Overheid neemt besluit over maatregel met betrekking tot arbeidsvoorwaarden van ambtenaren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Bestuur, Planning & Dienstverlening
 

Overheid neemt besluit over maatregel met betrekking tot arbeidsvoorwaarden van ambtenaren

Geplaatst op 16 07 2020

WILLEMSTAD – Op woensdag 15 juli 2020, heeft de Regering van Curaçao een beslissing genomen omtrent de inkorting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden binnen de publieke sector, welke verband houdt met de door de Koninkrijksregering gestelde voorwaarden verbonden aan liquiditeitssteun.

Het verzoek van de Regering van Curaçao aan de Koninkrijksregering voor liquiditeitssteun kwam voort uit de noodzaak om manieren te zoeken het hoofd te kunnen bieden aan de financiële, economische en sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie. De maatregelen die noodzakelijkerwijs werden genomen om te voorkomen dat het coronavirus zich in de Curaçaose samenleving verspreidt, hebben namelijk er naartoe geleidt dat de economische activiteiten vrijwel geheel zijn komen stil te vallen. Het gevolg hiervan was een drastische daling van belastinginkomsten voor de regering. Zonder liquiditeitssteun van de Koninkrijksregering, zal al gauw niet kunnen worden voldoen aan onder meer:

 • het uitbetalen van salarissen;
 • het verlenen van financiële steun aan kwetsbare groepen in onze maatschappij;
 • het beperken van de stijging van de werkloosheid; en
 • het bevorderen van economisch herstel.

De verlaging van 12,5% op het totale pakket arbeidsvoorwaarden is van toepassing op alle medewerkers in de (semi)publieke sector, inclusief overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal 50% gefinancierd worden vanuit de begroting. Dit in het kader van de solidariteit met de werknemers buiten de publieke sector.

De regering heeft besloten om een keuze te maken op de volgende scenario voor inkorting op de arbeidsvoorwaarden:

 • De loontrede wordt bevroren;
 • Er vindt eveneens geen betaling van een 3% lumpsum uit;
 • het vakantiegeld wordt met 6% verlaagd;
 • het aantal vakantiedagen wordt verminderd met 3,5 %. Dit impliceert dat ieder personeelslid gemiddeld 6,5 minder vakantie-uren krijgt.

De regering heeft ter voldoening aan deze voorwaarden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Het niet inkorten op het brutosalaris teneinde de koopkracht en vooruitzichten op pensioenopbouw zoveel mogelijk te behouden;
 2. De personeelsleden die in de laagste schalen zijn geplaatst en door de verlaging van het salaris onder het minimumloon zouden uitkomen, dienen te worden uitgesloten van de bezuinigingen;
 3. De kortingen dienen per 1 juli 2020 te worden ingevoerd.

Conform artikel 6 lid 1 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (PB. 2008, no. 70), heeft de Regering van Curaçao twee scenario’s aangeboden aan het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en de centrale commissie van vakbonden hebben overleg gevoerd over de twee scenario’s. Op 11 juni 2020 heeft de werkgroep aangegeven niet te zullen ingaan op de door de regering ingebrachte scenario’s, daar ze niet bereid zijn in te leveren op de arbeidsvoorwaarden. Op hun beurt hebben de vertegenwoordigers van de Centrale Commissie van Vakbonden een nieuw scenario gepresenteerd. Dit scenario voldeed echter niet aan de eis van een inkorting op de arbeidsvoorwaarden met 12.5% zoals gesteld door de Rijksregering.