Landsbesluit aanwijzing niet-overheidsdienaar - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit aanwijzing niet-overheidsdienaar

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 81
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 13-07-2023
Datum inwerktreding: 26-01-2002
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIX Personeel)


LANDSBESLUIT van de 13 juli 2023, no. 23/1470, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit aanwijzing niet-overheidsdienaar

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
26-1-2002 1-1-1998 n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 81 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt onder landsverordening verstaan: de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

 

Artikel 2

Geen overheidsdienaar in de zin van de landsverordening wegens hun bijzondere arbeidsvoorwaarden of de bijzondere aard van hun werkzaamheden zijn:
a. personen, die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn genomen in het kader van een door de overheid getroffen regeling die tot doel heeft om door een tijdelijke tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen die behoren tot een of meer bepaalde groepen van werklozen;
b. buiten Curaçao werkzame personen, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten en in Curaçao zijn aangesteld of in dienst genomen;
c. personen, die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij wijze van sociale werkvoorziening tewerkgesteld zijn;
d. personen, wier beloning bestaat uit incidentele vergoedingen, zoals vacatiegelden, kostenvergoedingen en daarmede overeenkomende schadeloosstellingen;
e. personen, die op de voet van vrijwilliger in dienst van de dienst van de brandweer zijn;
f. personen, die blijkens de bewoordingen van de aanstelling of arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming van henzelf.

Artikel 3

Geen overheidsdienaar in de zin van de landsverordening wegens de korte duur van zijn dienstverhouding is degene die voor ten hoogste zes maanden aaneengesloten in dienst is genomen. Degene die voor onbepaalde tijd in dienst is genomen wordt geacht overheidsdienaar in de zin van de landsverordening te zijn.

 

Artikel 4

Geen overheidsdienaar in de zin van de landsverordening wegens geringe omvang van zijn werkzaamheden is degene wiens inkomen ter zake van zijn dienstbetrekking of, indien hij meer dan een dienstbetrekking gelijktijdig vervult, wiens inkomen ter zake van die dienstbetrekkingen, herleid tot een jaarbedrag, minder bedraagt dan het bedrag van de franchise, bedoeld in artikel 26 van de landsverordening.

Artikel 5

(vervallen)

Artikel 6

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanwijzing niet-overheidsdienaar.

 

Naar boven