Landsbesluit SPAW-gebied I - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit SPAW-gebied I

Publicatienummer: P.B. 2018, no. 74, zoals laatstelijk gewijzigd bij   P.B. 2022, no. 106
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Onderwerp(en): Natuurbeheer
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 13-11-2018
Datum inwerktreding: 01-03-2019
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VI Openbare zedelijkheid, VII Openbare gezondheid, HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 13 de november 2018 ter uitvoering van artikel 29, eerste en vijfde lid, en artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening maritiem beheer en artikelen 8A, derde lid, en 8C, eerste lid, van de Lands(...)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
17-9-2022 n.v.t. n.v.t. wijziging artt. 1, 2 lid 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 Lb SPAW-gebied 1 P.B. 2022, no. 106 n.v.t.
1-3-2019 n.v.t. n.v.t. t.u.v.art. 29, lid 1 en 5, en art. 3, lid 2, Lv. maritiem beheer en art. 8A, lid 3, en art. 8C, lid 1, Lv. grondslagen natuurbeheer en -bescherming P.B. 2018, no. 74 n.v.t

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;
b. schip: elk vaartuig, gebruikt of ongebruikt om te worden gebruikt als middel van vervoer te water, met inbegrip van een zeevissersship, watervliegtuig, draagvleugelboot, een luchtkussenvoertuig, een drijvend platform, een verplaatsbare boorinstallatie, een baggermolen, een drijvende kraan, een ponton en elk ander drijvend werktuig, drijvend voorwerp of drijvende inrichting van soortgelijke aard, gedurende de tijd dat het drijft;
c. ankeren: het laten zakken van een anker met de bedoeling het vaartuig aan de bodem van het vaarwater vast te leggen;
d. SPAW-gebied I: het gebied, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

§ 2 Beschermd gebied

Artikel 2

 1.  Als beschermd gebied in de zin van artikel 4 van het SPAW-protocol is aangewezen het geografisch gebied begrensd door:
  a. de zuidoostelijke kustlijn beginnende bij de westelijke punt van de Caracasbaai (Lijhoek) met coördinaten 12.070692°N, -68.873258°W tot Oostpunt (Punt Kanon) en verder de hoek om tot de coördinaten 12.063775°N, -68.759379°W; en
  b. een lijn honderd meter uit de kust, gemeten vanaf de laagwaterlijn en de afsluitingslijnen, genoemd in het Besluit uitbreiding territoriale zee van het Caribische deel van het Koninkrijk , inclusief de bodem van de zee en de waterkolom die zich daar boven bevindt, zoals aangetekend op de kaart in de bijlage bij dit landsbesluit gevoegd.
 2. Het gebied, bedoeld in het eerste lid, wordt aangeduid als: SPAW-gebied I. In de Engelse taal wordt het gebied aangeduid als: SPAW-area I.

 

§ 3 Beheerplan

Artikel 3

 1.  Voor het SPAW-gebied I wordt jaarlijks voor een kalenderjaar een beheerplan opgesteld.
 2. Het beheerplan is gericht op het bewerkstelligen van de doelstellingen van het SPAW-protocol en het Biodiversiteitsverdrag met inachtneming van de geldende wettelijke regelingen en omvat onder meer:
  a. de vereisten en verplichtingen voor beschermde gebieden zoals opgenomen in de Landsverordening maritiem beheer en de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming en de geldende maatregelen op grond van de wet- en regelgeving betreffende het SPAW-gebied I;
  b. de aanleg en het onderhoud van markerings- en meerboeien in het SPAW-gebied I;
  c. het monitoren van de effectiviteit van het beheer op de flora en fauna in het SPAW-gebied I in algemene zin;
  d. indien van toepassing, een algemene beschrijving van de beoogde wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten in het SPAW-gebied I;
  e. de informatievoorziening aan, overleg en samenwerking met doelgroepen, gebruikers, directe belanghebbenden en het publiek in zijn algemeenheid, alsmede de bevordering van de publieke bewustwording van de waarde van het SPAW-gebied I;
  f. de samenwerking met overheidsdiensten;
  g. het vergaren van informatie ten behoeve van de rapportage over het SPAW-gebied I, als bedoeld in artikel 19 van het SPAW-protocol;
  h. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde onder b tot en met g;
  i. de kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van, in elk geval, het bepaalde onder a, b, c en e;
  j. indien mogelijk, voorstellen voor de zelfvoorzienende bekostiging van het SPAW-gebied I.
 3. Bij het opstellen van het beheerplan worden de belanghebbenden van het gebied dat aan het beschermd gebied grenst gehoord.

Artikel 4

 1. Het is verboden met een schip in het SPAW-gebied I te ankeren.
 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing:
  a. op hydrografische opnemingsvaartuigen, bergingsschepen en vaartuigen die worden ingezet voor opsporing en redding;
  b. ingeval van overmacht en hulpverlening.

 

Artikel 5

 1. De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, indien het belang om te ankeren zwaarder weegt dan het belang van de bescherming van het koraalrifecosysteem, de mangroves en zeegrasvelden.
 2. Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften worden verbonden in het belang van de bescherming van het koraalrifecosysteem, de mangroves en zeegrasvelden.
 3. Een ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, kan worden verleend onder beperkingen gesteld in het belang van de bescherming van het koraalrifecosysteem, de mangroves en zeegrasvelden.

 

Artikel 6

(vervallen)

Artikel 7

(vervallen)

Artikel 8

(vervallen)

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 9

(vervallen)

Artikel 10

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 11

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit SPAW-gebied I.

Bijlage

behorende bij artikel 2, onderdeel b en derde lid, van het Landsbesluit SPAW-gebied I

Naar boven