto binnenlands product. Iedereen zal het er over eens zijn dat deze negatieve trend niet iets is wat we tot in lengte van dagen vol kunnen blijven houden. We hebben allemaal kennis kunnen nemen van de grote zorgen die het Cft in dit verband heeft.

De huidige financieel economische situatie raakt ons allemaal. Het verlies van koopkracht, of erger, het verlies van een inkomen, drukt als een zware last op de schouders van de individuele burgers of families die het betreft, maar ook op onze bevolking als geheel. Voor een aantal burgers is de druk dusdanig groot dat zij hun heil buiten Curaçao gaan zoeken. Er is in 2018 voor het eerst in 15 jaar sprake van een migratie-overschot in ons land. Dit betekent dat er vorig jaar voor het eerst in lange tijd meer mensen vertrokken dan dat er zich vestigden op Curaçao. Het is naar mijn idee tekenend voor de situatie waarin we verkeren.

Dames en heren,

De Yu di Korsou is veerkrachtig en sterk, dat hebben we door de eeuwen heen wel bewezen. Maar hoe sterk je ook bent, iedereen heeft in tijden van crisis behoefte aan perspectief, aan zicht op de komst van betere tijden. Maar waarom stokt de vooruitgang op Curaçao dan toch? Waarom is het de afgelopen jaren in financieel, economisch en sociaal opzicht eerder slechter dan beter gegaan? Er is helaas geen eenduidig antwoord op deze vraag. Vanzelfsprekend hebben de ontwikkelingen in Venezuela ertoe bijgedragen, maar het is ook zeker niet de alles verklarende oorzaak van onze problemen.

In ons eigen land moeten we de neergang keren. We moeten ons blijven afvragen of we wel de juiste dingen doen en of we die ook goed doen. Zetten we onze beperkte middelen altijd wel even effectief en efficiënt mogelijk in?

Dames en heren,

Ik gaf het zojuist al aan, in moeilijke tijden heeft een volk behoefte aan perspectief. En ook onze  bevolking heeft licht aan het eind van de tunnel nodig om te blijven geloven in betere tijden. Wanneer wij de kansen zien, dan zijn we bereid om met elkaar de schouders er onder te zetten en verbetering tot stand te brengen. Met voldoening kijk ik dan ook naar de groei van het toerisme en geniet ervan om meerdere cruiseschepen in onze haven te zien liggen en de binnenstad vol te zien
stromen met toeristen. Ik verwelkom van harte de komst van grote nieuwe internationale investeerders in het toerisme en in de scheepsbouw. Ik zie in deze positieve ontwikkelingen de eerste tekenen van economisch herstel.

Tegelijkertijd moeten we niet blind zijn voor de grote uitdagingen waar Curaçao voor staat. Ik hoop van harte dat in 2019 een aantal projecten tot een afronding worden gebracht. Het zou goed zijn wanneer het nieuwe ziekenhuis daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen, wanneer er zekerheid rond de exploitatie van de raffinaderij komt en wanneer de problematiek van de zogenaamde ‘red tape’ eindelijk wordt doorbroken zodat de besluitvorming over projecten kan worden versneld.

Tezamen met het bedrijfsleven, is de regering volop bezig om de draai naar economische groei enwelvaart gestalte te geven. De plannen daarvoor zijn gemaakt en de uitvoering wordt voortvarend ter hand genomen.

Ik ben verheugd te constateren dat de regering daarbij ook gebruik maakt van de mogelijkheden die het Koninkrijk ons biedt. De organisatie van de aanstaande handelsmissie ‘bon bini for business’, waar de Nederlandse en Curaçaose regeringen gezamenlijk bedrijven proberen te interesseren voor het doen van investeringen in Curaçao, is een voorbeeld van effectieve samenwerking.

Dames en heren,

2019 wordt een uitdagend jaar, maar ik ben er van overtuigd, dat wanneer bestuur, bedrijfsleven en burgerij gezamenlijk de handen ineen slaan, de mooie en succesvolle momenten nadrukkelijk zullen overheersen. Samen kunnen we er een mooi jaar van maken!

Graag hef ik samen met u het glas. Mede namens mijn man Herman wens ik u en de uwen een heel voorspoedig en gezond nieuwjaar!

Salud!
Proost!