Landsbesluit Afbetaling 1964 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit Afbetaling 1964

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 18
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 15-02-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


LANDSBESLUIT van de 15de februari 2023, no. 23/219, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit Afbetaling 1964

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 18 (GT) n.v.t.

Artikel 1

Degene die zaken, als hierna vermeld, op afbetaling verkoopt, is verplicht bij het sluiten van de afbetalings¬overeenkomst te bedingen en te aanvaarden de betaling van tenminste het gedeelte van de koopprijs dat achter die zaken is vermeld, alsmede te bedingen dat de betaling van het resterende gedeelte van de koopprijs zal plaats hebben in gelijke of nagenoeg gelijke termijnen en perioden en binnen de achter die zaken vermelde tijdsruimte:

Zaken

Het minimum terstond te betalen gedeelte van de koopprijs Tijdsruimte ten hoogste voor betaling resterende gedeelte van de koopprijs
1. Personenauto’s (met  uitzondering van  autobussen, waaronder mede begrepen die welke worden bestemd tot huurauto en auto’s welke worden bestemd tot huurauto):
a.       met koopprijs tot NAf 18.000,— ……………………….. 25% 36 maanden
b.      met koopprijs van NAf 18.000,— en hoger…………… 30% 36 maanden
2. autobussen, waaronder mede begrepen die welke worden bestemd tot huurauto …………………………….. 15% 30 maanden
3. auto’s die worden bestemd tot huurauto …………………. 15% 24 maanden
4. motorrijwielen ……………………………………………….. 25% 18 maanden
5. koel- en vrieskasten, keukenmachines, boenmachines, gasfornuizen, wasmachines, centrifuges, naaimachines, stofzuigers, meubels ………………………………………… 25% 12 maanden
6. stofferingsartikelen (zoals tapijten, spiegels, uurwerken, schilderijen en verlichting), rijwielen, ventilators, airconditioners (kamerkoelers), foto- en filmapparatuur, piano’s, orgels en andere muziekinstrumenten met een

koopprijs van ƒ 200,— en hoger…………………………….

25% 12 maanden
7. radio’s, versterkers, platenspelers, band- en taperecorders, luidsprekers, televisietoestellen (zwart-wit beeld), hifi- en stereoapparatuur, alsmede combinaties van voormelde zaken….……………………………….….. 50% 9 maanden
8. bordenafwasmachines ………………………………………. 50% 9 maanden
9. sportvaartuigen, televisietoestellen (kleurenbeeld), videorecorders, geisers en andere heetwatertoestellen …… 50% 6 maanden

Artikel 2

 1. Ieder, die als verkoper afbetalingsovereenkomsten sluit, is verplicht met betrekking tot die overeenkom¬sten een zodanige administratie te voeren, dat daaruit terstond blijkt:
  a. de datum, waarop de overeenkomst is gesloten;
  b. de naam en het adres van de koper;
  c. de koopprijs van de verkochte zaak;
  d. het gedeelte van de koopprijs, dat bij het sluiten van de overeenkomst door de verkoper is ontvan¬gen;
  e. in geval de koper een gebruikt motorrijtuig aan de verkoper heeft geleverd: merk, type, bouwjaar en waarde van het geleverde motorrijtuig;
  f. de bedragen van de door de verkoper ontvangen termijnbetalingen, met vermelding van de datum van iedere betaling.
 2. De verkoper is verplicht bij het sluiten van huurkoop¬overeenkomsten in de ingevolge artikel 1557 i van het Burgerlijk Wetboek op te maken akte mede de in het voorgaande lid, onder a t/m d, bedoelde gegevens, zomede het afbetalingsplan te vermelden.
 3. De verkoper is verplicht zo spoedig mogelijk na het sluiten van andere afbetalingsovereenkomsten dan huurkoopovereenkomsten aan de koper een geschrift te verstrekken, waarin de in het eerste lid, onder a t/m d, bedoelde gegevens, zomede het afbetalingsplan zijn vermeld.
 4. Hij is verplicht van akten, als in het tweede lid be¬doeld, het origineel dan wel een door hem ondertekend afschrift en van geschriften, als in het derde lid be¬doeld, een door hem ondertekend exemplaar ten kan¬tore zijner onderneming te bewaren.

Artikel 3

De Minister van Economische Ontwikkeling kan in bijzondere gevallen van het in dit landsbesluit bepaalde op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen.

Artikel 4

 1. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit Afbetaling 1964.
 2. (vervallen)

Naar boven