Openbare Aanbesteding: Het leveren van Schoonmaakdiensten tbv Openbare Scholen 2019003 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Openbare Aanbesteding: Het leveren van Schoonmaakdiensten tbv Openbare Scholen 2019003

Geplaatst op 30 04 2019

OPENBARE AANBESTEDING

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met ondersteuning van de afdeling Centrale Inkoop/SSO van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, heeft het voornemen een aanbesteding te houden voor      

“HET LEVEREN VAN SCHOONMAAKDIENSTEN TEN BEHOEVE VAN OPENBARE SCHOLEN”

BESTEK NUMMER BPD-SSO-CI/2019003

ALGEMENE GEGEVENS

Deze opdracht heeft tot doel het aantrekken van één of meerdere leveranciers voor het leveren van schoonmaakdiensten ten behoeve van Openbare Scholen. Voor deze aanbesteding kan op de volgende percelen worden ingeschreven:

Perceel A: Rayon 1   Perceel C: Rayon 3  Perceel E: Rayon 5

Perceel B: Rayon 2   Perceel D: Rayon 4  Perceel F: Rayon 6             

UITNODIGING

  • Voor deelname aan de aanbesteding komen uitsluitend in aanmerking gegadigden die voldoen aan het gestelde onder “aanmelding”;
  • Inschrijvers dienen twee enveloppen in te dienen. Eén enveloppe met de over te leggen documenten en een tweede enveloppe met het volledig ingevulde inschrijvingsbiljet en de prijsopgave in 2-voud;
  • c.Belanghebbenden zullen in de gelegenheid worden gesteld om vanaf 30 april 2019 het bestek op te halen bij het kantoor van de Shared Services Organisatie, te WTC-gebouw, Piscaderabaai z/n. Bestekken zijn verkrijgbaar ter waarde van Ang 75,00. Wijze van betaling is door storting op één van de volgende rekening no’s 1100043 -General Income- bij de Giro of 23329507 bij de Maduro & Curiel’s Bank onder vermelding van het nummer BPD-SSO-CI/2019003 ten name van de openbare rechtspersoon Curaçao;
  • Op donderdag 9 mei 2019 om 10:00 uur zal een inlichtingensessie worden gehouden bij de Shared Services Organisatie te WTC-gebouw 3de verdieping.

INSCHRIJVING

De inschrijving dient schriftelijk in de Nederlandse taal te geschieden en dient uiterlijk op woensdag 22 mei 2019 vóór 10:00 uur ingediend te zijn. De enveloppen dienen te worden gedeponeerd in de daarvoor beschikbaar gestelde bus op de 3e verdieping bij de SHARED SERVICES ORGANISATIE, te WTC-gebouw- Piscadera Bay z/n.

 AANMELDING

Bij aanmelding als gegadigde dienen o.a. de volgende gegevens te worden overlegd:

  1. Gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao (niet ouder dan 3 maanden);
  2. Kopie van statuten voor zover van toepassing;
  3. Kopie vestigingsvergunning voor zover van toepassing;
  4. Indien de inschrijver vertegenwoordigd wordt dan dient een volmacht van de vertegenwoordiger te worden overlegd;
  5. Verklaring, niet ouder dan 3 maand van de Ontvanger (belastingdienst) en Sociale Verzekeringsbank betreffende de betalingsgedrag van de inschrijver.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Centrale Inkoop, telefoon 839 2044. U kunt hier de advertentie ‘dowloaden’: BPD-SSO-CI/2019003

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport