Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 89
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Gezondheid, Milieu & Natuur
Datum ondertekening: 12-06-2019
Datum inwerktreding: 01-01-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XII Maatschappelijke zorg; verzekeringswezen)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 12de juni 2019 houdende uitvoering van artikel 7.1, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten)

Opmerking: * De tekst van artikel 1 zal op 1 januari 2023 worden aangepast conform het bepaalde in artikel I, onderdeel A van het LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30ste december 2019 houdende wijziging van het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten (P.B. 2019, no. 89).

Artikel 1

 1. Als nadere criteria voor zorgcontracten als bedoeld in arikel 7.1, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, worden vastgesteld:
  a. een ziekenhuisvoorziening, als bedoeld in het Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019 werkt aan de hand van diagnosebehandelcombinaties zoals vastgesteld bij ministeriële regeling met algemene werking, gehoord de Uitvoeringsorganisatie en gehoord de ziekenhuisvoorzieningen;
  b. een zorgaanbieder werkt met inachtneming van het door de Uitvoeringsorganisatie vastgestelde handboek, waarin regels en gedrags- en richtlijnen zijn opgenomen;
  c. een individuele medisch beroepsbeoefenaar, heeft de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen als bedoeld in de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering ontstaat, nog niet bereikt, behalve in gevallen van waarneming of tijdelijke inzet van buitenlandse geneeskundigen door een ziekenhuisvoorziening;
  d. een productieplafond;
  e. deelname door een individuele medisch beroepsbeoefenaar aan farmacotherapeutisch overleg georganiseerd door de Uitvoeringsorganisatie.
 2. Onder diagnosebehandelcombinatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt verstaan: een code die een gestandaardiseerde combinatie van handelingen van specialistische zorg omschrijft.

Artikel 1a

 1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, kan de Uitvoeringsorganisatie een zorgcontract voor de duur van de termijnen, genoemd in het tweede en derde lid, aangaan met een individuele medisch beroepsbeoefenaar die:
  a. bij de inwerkingtreding van dit landsbesluit als medewerkende ingevolge de Regeling Medewerking aan de Sociale Verzekeringen 1960 bij de Uitvoeringsorganisatie stond ingeschreven en
  b. de leeftijd bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, in het jaar 2019 reeds heeft bereikt, of eerstgenoemde leeftijd in het jaar 2020 zal bereiken.
 2. Indien een individuele medisch beroepsbeoefenaar met een eigen praktijk een toelatingsovereenkomst heeft met een ziekenhuisvoorziening of andere instelling voor intramurale zorg, kan de Uitvoeringsorganisatie zorgcontracten met deze aangaan voor de resterende duur van de toelatingsovereenkomst, doch voor maximaal drie jaar.
 3. Indien de individuele medisch beroepsbeoefenaar voor het uitoefenen van zijn beroep of praktijk geen toelating tot een ziekenhuisvoorziening of andere instelling voor intramurale zorg heeft dan wel die toelating niet vereist is, kan de Uitvoeringsorganisatie zorgcontracten met deze aangaan voor maximaal drie jaar.
 4. Met een individuele medisch beroepsbeoefenaar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, die geen toelatingsovereenkomst heeft met een ziekenhuisvoorziening of andere instelling voor intramurale zorg en bij de inwerkingtreding van dit landsbesluit de leeftijd van 63 of 64 jaren heeft bereikt, kan de Uitvoeringsorganisatie, vanaf het moment dat deze de leeftijd bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, heeft bereikt, een zorgcontract aangaan voor een periode van maximaal één respectievelijk twee jaar.
 5. Onverminderd het tweede tot en met het vierde lid, kan de Uitvoeringsorganisatie na verloop van een zorgcontract, voor zover een eventuele toelatingsovereenkomst als bedoeld in het tweede lid daar niet aan in de weg staat, voor de duur van maximaal twaalf maanden een additioneel zorgcontract aangaan met een individuele medisch beroepsbeoefenaar als bedoeld in het eerste lid, die een beroep uitoefent waarvoor een capaciteitstekort heerst in die zorgsector.
 6. Het capaciteitstekort, bedoeld in het vijfde lid, wordt door de Uitvoeringsorganisatie geconstateerd op grond van de richtlijnen, bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke landsverordening beperking vestiging medisch beroepsbeoefenaren

Artikel 2

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat:
a. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, in werking treedt op een bij landsbesluit vast te stellen tijdstip;
b. artikel 1a met ingang van 1 januari 2023 vervalt.

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten.

Naar boven