Ontwerp voor wettelijke basis voor salaris Statenleden en ministers ligt bij de Staten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Ontwerp voor wettelijke basis voor salaris Statenleden en ministers ligt bij de Staten

Geplaatst op 04 03 2021

WILLEMSTAD – Op 12 februari 2021 heeft de raad van ministers besloten in te stemmen met aanbieding aan de Staten van de ontwerp-Landsverordening geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Staten en de ontwerp-Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers. De ontwerpen zijn op 19 februari j.l. door de Gouverneur en de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Financiën en de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan de Staten aangeboden.

De ontwerpen strekken tot het regelen van de geldelijke voorzieningen van de leden, de gewezen leden en de gepensioneerde leden van de Staten alsmede hun nabestaanden en wezen, respectievelijk van de ministers, de gevolmachtigde minister en de gewezen ministers. De geldelijke voorzieningen betreffen onder meer de bezoldiging en toelagen, maar ook het pensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen en overbruggingsuitkering na beëindiging van het lidmaatschap van de Staten of ontslag van de minister.

Indien de ontwerp-landsverordeningen door de Staten wordt goedgekeurd, dan wordt een wettelijke basis geschapen – die sinds het ontstaan van het Land met ingang van 10-10-10 ontbrak – voor de betalingen in het kader van het lidmaatschap van de Staten, alsmede het ambt van minister.

Het doel van de ontwerpen is om uitvoering te geven aan respectievelijk de artikelen 52 en 37 van de Staatsregeling van Curaçao. Deze artikelen geven een opdracht aan de wetgever om bij landsverordening de geldelijke voorzieningen verbonden aan het lidmaatschap van de Staten en het ambt van minister, te regelen. In de ontwerpen wordt aangesloten bij de regelingen die golden voor 10-10-10 en bij de praktijk sindsdien. Bijzonder is dat voor de goedkeuring van de Landsverordening geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Staten, in tegenstelling tot de voorzieningen voor de ministers, twee derde van de stemmen van het aantal zitting hebbende leden is vereist.

In overeenstemming met de afspraken met Nederland inzake de liquiditeitssteun, bevatten de ontwerpen ook een voorziening voor inhouding van 25% op het arbeidsvoorwaardenpakket van de Statenleden en de ministers. De Raad van Advies heeft op 10 december 2020 advies uitgebracht. De reactie van de regering op de adviezen van de Raad van Advies is verwerkt in de memorie van toelichting bij de ontwerpen. Indien de Staten de ontwerpen goedkeuren, dan treden de regelingen in werking met ingang van de dag na bekendmaking, met uitzondering van de 25% korting die sinds 1 juli 2020 wordt ingehouden.

De ontwerpen en de overige Statenstukken kunt u vinden op: www.parlamento.cw/documenten/ontwerpen.