Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 II - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 II

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 30-03-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 24
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 28-03-2020
Datum inwerktreding: 28-03-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 28ste maaart 2020, ter uitvoering van artikel 5 Landsverordening openbare orde tot het stellen van een algemene beperking op het gebruik van de openbare weg

Artikel 1

Algemeen

Ter bescherming van de openbare gezondheid gelden de in deze beschikking bepaalde voorschriften.

Artikel 2

Verbod dienstverlening aan het publiek

 1. Het is verboden voor het publiek open te houden bedrijven en ondernemingen die:
  a. lichamelijk contact tussen personen bevorderen, zijnde:
  i.  sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;
  ii.  sauna’s, spa’s en ondernemingen die diensten verlenen voor persoonlijke verzorging behalve die voor medische doeleinden;
  iii.  inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;
  b. groepsvorming bevorderen, zijnde:
  i.  bioscopen, theaters, feestzalen en zalen voor het houden van seminars en congressen;
  ii.  openbare markten.
 2. Winkels of ondernemingen, waaronder houders van een vergunning ingevolge de Vergunningslandsverordening of ingevolge de Landsverordening openbare orde verlenen diensten tot 18:00 uur aan het publiek.
 3. In afwijking van het tweede lid kunnen apotheken, supermarkten, minimarkten, toko’s, hardware ondernemingen, pompstations en restaurants tot 19:00 uur diensten verlenen aan het publiek.

Artikel 3

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 wordt aanbevolen zich gedurende de dag niet op de openbare weg te begeven, dan voor het bieden of gebruiken van diensten van ondernemingen en organisaties die een vitale dienst of vitaal proces vervullen, genoemd in bijlage 1.
 2. Ondernemingen en organisaties, genoemd in bijlage 1, dragen ervoor zorg, dat de richtlijnen voor bescherming van de openbare gezondheid neergelegd in bijlage 2 bij deze beschikking, strikt worden toegepast, tenzij vergelijkbare regels gelden voor die ondernemingen of organisaties en deze regels ten minste net zo effectief zijn in het voorkomen van verspreiding van COVID-19.

Artikel 4

Samenscholingsverbod openbare plaatsen

 1. Als openbare plaatsen als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Landsverordening openbare orde, waar het verboden is deel te nemen aan groepen van vijf personen of meer, worden aangewezen:
  a. de openbare weg;
  b. openbare stranden;
  c. openbare parken en tuinen;
  d. openbare sportvelden;
  e. buurtcentra.
 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een groep die enkel bestaat uit personen die één huishouden delen.
 3. Een ieder die gebruik maakt van een openbare plaats is gehouden op tenminste twee meter afstand te blijven van andere personen in zijn nabijheid.

Artikel 5

Betogingen, vergaderingen of bijeenkomsten voor het belijden godsdienst of levensovertuiging

 1. Het is niet toegestaan:
  a. betogingen, vergaderingen, of bijeenkomsten voor het belijden van een godsdienst of levensovertuiging te houden;
  b. enige bijeenkomst onder welke benaming dan ook te organiseren of te houden, behalve voor het inpakken of distribueren van voedsel of voedselpakketten voor behoeftigen, met dien verstande dat:
  i.  vooraf kennisgeving wordt gedaan aan de Minister van Justitie; en
  ii.  de leidinggevenden waarborgen dat de richtlijnen voor bescherming van de openbare gezondheid neergelegd in bijlage 2 bij deze beschikking, worden nageleefd.
 2. Deze voorschriften gelden, zowel voor openbare plaatsen als niet-openbare plaatsen.

Artikel 6

Avondklok

 1. Het is verboden gebruik te maken van de openbare weg tussen 21:00 uur en 06:00 uur plaatselijke tijd.
 2. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor:
  a. de Gouverneur van Curaçao, de Ministers en Statenleden, inclusief beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs;
  b. personen die werkzaam zijn voor een onderneming of organisatie die één van de in bijlage 3 genoemde essentiële functies of processen vervult, voor zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie buiten woning of verblijfsgelegenheden dienen te begeven of te bevinden en de uitoefening van de functie of de uitvoering van het proces geen uitstel duldt;
  c. personen die zich vanwege een aantoonbaar urgente reden die geen uitstel duldt naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven;
  d. personen die belast zijn met de zorg van een bejaard familielid en van en naar dit familielid moeten bewegen voor een urgente reden die geen uitstel duldt.
 3. De personen, bedoeld in het tweede lid dienen zich op de openbare weg te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De personen bedoeld in het tweede lid, onder b, hebben tevens een brief van de werkgever bij zich waaruit blijkt dat zij zich voor het uitvoeren van werkzaamheden op de openbare weg moeten bewegen voor een reden dat geen uitstel duldt.
 4. Indien noodzakelijk kan de Minister van Algemene Zaken vitale functies of vitale processen aanwijzen waarop het bepaalde in het tweede lid, onderdeel b van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 7

De Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze beschikking en de bijbehorende bijlagen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel 9

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 maart 2020 en heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken.

