Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 III - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 III

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 31-03-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 25
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 29-03-2020
Datum inwerktreding: 30-03-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 29ste maart 2020, ter vaststelling van voorschriften als bedoeld in artikel 5 Landsverordening openbare orde tot het stellen van een algemene beperking op het gebruik van de openbare weg

Artikel 1

Verplichting tot thuisblijven

 1. Onverminderd het bepaalde in de verdere artikelen van deze beschikking is het een ieder verboden zich tussen 06:00 uur en 21:00 uur op enige wijze op of aan de openbare weg te bevinden, behalve in de volgende gevallen:
  a. voor het uitvoeren van zorgtaken voor de persoonlijke gezondheid of veiligheid van zichzelf of andere leden van hetzelfde huishouden;
  b. voor het uitvoeren van zorgtaken voor andere personen die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid;
  c. voor het uitvoeren van zorgtaken voor dieren die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid;
 2. Onder zorgtaken als bedoeld in het eerste lid worden verstaan:
  a. het halen of afleveren van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen;
  b. het halen of afleveren van voedsel- en drinkwaren;
  c. het halen of afleveren van essentiële artikelen voor reiniging of persoonlijke verzorging;
  d. het verlenen van hulp bij persoonlijke verzorging aan personen die hiervan afhankelijk zijn.
 3. Bij het verrichten van zorgtaken of het leveren van diensten als bedoeld in het tweede lid, gelden de volgende voorschriften:
  a. enkel één persoon per huishouden verricht de zorgtaken;
  b. de voorschriften voor hygiëne en sociale afstand, genoemd in bijlage 2 bij deze beschikking, worden strikt nageleefd.
 4. Indien de zorgtaken, bedoeld in het tweede lid, namens een organisatie worden verricht ten behoeve van hulpbehoevende personen, geldt naast het bepaalde in het derde lid, onder b, dat het aantal personen dat hieraan deelneemt, wordt beperkt tot maximaal vier.

Artikel 2

Vitale functies en processen

 1. Het verbod, genoemd in artikel 1, eerste lid, geldt niet voor personen werkzaam in of voor ondernemingen of organisaties, die zijn aangemerkt als vitale functies of processen, genoemd in bijlage 1 bij deze beschikking, voor zover zij in het kader van de vervulling van hun functie of het proces buiten hun woning of verblijfsgelegenheden dienen te begeven of te bevinden en de vervulling van de functie of proces geen uitstel duldt.
 2. De ondernemingen of organisaties, bedoeld in het eerste lid, dragen ervoor zorg, dat werknemers:
  a. een ondertekende verklaring, conform het model namens de Minister van Algemene Zaken aan de onderneming of organisatie aangeleverd, bij zich dragen, waaruit blijkt dat zij zich voor het uitvoeren van werkzaamheden op de openbare weg moeten bewegen; en
  b. de voorschriften voor hygiëne en sociale afstand, genoemd in bijlage 2 bij deze beschikking, voor zover van toepassing, strikt naleven.
 3. Personen als bedoeld in het eerste lid, tonen een geldig identiteitsbewijs en de verklaring, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar.

Artikel 3

Verbod dienstverlening aan het publiek

 1. Het is verboden enig bedrijf of onderneming voor het publiek open te houden waarbij de dienstverlening in fysieke aanwezigheid of nabijheid van het publiek moet worden verleend.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor apotheken, pompstations, supermarkten, minimarkten, toko’s, broodbakkerijen en hardware ondernemingen.
 3. De ondernemingen en bedrijven, genoemd in het tweede lid, kunnen hun diensten tot 19:00 uur verlenen.

Artikel 4

Avondklok

 1. Het is verboden gebruik te maken van de openbare weg tussen 21:00 uur en 06:00 uur plaatselijke tijd.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
  a. de Gouverneur van Curaçao, de ministers en Statenleden, inclusief beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs;
  b. personen die werkzaam zijn voor een onderneming of organisatie die één van de in bijlage 3 genoemde essentiële functies of processen vervult, voor zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie buiten woning of verblijfsgelegenheden dienen te begeven of te bevinden en de uitoefening van de functie of de uitvoering van het proces geen uitstel duldt;
  c. personen die zich vanwege een aantoonbaar urgente reden, die geen uitstel duldt, naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven;
  d. personen die belast zijn met de zorg van een of meer hulpbehoevende personen en van en naar de hulpbehoevende(n) moeten bewegen voor een urgente reden die geen uitstel duldt.
 3. De personen als bedoeld in het tweede lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan dat zij vallen onder een van de in het tweede lid genoemde uitzonderingsgevallen.
 4. Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de personen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, van dit artikel.
 5. Indien noodzakelijk kan de Minister van Algemene Zaken essentiële functies of essentiële processen aanwijzen waarop het tweede lid, onderdeel b, van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 5

De Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 II wordt ingetrokken.

