Besluit Gebruik vloeibaar gas in reservoirs - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Besluit Gebruik vloeibaar gas in reservoirs

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 83
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 05-07-2023
Datum inwerktreding: 15-08-1972
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK VIII Openbare veiligheid)


LANDSBESLUIT van de 5de juli 2023, no. 23/1419, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Besluit Gebruik vloeibaar gas in reservoirs

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
15-8-1972 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 83 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Voor de toepassing van dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:

a. drukhouder: een reservoir dat is bestemd en ingericht voor de opslag van vloeibaar gas;
b. drukregelaar: een op een drukhouder of in het leidingnet aangebracht toestel dat is ingericht om een hogere en eventuele variabele gasdruk te herleiden tot een lagere en constant blijvende gasdruk;
c. gas: gasvormig butaan of propaan en mengsels daarvan;
d. installatie: de op één leidingnet aangesloten verbruikstoestellen en drukhouders, met inbegrip van alle kanalen, leidingen, inrichtingen en hulpapparaten, die voor het goed functioneren van de verbruikstoestellen nodig zijn;
e. reservoir: een drukhouder met een waterinhoud van ten hoogste 150 liter, die is ingericht om telkenmale ten behoeve van de vulling te worden vervoerd en waarvan de constructie zodanig is, dat geen vulling kan plaats vinden, zolang de drukhouder niet van de installatie is losgekoppeld;
f. verbruikstoestel: elk apparaat dat is ingericht voor de verbranding van gas, met inbegrip van alle eventueel tot een dergelijk apparaat behorende ontstekings-, regel- en beveiligingsapparatuur;
g. verdampingscapaciteit: de hoeveelheid gas, aangegeven in kg/h, die onder de minst gunstige bedrijfsomstandigheden bij natuurlijke verdamping maximaal aan de drukhouder kan worden onttrokken;
h. vloeibaar gas: tot vloeistof verdicht butaan of propaan of mengsels daarvan.

 

Opstelling van drukhouders

Artikel 2

 1. Het aantal reservoirs, in een batterij opgesteld, nabij een perceel mag niet meer dan 8 bedragen.
 2. De opstelling van reservoirs moet zodanig zijn dat geen gevaar voor kunstmatige verhitting van de reservoirs aanwezig is.
 3. Reservoirs moeten zodanig zijn opgesteld dat zij zijn beschermd tegen de invloed van overmatige zonnestraling.
 4. Reservoirs met een waterinhoud van meer dan 20 liter dienen in de buitenlucht te worden opgesteld.
 5. De opstelling van reservoirs moet zodanig zijn dat verzameling van eventueel lekgas in besloten ruimten uitgesloten kan worden geacht. In verband hiermede is de opstelling van reservoirs op een plaats of in een ruimte waar voldoende ventilatie op vloerhoogte ontbreekt, verboden.
 6. Reservoirs mogen uitsluitend staande, d.w.z. met de kraan aan de bovenzijde, zijn opgesteld.
 7. De opstelling van reservoirs moet zodanig zijn dat de reservoirs gemakkelijk en snel kunnen worden verwijderd.
 8. Reservoirs moeten zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor mechanische beschadiging van de reservoirs bestaat.
 9. De opstelling van reservoirs is niet toegestaan:
  a. in kelders of daarmede gelijk te stellen ruimten;
  b. in kasten of soortgelijke kleine bergruimten, tenzij hierin op vloerhoogte niet afsluitbare ventilatieopeningen zijn;
  c. op zolders die niet als woonverblijf dienen.
 10. Opstelling van reservoirs in woningen en bedrijfsruimten is slechts toegestaan op voorwaarde dat:
  a. de waterinhoud van het reservoir ten hoogste 20 liter bedraagt;
  b. in één woning of bedrijfsruimte niet meer dan twee reservoirs zijn opgesteld.
 11. Opstelling van één reservoir met een waterinhoud van maximaal 150 liter in een bedrijfsruimte kan door de commandant van de Brandweer worden toegestaan.
 12. Opstelling van reservoirs op of in een ruimte beneden het grondniveau (maaiveld) is niet toegestaan.
 13. Reservoirs moeten zodanig zijn opgesteld dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten ruimte kan binnendringen.
 14. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden moeten voorzieningen worden getroffen waardoor de toegang tot de reservoirs voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

Installatie

Artikel 4

 1. Als algemene regel geldt dat alle verbruikstoestellen door middel van een vaste leiding moeten zijn aangesloten.
 2. Aansluiting van verbruikstoestellen door middel van buigzame leiding is slechts toegestaan voor zover dit de aansluiting betreft van verbruikstoestellen die in verband met het onderhoud of schoonhouden gemakkelijk verplaatsbaar moeten zijn dan wel tijdens het gebruik moeten worden bewogen.
 3. De installatie moet zodanig deugdelijk zijn uitgevoerd dat lekkage van gas wordt voorkomen.

Inwerkingtreding

Artikel 5

(vervallen)

 

Citeertitel

Artikel 6

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden aangehaald als “Besluit Gebruik vloeibaar gas in reservoirs”.

 

Naar boven