Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 28-03-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 21
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 25-03-2020
Datum inwerktreding: 25-03-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde )


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 25ste maart 2020, ter uitvoering van artikel 5 en artikel 39a van de Landsverordening openbare orde tot het stellen van algemene voorschriften en aanwijzing van openbare plaatsen in verband met besmettingsgevaar COVID-19

Artikel 1

Verbod dienstverlening aan het publiek

 1. De voorschriften gegeven in het tweede en het derde lid, gelden ingevolge artikel 5 van de Landsverordening openbare orde en artikel 9, tweede alinea, van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten.
 2. Het is verboden voor het publiek open te houden:
  a. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;
  b. sauna’s;
  c. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;
  d. bioscopen en theaters;
  e. openbare markten;
  f. buurtcentra;
  g. andere winkels of ondernemingen, voor zover zij diensten verlenen direct aan het publiek, met uitzondering van die welke in bijlage 1 bij deze beschikking zijn aangemerkt als vitale dienst of vitaal proces, mits de leidinggevenden waarborgen dat de richtlijnen voor bescherming van de openbare gezondheid neergelegd in bijlage 2 bij deze beschikking en de Tijdelijke regeling handel eet- en drinkwaren COVID-19, voor zover van toepassing, worden nageleefd.
 3. Het is de houder van een vergunning ingevolge de Vergunningslandsverordening of artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening openbare orde, verboden diensten te verlenen na 20:00 uur met uitzondering van de houder van een koffiehuisvergunning A of B en de houder van een standplaatsvergunning.

Artikel 2

Samenscholingsverbod

 1. Als openbare plaatsen als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Landsverordening openbare orde waar het verboden is deel te nemen aan groepen van vier personen of meer, worden aangewezen:
  a. de openbare weg;
  b. openbare stranden;
  c. openbare parken en tuinen;
  d. openbare sportvelden.
 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een groep die enkel bestaat uit personen die één huishouden delen.

Artikel 3

Belijden godsdienst of levensovertuiging

De volgende voorschriften gelden voor zowel openbare plaatsen als niet-openbare plaatsen voor het belijden van een godsdienst of levensovertuiging:
a. diensten vinden geen doorgang;
b. het is niet toegestaan enige bijeenkomst onder welke benaming dan ook te organiseren of te houden, behalve voor het inpakken of distribueren van voedsel of voedselpakketten voor behoeftigen, met dien verstande dat:
i. vooraf kennisgeving wordt gedaan aan de Minister van Justitie;
ii. tussen personen die aan dit proces deelnemen een afstand van 2 meter wordt aangehouden, mits de leidinggevenden waarborgen dat de richtlijnen voor bescherming van de openbare gezondheid neergelegd in bijlage 2 bij deze beschikking, worden nageleefd.

Artikel 4

Deze beschikking en de bijbehorende bijlagen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

Artikel 6

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19.

BIJLAGE 1

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19

VITALE DIENSTEN EN PROCESSEN

I. Zorg, inclusief inkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;

II. Begrafenisondernemingen en crematoria;

III. Politie en andere diensten belast met handhaving van de openbare orde;

IV. Defensie;

V. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;

VI. Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens, en leerplicht;

VII. Internationaal transport via luchthaven en zeehaven;

VIII. Openbaar vervoer;

IX. Voedselketen (breed); betreft: eet- en drinkgelegenheden, supermarkten, minimarkets, toko’s, groothandel en import, transport van voedsel, lokale productie, verwerking en aanlevering, voeding voor dieren;

X. Transport en distributie van brandstoffen;

XI. Productie en distributie van water en elektriciteit;

XII. Vervoer van afval en vuilnis, inclusief de landfill;

XIII. Schoonmaakdiensten;

XIV. Meteorologische dienst;

XV. Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt;

XVI. Internet en datadiensten;

XVII. Posterijen;

XVIII. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing;

XIX. Noodzakelijke overheidsprocessen: bijvoorbeeld betalen onderstandsuitkeringen, ouderdomspensioenen, burgerzaken, consulaire dienstverlening, inklaring en uitklaring van personen en goederen, financieel beheer.

 

BIJLAGE 2

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19

RICHTLIJNEN VOOR HYGIENE EN SOCIALE AFSTAND BIJ HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN IN EEN VITALE FUNCTIE OF VITAAL PROCES

Maatregelen voor het waarborgen sociale afstand

 • er worden niet meer dan twee personen per huishouden in een onderneming toegelaten;
 • er worden geen kinderen jonger dan zestien jaar toegelaten;
 • een ieder bewaart 2 meter afstand tot andere personen; De ondernemer draagt zorg voor het aanduiden door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op grond op welke afstand de personen bij kassa en in gangpaden afstand dienen te houden.

Maatregelen voor het waarborgen van een goede hygiëne bij contact met een klant

 • een ondernemer draagt zorg voor aanwezigheid van alcoholhoudende handgel (ten minste 70%) bij de klanteningang van de onderneming;
 • winkelwagentjes, winkelmandjes en betaalautomaten worden regelmatig gedurende de dag ontsmet met sanitizer of een chloorhoudend schoonmaakmiddel;
 • het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd;
 • het personeel wordt voorgelicht en getraind over de hygiënevoorschriften.

Algemene hygiënevoorschriften

 • Een ieder dient handen te wassen met water en zeep voor minimaal 20 seconden, bij afwezigheid van water een gel gebruiken met minimaal 70% alcohol;
 • Bij niezen of hoesten een papieren zakdoek gebruiken en weggooien; en zo deze niet beschikbaar is, hoesten of niezen in de kromme van de elleboog;
 • Het gezicht, vooral mond, neus en ogen dienen niet aangeraakt te worden;
 • Oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, zoals lichtknoppen, stopcontacten, deurknoppen e.d. dienen regelmatig schoon te worden gemaakt.
Naar boven