Artikel 6

Bekendmaking

Deze beschikking en de bijbehorende bijlagen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 30 maart 2020 en geldt tot en met 13 april 2020.

Artikel 8

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 III.

BIJLAGE 1

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 III

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN

I. Zorg, inclusief inkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;
II. Begrafenisondernemingen en crematoria;
III. Politie, Kustwacht, andere diensten belast met handhaving van de openbare orde en opsporing en Politiearts;
IV. Defensie en Koninklijke Marechaussee;
V. Openbaar ministerie;
VI. Douane;
VII. Rechtswezen, inclusief advocaten en notarissen;
VIII. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);
IX. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
X. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
XI. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeerveiligheid;
XII. Meteorologische dienst;
XIII. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XIV. Scheepsreparatie;
XV. Openbaar vervoer;
XVI. Voedselketen (breed) betreft: supermarkten, minimarkten, toko’s, broodbakkerijen, groothandel en import, transport van voedsel, lokale productie, verwerking en aanlevering, voeding voor dieren;
XVII. Productie, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XVIII. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XIX. Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting;
XX. Financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen;
XXI. Schoonmaakdiensten, wasserijen en ongediertebestrijding;
XXII. Vervoer van afval en vuilnis, inclusief de landfill;
XXIII. Verkoop en transport van bouwmaterialen;
XXIV. Bouwwerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden, onderhoud en werkzaamheden aan de infrastructuur;
XXV. Voertuigreparatie en verkoop van onderdelen;
XXVI. Verzorging van dieren (dierenartsen);
XXVII. Media en telecommunicatie;
XXVIII. Internet en datadiensten;
XXIX. Posterijen;
XXX. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding;
XXXI. Noodzakelijke overheidsprocessen:
a. betalingen uitkeringen en pensioenen;
b. burgerzaken en basisadministratie;
c. consulaire dienstverlening;
d. toelating en uitzetting van personen;
e. in- en uitklaring van vracht;
f. begrotings- en financieel beheer;
g. inspectiediensten;
h. kinder- en jeugdbescherming;
i. vlaggestaat.

BIJLAGE 2

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 III

 

RICHTLIJNEN VOOR HYGIENE EN SOCIALE AFSTAND BIJ HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN
IN EEN VITALE FUNCTIE OF VITAAL PROCES

Maatregelen voor het waarborgen sociale afstand

 • er wordt niet meer dan één persoon per huishouden in een onderneming toegelaten;
 • er worden geen kinderen jonger dan zestien (16) jaar toegelaten;
 • een ieder bewaart 2 meter afstand tot andere personen; De ondernemer draagt zorg voor het aanduiden door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op de grond op welke afstand de personen bij de kassa(‘s) en in gangpaden afstand dienen te houden.

Maatregelen voor het waarborgen van een goede hygiëne bij contact met een klant

 • een ondernemer draagt zorg voor aanwezigheid van alcoholhoudende handgel (ten minste 70%) bij de klanteningang van de onderneming;
 • winkelwagentjes, winkelmandjes en betaalautomaten worden na elk gebruik gedurende de dag ontsmet met sanitizer of een chloorhoudend schoonmaakmiddel;
 • het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd;
 • het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften.

Algemene hygiënevoorschriften

 • Een ieder dient handen te wassen met water en zeep voor minimaal 20 seconden, bij afwezigheid van water een gel gebruiken met minimaal 70% alcohol;
 • Bij niezen of hoesten een papieren zakdoek gebruiken en weggooien; en zo deze niet beschikbaar is, hoesten of niezen in de kromme van de elleboog;
 • Het gezicht, vooral mond, neus en ogen dienen niet aangeraakt te worden;
 • Oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, zoals lichtknoppen, stopcontacten, deurknoppen e.d. dienen regelmatig schoon te worden gemaakt.

BIJLAGE 3

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 III

ESSENTIËLE FUNCTIES EN PROCESSEN

I. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek;
II. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken;
III. Politie en andere diensten belast met handhaving van de openbare orde en opsporing en Politiearts;
IV. Defensie en Koninklijke Marechaussee;
V. Openbaar ministerie;
VI. Piketdiensten algemeen;
VII. Rechtswezen, inclusief advocaten en notarissen;
VIII. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);
IX. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
X. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
XI. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtvaartveiligheid;
XII. Meteorologische dienst;
XIII. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XIV. Productie, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XV. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XVI. Media en telecommunicatie;
XVII. Piketdiensten bij Radiocommunicatie, Internet en datadiensten;
XVIII. Schoonmaakbedrijven met buitengewone werktijden ten behoeve van vitale functies;
XIX. Piketdiensten banken en andere noodzakelijke financieel administratieve dienstverlening;
XX. Verzorgen van dieren;
XXI. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Naar boven