Landsbesluit Konseho Kultural Kòrsou en cultuurprijzen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit Konseho Kultural Kòrsou en cultuurprijzen

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 46, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2022, no. 47
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 22-08-2019
Datum inwerktreding: 26-05-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


Landsbesluit van de 22ste augustus 2019, no. 1569, houdende herinstelling van de Konseho Kultural Kòrsou en cultuurprijzen en enkele culturele prijzen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
26-5-2022 n.v.t n.v.t. Landsbesluit van de 22ste augustus 2019, no. 1569, houdende herinstelling van de “Konseho Kultural Kòrsou” en enkele culturele prijzen P.B. 2022, no.46 n.v.t.

Konseho Kultural Kòrsou en cultuurprijzen

Artikel 1

 1. Er is een raad genaamd: Konseho Kultural Kòrsou en cultuurprijzen.
 2. De taken van de Konseho Kultural Kòrsou en cultuurprijzen bestaan uit:
  a. de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en de Raad van Ministers op verzoek of uit eigen beweging van advies dienen betreffende alle culturele aangelegenheden van het land Curaçao;
  b. het signaleren van relevante en significante ontwikkelingen op het cultureel gebied;
  c. het opzetten en onderhouden van een breed cultuurplatform en eventuele sub platforms met vertegenwoordigers van de verschillende cultuur-disciplines in het veld;
  d. het vervullen van een scharnierfunctie, tussen de diverse culturele disciplines van Curaçao, en te functioneren als een klankbord en denktank voor de brede culturele sector van het eiland;
  e. het bevorderen van inspraak, betrokkenheid en samenwerking tussen de actoren van de diverse cultuuruitingen op Curaçao;
  f. het nemen van initiatieven ter bevordering van het culturele leven op Curaçao;
  g. het geven van input aan het cultuurbeleid van de overheid;
  h. de advisering van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en de Raad van Ministers inzake de toekenning van de drie (3) cultuurprijzen t.w.:
  1. De Cola Debrotprijs;
  2. De Premio Willem C.J. (Boeli) van Leeuwen;
  3. De Premio Charlwin (Broertje) Marshall;

Werkwijze

Artikel 2

 1. De raad vergadert éénmaal  per maand.
 2. Het secretariaat roept de leden schriftelijk op voor de vergadering onder opgave van agendapunten namens de voorzitter.
 3. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk één week voor de vergadering aan de leden toegezonden.
 4. De raad vergadert indien de helft plus één  van de  leden aanwezig is.
 5. De raad adviseert zonder (de schijn van) belangenverstrengeling.
 6. De raad onderbouwt zijn adviezen en geeft aan welke afwegingen daarbij zijn gemaakt, waar van toepassing met raadpleging van het culturele veld.

Samenstelling Konseho Kultural Kòrsou en cultuurprijzen

Artikel 3

 1. De raad bestaat uit maximaal elf natuurlijke, meerderjarige personen waaronder een voorzitter,  een  secretaris en een penningmeester;
 2. De leden  van de Raad  worden benoemd  bij  landsbesluit en zijn:
  a. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport,  welke  tevens zorgdraagt voor het secretariaat;
  b. negen (9) leden maximaal op voordracht van de raad. Zij zijn afkomstig uit de sectoren Beeldende kunst, Bouwkunst/Architectuur,  Dans, Theater/Toneel, Musea & Erfgoed, Letteren/Literatuur en Muziek.
 3. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter.
 4. Het lid genoemd in het tweede lid, onderdeel a, komt niet in aanmerking voor het voorzitterschap.
 5. De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar en zij houden van rechtswege op lid te zijn op het moment dat de termijn waarvoor zij benoemd zijn, verstrijkt, doch zijn terstond  herbenoembaar.
 6. Na een tweede zittingsperiode van vijf jaar, komt het aftredende lid gedurende een periode van vijf jaren niet voor herbenoeming in aanmerking.

Financiële en logistieke ondersteuning

Artikel 4

De raad beschikt niet over eigen financiële middelen, noch over eigen personeel. Jaarlijks zal voor de raad  een  bedrag van NAf15.000 op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport worden opgevoerd, om de raad in staat te stellen haar taken naar behoren  te  kunnen uitvoeren.

Voordracht

Artikel 5

De raad doet jaarlijks een voordracht aan de Raad van Ministers met betrekking tot de toekenning van:
1.   De Cola Debrotprijs
2.   De Premio Willem C.J. (Boeli) van Leeuwen
3.   De Premio Charlwin (Broertje) Marshall

De Cola Debrotprijs

Artikel 6

 1.  Jaarlijks wordt op 4 mei, de geboortedag van wijlen Cola Debrot, de Cola Debrotprijs
 2.  De Cola Debrotprijs bestaat uit een gouden speld met een afbeelding van een laraha bloem, een oorkonde en een geldbedrag van NAf   5.000,-.
 3.  Deze prijs kan worden uitgereikt aan een natuurlijk persoon voor zijn of haar prestatie op  cultureel  gebied,  waarbij  het  volgend   schema wordt aangehouden:
  a. muziek;
  b. dans;
  c. toneel;
  d. literatuur;
  e. wetenschap;
  f. beeldende kunst;
  g. architectuur.
 4.  Voor het jaar 2018 de prijs is uitgereikt voor een  prestatie op het  gebied  van  muziek, waarna de reeks vervolgd wordt met een prijs   voor dans en  het  schema wordt afgewerkt om  vervolgens weer bij  het  onder a,  genoemde gebied  te  beginnen;
 5.  De prestatie, waarvoor de prijs wordt toegekend, moet geleverd zijn in de zeven jaren, voorafgaande aan het jaar van de prijsuitreiking;