Artikel 10

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 II.

BIJLAGE 1

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 II

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN

I. Zorg, inclusief inkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;
II. Begrafenisondernemingen en crematoria;
III. Politie en andere diensten belast met handhaving van de openbare orde;
IV. Defensie;
V. Openbaar ministerie;
VI. Rechtswezen, inclusief advocaten en notarissen;
VII. Kritische functies bij Vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao;
VIII. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
IX. Luchthaven en luchtverkeersleiding;
X. Meteorologische dienst;
XI. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XII. Scheepsreparatie;
XIII. Openbaar vervoer;
XIV. Voedselketen (breed) betreft: eet- en drinkgelegenheden, supermarkten, minimarkets, toko’s, groothandel en import, transport van voedsel, lokale productie, verwerking en aanlevering, voeding voor dieren;
XV. Transport en distributie van brandstoffen;
XVI. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XVII. Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting;
XVIII. Leraren, docenten en ondersteunend personeel benodigd op een onderwijsinstelling voor het bieden van afstandsonderwijs;
XIX. Financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen;
XX. Schoonmaakdiensten, wasserijen en ongediertebestrijding;
XXI. Vervoer van afval en vuilnis, inclusief de landfill;
XXII. Verkoop en transport van bouwmaterialen;
XXIII. Bouw, reparatie, onderhoud en infrastructuur;
XXIV. Voertuigreparatie en verkoop van onderdelen;
XXV. Verzorging van dieren;
XXVI. Media en telecommunicatie;
XXVII. Internet en datadiensten;
XXVIII. Posterijen;
XXIX. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing;
e. Proces in het kader van Convenant Samenwerkingsverband Korps Politie Curaçao, C3 en beveiligingsbedrijven om de leefbaarheid en (subjectieve) veiligheid te verhogen door middel van gegevensuitwisseling.
XXX. Noodzakelijke overheidsprocessen:
a. betalingen uitkeringen en pensioenen;
b. burgerzaken en basisadministratie;
c. consulaire dienstverlening;
d. toelating en uitzetting van personen;
e. in- en uitklaring van vracht;
f. begrotings- en financieel beheer;
g. inspectiediensten;
h. vlaggestaat;
i. luchtvaartveiligheid.

BIJLAGE 2

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 II

 

RICHTLIJNEN VOOR HYGIENE EN SOCIALE AFSTAND BIJ HET VERRICHTEN VAN
WERKZAAMHEDEN IN EEN VITALE FUNCTIE OF VITAAL PROCES

Maatregelen voor het waarborgen sociale afstand

 • er worden niet meer dan twee personen per huishouden in een onderneming toegelaten;
 • er worden geen kinderen jonger dan twaalf (12) jaar toegelaten;
 • een ieder bewaart 2 meter afstand tot andere personen; De ondernemer draagt zorg voor het aanduiden door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op grond op welke afstand de personen bij kassa en in gangpaden afstand dienen te houden.

Maatregelen voor het waarborgen van een goede hygiëne bij contact met een klant

 • een ondernemer draagt zorg voor aanwezigheid van alcoholhoudende handgel (ten minste 70%) bij de klanteningang van de onderneming;
 • winkelwagentjes, winkelmandjes en betaalautomaten worden regelmatig gedurende de dag ontsmet met sanitizer of een chloorhoudend schoonmaakmiddel;
 • het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd;
 • het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften.

Algemene hygiënevoorschriften

 • Een ieder dient handen te wassen met water en zeep voor minimaal 20 seconden, bij afwezigheid van water een gel gebruiken met minimaal 70% alcohol;
 • Bij niezen of hoesten een papieren zakdoek gebruiken en weggooien; en zo deze niet beschikbaar is, hoesten of niezen in de kromme van de elleboog;
 • Het gezicht, vooral mond, neus en ogen dienen niet aangeraakt te worden;
 • Oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, zoals lichtknoppen, stopcontacten, deurknoppen e.d. dienen regelmatig schoon te worden gemaakt.

BIJLAGE 3

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 II

ESSENTIËLE FUNCTIES EN PROCESSEN

I. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek;
II. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken;
III. Politie en andere diensten belast met handhaving van de openbare orde en opsporing;
IV. Defensie;
V. Openbaar ministerie;
VI. Piketdiensten algemeen;
VII. Kritische functies bij Vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao;
VIII. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
IX. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
X. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtvaartveiligheid;
XI. Meteorologische dienst;
XII. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XIII. Productie, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XIV. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XV. Media en telecommunicatie;
XVI. Piketdiensten bij Radiocommunicatie, Internet en datadiensten;
XVII. Schoonmaakbedrijven met buitengewone werktijden ten behoeve van vitale functies;
XVIII. Piketdiensten banken en andere noodzakelijke financieel administratieve dienstverlening;
XIX. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Naar boven