Ondersteuningsverzoek aan Nederland inzake impact migratie Venezuela - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Ondersteuningsverzoek aan Nederland inzake impact migratie Venezuela

Geplaatst op 16 01 2019

De Curaçaose regering heeft een tweede ondersteuningsverzoek ingediend bij de Nederlandse regering in verband met de impact die de migratie uit buurland Venezuela heeft op de Curaçaose gemeenschap. Met dit ondersteuningsverzoek op basis van artikel 36 van het Statuut, doet Curaçao vanuit haar eigen verantwoordelijkheid voor migratie een beroep op de in het Statuut verankerde bereidheid om elkaar als landen in het Koninkrijk bij te staan.

Met het verzoek tracht Curaçao voldoende kennis, expertise en capaciteit te mobiliseren om de migratie uitdagingen aan te kunnen gaan. Ondersteuning en verdere samenwerking is gevraagd voor onder meer het optimaliseren van de opsporing op zee, de beschermingsprocedures op basis van artikel 3 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) zodat deze in lijn zijn met de internationale verplichtingen, het verbeteren van de aanpak van illegaal verblijf, verruiming van de detentiecapaciteit ten behoeve van het terugkeerproces, en het ondervangen van risico’s in de gezondheidszorg.

Curaçao ondervindt in toenemende mate negatieve gevolgen van de Venezolaanse migratie crisis. De regering constateert dat de massamigratie waarop de landen van het koninkrijk sinds enige tijd gezamenlijk voorbereiden middels afstemming en het voorbereiden van draaiboeken, zich (nog) niet zal voordoen in de vorm van een grote toestroom in korte tijd die zich manifesteert over zee aan onze grenzen, maar dat die massamigratie zich reeds sluipenderwijs heeft voltrokken, met name sinds 2016. Het betreft onder meer Venezolanen die na de maximale periode van verblijf als toerist, of na het verlopen van een vergunning voor tijdelijk verblijf, niet zijn teruggekeerd, alsmede Venezolanen die met bootjes op illegale wijze het land zijn binnengekomen.

Nederland droeg op basis van een eerste ondersteuningsverzoek vorig jaar reeds financieel bij met 132.000 Euro aan de verbetering van de opsluitcapaciteit voor ongedocumenteerden die in afwachting zijn van verwijdering. Ook is er nauw samengewerkt met verschillende Nederlandse ministeries en instanties in verband met de implementatie van de procedure die is ingevoerd als vreemdelingen bescherming tegen verwijdering willen onder artikel 3 van het EVRM.

De Curaçaose overheid is hoopvol over een positieve reactie van Nederland op dit tweede verzoek. De exacte invulling van de ondersteuning is onderwerp van nader overleg tussen de landen.  

Massamigratie in cijfers
Het indienen van dit ondersteuningsverzoek benadrukt de grote impact die de ontwikkelingen in Venezuela opleveren voor Curaçao, onder meer op het gebied van migratie, maar ook voor de economie, en in het bijzonder de raffinaderij. Het betreft ontwikkelingen waarop Curaçao zelf geen enkele invloed kan uitoefenen, en waarvan de gevolgen grootschalig en complex zijn.

De overheid schat dat op basis van analyses en onderzoeken er momenteel een populatie van minimaal tussen de 4000 en 6000 Venezolanen op Curaçao verblijft zonder geldige verblijfspapieren. Deze mensen werken en wonen in Curaçao op een niet legale wijze. Daarnaast zijn er ook gevallen van mensenhandel, mensensmokkel, drugssmokkel en wapenhandel gesignaleerd. Er zijn zorgen voor de negatieve gevolgen voor de Curaçaose samenleving en economie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en het onderwijs. De Curaçaose overheid krijgt aan de hand van de opgezette samenwerking, afstemming en uitwisseling van data tussen de betrokken diensten een steeds beter beeld van de omvang en de impact.