Beschikking vrijstelling dag- en avondklok potentiële tropische storm Bonnie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Beschikking vrijstelling dag- en avondklok potentiële tropische storm Bonnie

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 63
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 30-06-2022
Datum inwerktreding: 30-06-2022


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 30ste juni 2022

Dag- en avondklok

Artikel 1

 1. Van het verbod in artikel 1, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie zijn de volgende categorieën vrijgesteld:
  a. de medewerkers, de beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs van een functionaris als bedoeld in artikel 11, vijfde lid van de Lei Estado di Emergensia, in de uitoefening van hun functie, met dien verstande dat wordt aanbevolen enkel de essentiële ondersteunende medewerkers in het kader van de uitoefening van hun functie, in te zetten;
  b. personen werkzaam bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, de ambulancezorg, laboratoria, Korps Politie Curaçao, Landsrecherche, Interpol, Recherche Samenwerkingsteam, Defensie, Koninklijke Marechaussee, Kustwacht Caribisch Gebied, Vrijwilligers Korps Curaçao, Douane Curaçao, Brandweer Curaçao, Meteorologische Dienst, in de uitoefening van hun functie;
  c. personen die bedrijfsmatig of beroepsmatig voor zichzelf, voor een onderneming of een organisatie één van de in bijlage 1 bij deze beschikking genoemde vitale functies of processen vervullen, voor zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie zich op route naar of van hun werkplek begeven of zich bevinden, en voor de uitoefening van de functie of de uitvoering van het proces geen uitstel mogelijk is;
  d. personen die zich naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven, vanwege een zeer spoedeisende reden.
 2. De personen, als bedoeld in het eerste lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder de categorieën, genoemd in het eerste lid.
 3. De personen, ondernemingen of organisaties, als bedoeld in het eerste lid, dragen ervoor zorg dat zij en hun werknemers voldoende bewijs bij zich hebben dat het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk en urgent is en derhalve niet kan worden uitgesteld.

Inwerkingtreding

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 29 juni 2022.

Bekendmaking

Artikel 3

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Citeertitel

Artikel 4

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking vrijstelling dag- en avondklok potentiële tropische storm Bonnie.

Bijlage 1

behorende bij artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Beschikking vrijstelling dag- en avondklok potentiële tropische storm Bonnie

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN DIE NOODZAKELIJK EN
URGENT KUNNEN ZIJN TIJDENS DE DAG- EN AVONDKLOK

1. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek en (dieren)artsen;
2. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken;
3. Personen belast met handhaving van de openbare orde en veiligheid en opsporing en Politiearts;
4. Piketdiensten;
5. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
6. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
7. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;
8. Meteorologische dienst;
9. Havens, loodsdiensten, Haven Veiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
10. CITRO;
11. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
12. Productie en distributie van water en elektriciteit;
13. Journalistieke media;
14. Telecommunicatie, waaronder radiocommunicatie, internetdiensten en datacenters;
15. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Naar boven