LANDSBESLUIT van de 13de februari 2023, no. 23/196, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van de 25ste Juni 1953 tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie, werkzaam in het district de Nederlandse Antillen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

LANDSBESLUIT van de 13de februari 2023, no. 23/196, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van de 25ste Juni 1953 tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie, werkzaam in het district de Nederlandse Antillen

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 16
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 13-02-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer)


LANDSBESLUIT van de 13de februari 2023, no. 23/196, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening van de 25ste Juni 1953 tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie, werkzaam in het district de Nederlandse Antillen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 16 (GT) n.v.t.

Artikel 1

In het district Curaçao van de Scheepvaartinspectie is werkzaam een inspecteur voor de scheepvaart, die als hoofd van het district, tevens hoofd van dienst, optreedt, met standplaats Curaçao. De Gouverneur kan, zo nodig, een of meer experts bij de Scheepvaartinspectie benoemen.

Artikel 2

Alvorens hun betrekking te aanvaarden leggen de in artikel 1 bedoelde ambtenaren in handen van de Gouverneur, de navolgende eed of belofte af:
„Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; dat ik de mij als ambtenaar opgedragen taak met nauwgezetheid en getrouwheid zal ten uitvoer brengen;
dat ik de bevelen van allen, die boven mij gesteld zijn, stipt en met alle ijver zal opvolgen, aan niemand behalve mijn superieuren of bij een onderzoek zal openbaren de zaken of handelingen van mijn ambt, die geheim behoren te worden gehouden en in het algemeen alles zal doen wat een goed ambtenaar betaamt.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
(Dat beloof ik)”.

Artikel 3

Het hoofd van de Scheepvaartinspectie in Curaçao is gemachtigd in zijn ambtsgebied reizen te maken, welke voor een goede uitoefening van de dienst van de Scheepvaartinspectie noodzakelijk zijn en kan de onder hem werkzame ambtenaren van de Scheepvaartinspectie machtigen tot een gelijk doel.

Artikel 4

Bij de uitoefening van hun ambt zijn de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie steeds voorzien van een hen door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning af te geven legitimatiekaart.

Artikel 5

  1. De ambtenaren bedoeld in artikel 1, doen een afschrift van de door hen opgemaakte processen-verbaal toekomen aan het hoofd van de Scheepvaartinspectie in Curaçao.
  2. Op gelijke wijze wordt zo mogelijk het gevolg, dat een proces-verbaal heeft gehad, ter kennis van het hoofd van de scheepvaartinspectie in Curaçao gebracht.

Artikel 6.

(vervallen)

Naar boven