Regering van Curaçao gaat in beroep tegen aanwijzing - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Regering van Curaçao gaat in beroep tegen aanwijzing

Geplaatst op 29 07 2019

WILLEMSTAD – De Regering van Curaçao heeft eind vorige week officieel per brief het koninklijk besluit (KB) ontvangen dat is opgesteld na de beslissing van de Rijksministerraad (RMR) op 12 juli om Curaçao een aanwijzing te geven op basis van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Curaçao zal hiertegen in beroep gaan en heeft hiervoor dertig dagen de tijd.

De aanwijzing vermeldt dat de Regering van Curaçao moet voldoen aan 3 vereisten t.a.v. de begroting. Als eerste moet het tekort van 112 miljoen op de begroting van 2019 nog dit jaar worden gecompenseerd, zodat er dit jaar geen begrotingstekort ontstaat. Het tweede aspect gaat over de tekorten op de begrotingen van 2017 en 2018 – een totaalbedrag van 169,5 miljoen – die moeten worden gecompenseerd door middel van het creëren van begrotingsoverschotten in de jaren 2020, 2021 en 2022. Als derde moeten de kortlopende schulden aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarvan de betalingstermijn is verstreken, per 31 december 2022 zijn afgelost.

Het in beroep gaan tegen de aanwijzing gebeurt via een formele beroepsprocedure bij de Kroon, zoals beschreven in de Rijkswet financieel toezicht. De Regering van Curaçao zal hiervoor een beroepschrift opstellen en indienen. Daarna is het aan de Raad van State om een advies uit te brengen in de vorm van ontwerpbesluit. Dat advies wordt door de Raad van State uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die vervolgens twee maanden de tijd heeft om te besluiten of hij de Rijksministerraad voorstelt om het advies tot het geven van een aanwijzing te heroverwegen.

Tijdens de periode dat het beroep in behandeling is, is er geen schorsende werking en houdt de Regering er rekening mee dat de aanwijzing moet worden uitgevoerd. De Regering van Curaçao vertrouwt erop dat er met de nodige zorgvuldigheid en rechtszekerheid te zijner tijd een correcte beslissing zal worden genomen over de aanwijzing. De overheid zal de gemeenschap van Curaçao van alle ontwikkelingen op de hoogte houden.