Beslissingen van woensdag 1 februari 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 1 februari 2023

 

Beslissingen van woensdag 1 februari 2023

Geplaatst op 03 02 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 1 februari 2023:

1. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de op 20 januari 2023 reeds op stuk genomen RvM-beslissing, waarbij is ingestemd met het afwijken van het Landsbesluit subsidie voor het dienstjaar 2023 ten behoeve van het toekennen van subsidie aan gesubsidieerde instellingen, onder voorbehoud:

    1. Dat op de begroting van de Landsdienst in kwestie de financiële middelen toereikend zijn alvorens wordt overgegaan tot het toekennen van subsidie; en
    2. Dat te zijner tijd bij de toetsing van de aanvraag voor subsidie rekening wordt gehouden met artikel 22 van het Landsbesluit subsidie.

Het e.e.a. conform het advies van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer van 10 januari 2023 en het verzoek van de minister van Financiën van 10 januari 2023. Aan de Secretarissen-Generaal om te bewerkstelligen dat de nodige machtigingsverzoeken (met de daarbij behorende relevante bescheiden) inzake het toekennen van subsidies aan de stichtingen zo snel mogelijk ingediend worden bij het ministerie van Financiën voor financiële toetsing.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Alle ministeries.


2. De Raad gaat akkoord met het concept-landsbesluit ter instelling van de Werkgroep Modernisering Plvo die tot taak heeft de Minister van Financiën en de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) te adviseren over de nodige aanpassingen ter modernisering en flexibilisering van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Plvo), met dien verstande dat artikel 5, lid 1 van inliggend concept zodanig wordt aangepast dat de zinsnede ” de Minister van Financiën” gewijzigd wordt tot “de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening”.

Tevens gaat de Raad akkoord met aanbieding van aangepast concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën en ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


3. De Raad gaat akkoord met aanbieding van het ontwerplandsbesluit dat bestaat uit algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Lei Konseho Supremo Elektoral (Landsbesluit profiel leden Electorale Raad) d.t.k.v. de Gouverneur, aan de Raad van Advies ter fine van spoedadvies, gelet op de noodzakelijke benoeming van de nieuwe leden van de Electorale Raad per 01 april 2023.

Het e.e.a. conform het advies van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van 27 januari 2023 en met inachtneming van het advies van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer van 6 januari 2023.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


4. De Raad neemt kennis van het door de minister van Algemene Zaken (AZ) op 30 januari 2023 aangeboden schrijven van 11 januari 2023 van de Directeur Sociaal-Economische Raad (SER), met als onderwerp “Kort overzicht van adviesaanvragen bij de SER per 31 december 2022”.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


5. De Raad gaat akkoord met aanbieding van het ontwerplandsbesluit dat bestaat uit algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 15, derde lid, tweede volzin, van de Landsverordening Raad van Advies (Landsbesluit taken en organisatiestructuur secretariaat Raad van Advies) aan de Raad van Advies ter verkrijgen van advies.

Dit d.t.k.v. de Gouverneur en conform het advies d.d. 30 oktober 2022 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en met inachtneming van het advies d.d. 13 januari 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


6. De Raad gaat akkoord met het addendum bij de Jaarrekening en Jaarverslag 2020 van het Land Curaçao. Dit conform het advies d.d. 03 januari 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer en het verzoek d.d. 31 januari 2023 van de mInister van Financiën.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


7. De Raad gaat akkoord met aanbieding van de ontwerplandsverordening basisbetaalrekening aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ter verkrijgen van spoedadvies. Dit conform het verzoek d.d. 31 januari 2023 van de minister van Financiën.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.