De Premio Willem C.J. (Boeli) van  Leeuwen

Artikel 7

 1. Om de twee jaar, ingaande 10 oktober 2009 wordt op de geboortedatum van Willem C.J.(Boeli) van Leeuwen de Premio Willem C.J. (Boeli) van Leeuwen uitgereikt.
 2. De Premio Willem C.J. (Boeli) van Leeuwen bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk en een geldbedrag van NAf 10.000,-.
 3.  Deze prijs kan worden uitgereikt voor intellectuele prestatie:
  a. op cultureel gebied;
  b. op juridisch gebied;
  c. op bestuurlijk gebied;
  d. op sociaal gebied;
  e. op journalistiek gebied.
 4. De criteria bij de beoordeling zijn:
  a. de presentatie getuigt van originaliteit en creativiteit;
  b. de presentatie exemplarisch en inspirerend is voor de gemeenschap;
  c. de presentatie zowel blik verruimend als land overstijgend is;
 5. Voor het jaar 2017 is de prijs uitgereikt voor een intellectuele prestatie op journalistiek gebied, waarna de reeks vervolgd wordt met eenprijs voor op cultureel gebied in 2019 en het schema wordt afgewerkt om vervolgens weer bij het onder a, genoemde gebied te beginnen.

De Premio Charlwin  (Broertje) Marshall

Artikel 8

 1. Jaarlijks wordt op 14 mei, de geboortedag van Charlwin Marshall, de Premio Charlwin (Broertje) Marshall uitgereikt voor een prestatie van jongeren tussen de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar op culinair gebied.
 2. De prestaties worden beoordeeld aan de hand van een competitie onder de categorieën van:
  a. 16-20 jaar, met de benaming van Junior Chef;
  b. 21-30 jaar, met de benaming van Senior Chef;
 3. De prijs voor de junior chef bestaat uit een oorkonde en een geldprijs ter waarde van NAf 2500,-.
 4. De prijs voor de senior chef bestaat uit oorkonde, een kunstwerk en een geldbedrag van NAf 5000,-.
 5.  Er zullen competities worden gehouden op culinair gebied en gastronomische veld. Deze competities worden bijgewoond door een jury. De beoordeling zal plaatsvinden conform de vastgestelde criteria:
  a. het voorrang verlenen aan kwaliteit en inventiviteit;
  b. de innovatiekracht van de kunst;
  c. het smaakvol en betaalbaar zijn;
  d. het naar een hoger niveau tillen van het eten en drinken;
  e. het toegankelijker maken van het gepresenteerde voor een breder publiek.
 6. De verantwoordelijkheid van de logistieke en organisatorische verzorging van de prijsuitreiking valt onder de Sector Cultuur en Sport en kan gedelegeerd worden aan andere uitvoeringsorganisaties.
 7. In geval van delegatie wordt een uitvoeringscommissieingesteld door de Sector Cultuur en Sport.

Procedures t.a.v. van de  nominaties

Artikel 9

 1. De raad benoemt jaarlijks een jury bestaande uit vijf (5) personen waar onder een voorzitter die tevens lid is van de raad voor de Cola Debrotprijs en Premio Charlwin (Broertje) Marshall. Voor de Premio Willem C.J. (Boeli) van Leeuwen geschiedt de benoeming van een jury om de twee jaar.
 2. De jury brengt, met algemene stemmen, een bindend advies uit aan de Raad van Ministers door tussenkomst van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport inhoudende één recipiënt.
 3. De jury doet een nominatie voor de 3 cultuurprijzen toekomen aan de voorzitter van de raad. De voordrachten worden vergezeld van een juryrapport het welk ondertekend wordt door alle 5 juryleden.
 4. Het is de jury vrij om te adviseren in het betrokken jaar geen prijs toe te kennen.
 5. De voorzitter stuurt de voordracht inclusief het juryrapport door aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport met een kopie aan de Sector Cultuur en Sport.
 6. Alle adviezen, beoordelingen en aanbevelingen van de Raad en van de jury moeten met redenen zijn omkleed.
 7. De Raad van Ministers neemt binnen twee weken een besluit over de voordracht.
  De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport stelt de gekozen persoon op de hoogte van de prijs.

Voorwaarde voor nominatie

Artikel 10

 1. De natuurlijke persoon die de prestatie heeft geleverd moet ingezetene zijn van Curaçao en indien deze persoon, verblijft buiten Curaçao, betrokkene een sterke verbondenheid moet hebben met het land.
 2. Dezelfde persoon kan eenmaal dezelfde cultuurprijs uitgereikt krijgen.

Organisatie

Artikel 11

De Sector Cultuur en Sport van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport is bevoegd om een uitvoeringscommissie in te stellen die de zorg draagt voor de uitvoering van de competities, logistieke en organisatorische verzorging van de prijsuitreikingen van de Cola Debrotprijs, de Premio Willem C.J. (Boeli) van Leeuwen, en de Premio Charlwin (Broertje) Marshall.

Slotbepaling

Artikel 12

 1. Het besluit d.d. 21 april 2010, no: 2008/10770 no. 21 van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao wordt ingetrokken.
 2. Het besluit, d.d. 29 september 2017, no: 2017/34253 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport wordt ingetrokken.

Bekendmaking

Artikel 13

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Inwerkingtreding

Artikel 14

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 22 augustus 2019.

Citeertitel

Artikel 15

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit Konseho Kultural Kòrsou en cultuurprijzen.

Naar boven