WIJZIGING INZAKE ONTHEFFINGSVERZOEKEN FISCAAL KASREGISTRATIESYSTEEM - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Nieuws

WIJZIGING INZAKE ONTHEFFINGSVERZOEKEN FISCAAL KASREGISTRATIESYSTEEM

Geplaatst op 04 oktober 2016 di door Ministerie van Financiën

Willemstad-   Om ontheffing te krijgen op het gebruik van de door de wet voorgeschreven fiscaal kasregistratiesysteem dient een ontheffingsverzoek te worden ingediend. Het ontheffingsverzoek moest vóór de laatste wijziging van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen (P.B. 2016, 24) bij de Minister van Financiën worden ingediend. Sinds voornoemde wetswijziging dient het ontheffingsverzoek bij de Inspecteur der Belastingen te worden ingediend. Ook de vereisten waaraan ontheffingsverzoeken moeten voldoen zijn bij de recente wijziging van de Ministeriële regeling fiscale kasregistratiesystemen (P.B. 2016, 42) gewijzigd. Administratieplichtigen die reeds een ontheffingsverzoek hebben ingediend, krijgen na inwerkingtreding van P.B. 2016, 42 (30 juli 2016), twee maanden de tijd om het ontheffingsverzoek nader aan te vullen.

Ontheffingsverzoeken die voor de inwerkingtreding van P.B. 2016, 42 (30 juli 2016) reeds zijn verleend, hebben geldigheidsduur van 1 jaar. Na verloop van dat jaar kunnen deze administratieplichtigen binnen drie maanden na verloop van dat jaar, een nieuw verzoek tot ontheffing indienen.

Een ontheffingsverzoek dient thans het volgende te omvatten:

  1. een kassabon uit het in gebruik zijnde kasregistratiesysteem;
  2.  een verklaring van de administratieplichtige dat in de afgelopen vijf jaar aan alle fiscale verplichtingen is voldaan;
  3.  een uitdraai (niet ouder dan 3 maanden) van de debiteurenoverzicht van de Ontvanger;
  4.  een door een accountant met certificerende bevoegdheid gecontroleerde jaarrekening over het voorgaande belastingjaar welke jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring of een goedkeurende beoordelingsverklaring.

Indien een onderneming niet in de voorafgaande belastingjaar bestond, omvat het ontheffingsverzoek een verklaring van een gecertificeerde accountant, dat de administratieve organisatie van de onderneming een volledige verantwoording van de omzet waarborgt.

Indien het ontheffingsverzoek wordt toegekend brengt de Inspecteur der Belastingen een kassa- ontheffingsnummer aan de kassa waarvoor de ontheffing is toegekend. Indien deze kassa op enig moment wordt vervangen door een andere kassa, zal de Inspecteur der Belastingen moeten worden geïnformeerd opdat aan de nieuwe kassa een kassa-ontheffingsnummer door de Inspecteur der Belastingen kan worden aangebracht.

Ontheffing vervalt indien de Inspecteur der Belastingen vaststelt dat:

  • de administratieplichtige bij het verzoek tot ontheffing onjuist of onvolledige informatie heeft verschaft;
  • de administratieplichtige zich niet houdt of in de voorafgaande 5 jaren niet hield aan diens belastingverplichtingen;
  • de administratieve organisatie van de onderneming niet van dien aard is dat de voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens duidelijk blijken.

Verder vervalt de ontheffing op moment dat door de controle-autoriteit geconstateerd wordt dat de administratieve organisatie en het in gebruik zijnde kasregistratiesysteem niet adequaat zijn om een betrouwbare beeld te vormen van de volledigheid van de omzetverantwoording. Indien de ontheffing vervalt, dient de onderneming gebruik te maken van een fiscaal kasregistratiesysteem.

Gerelateerde ministeries