Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 69, zoals laatstelijk gewijzigd bij   P.B. 2023, no. 6
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 20-05-2021
Datum inwerktreding: 05-06-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XV Justitie )


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 20ste mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, en 22j, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
5-6-2021 n.v.t. n.v.t. t.u.v. art. 22b, lid 7 en art. 22j, lid 2, van de Lv. MOT P.B. 2021, no. 69 n.v.t.
26-1-2023 n.v.t. n.v.t. wijziging artt. 1 en 3 P.B. 2023, no. 6 n.v.t.

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
a. landsverordening: de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties;
b. last onder dwangsom: de last onder dwangsom, bedoeld in artikel 22a van de landsverordening;
c. bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 22i van de landsverordening;
d. Toezichthouder: de Toezichthouder, bedoeld in artikel l, eerste lid, onderdeel h, van de landsverordening.

Artikel 2

Het bedrag, bedoeld in artikel 22b, zevende lid, van de landsverordening waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, is NAf 500.000,-.

Artikel 3

  1. De bestuurlijke boete wordt voor overtreding van de voorschriften, bedoeld in artikel 22j van de landsverordening:
    a. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 1º tot en met 10º, 14º, 16º, 17º, tot en met 23º, van de landsverordening, verlenen vastgesteld in bijlage 1;
    b. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 11º, van de landsverordening verlenen vastgesteld in bijlage 2;
    c. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 12º, 13º en 15º van de landsverordening, of personen en instellingen die voornemens zijn de diensten te verlenen, vastgesteld in bijlage 3, bij dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
  2. Onverminderd het eerste lid, kan de Toezichthouder de opgelegde bestuurlijke boete verdubbelen, indien op de dag van het constateren van de overtreding nog geen jaar is verstreken nadat een eerdere overtreding bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting is geconstateerd en de beschikking, waarbij de dwangsom respectievelijk de bestuurlijke boete wegens de eerdere overtreding is opgelegd, onherroepelijk is geworden.
  3. De Toezichthouder legt niettemin een lagere bestuurlijke boete op indien een persoon of instelling, bedoeld in het eerste lid, aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.

Artikel 4

Het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021.

Bijlage 1 behorende bij artikel 3, onderdeel a, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021

Artikel                   
11, eerste lid  NAf 15.000,-
11, derde lid  NAf 10.000,-
12, tweede lid  NAf 15.000,-
13  NAf 15.000,-
15a, eerste lid  NAf 15.000,-
15a, derde lid  NAf 15.000,-
22v, tweede lid  NAf 50.000,-
22mm, derde lid  NAf 20.000,-
22mm, achtste lid  NAf 15.000,-

Bijlage 2 behorende bij artikel 3, onderdeel b, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021

Artikel Diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel a, sub 11˚, onder a Diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel a, sub 11˚, onder b
11, eerste lid NAf 5000,- NAf 10.000,-
11, derde lid NAf 5000,- NAf 10.000,-
12, tweede lid NAf 5000,- NAf 10.000,-
13 NAf 5000,- NAf 10.000,-
15a, eerste lid  NAf 5000,- NAf 10.000,-
15a, derde lid NAf 5.000 NAf 10.000,-
22v, tweede lid   NAf 7.500,- NAf 15.000,-
22mm, derde lid   NAf 5.000,- NAf 10.000,-
22mm, achtste lid  NAf 5000,- NAf 10.000,-

Bijlage 3 behorende bij artikel 3, onderdeel c, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021

Artikel Diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel a, sub 12˚ en 13˚ Diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel a, sub 15˚
11, eerste lid NAf 5000,- NAf  8.000,-
11, derde lid NAf 5000,- NAf  8.000,-
12, tweede lid NAf 5000,- NAf  8.000,-
13 NAf 5000,- NAf  8.000,-
15a, eerste lid NAf 5000,- NAf  8.000,-
15a, derde lid NAf 5.000 NAf  8.000,-
22v, tweede lid  NAf 7.500,- NAf 12.000,-
22mm, derde lid  NAf 5.000,- NAf  8.000,-
22mm, achtste lid  Naf  5.000,- NAf  8.000,-
Naar boven