LANDSBESLUIT van de 4de februari 2022, no. 22/136, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening Volkstellingen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

LANDSBESLUIT van de 4de februari 2022, no. 22/136, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening Volkstellingen

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 54
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 04-02-2022
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)


LANDSBESLUIT van de 4de februari 2022, no. 22/136, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening Volkstellingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2022, no. 54 (GT) n.v.t.

Artikel 1

 1. Op telkenmale bij landsbesluit te bepalen tijdstippen worden in Curaçao algemene volkstellingen gehouden.
 2. Bij een algemene volkstelling worden gegevens, waardoor inzicht kan worden verkregen in de structuur van de bevolking, verzameld over allen, die op een bij het in het eerste lid bedoeld landsbesluit te bepalen tijdstip hun werkelijke woonplaats in Curaçao hebben, ongeacht of zij op dat tijdstip al dan niet in Curaçao zijn, alsmede over allen, die zonder werkelijke woonplaats in Curaçao te hebben op vorengenoemd tijdstip aldaar tenminste een jaar verblijven dan wel vermoedelijk zullen verblijven.
 3. Voor de toepassing van deze landsverordening en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften worden geacht in Curaçao werkelijke woonplaats te hebben zij die in het bevolkingsregister van Curaçao staan ingeschreven.

Artikel 2

 1. De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, kan in overeenstemming met de Ministers van Algemene Zaken en van Financiën, bepalen, dat ten behoeve van een algemene volkstelling één of meer proeftellingen worden gehouden. Bij zodanige proeftellingen worden gegevens verzameld over een beperkt aantal personen, die behoren tot door de eerstgenoemde Minister aan te wijzen categorieën.
 2. Bij een krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking worden tevens nadere regelen gesteld ten aanzien van de te houden proeftelling.
 3. Een krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking, zomede een beschikking tot wijziging of intrekking daarvan, wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt.
 4. Een krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking, zomede een beschikking tot wijziging daarvan, treedt niet eerder in werking dan veertien dagen na de dag van de in het derde lid bedoelde bekendmaking.

Artikel 3

De uitkomsten van een algemene volkstelling of een proeftelling worden, voor zover dat naar het oordeel van de Directeur van het Centraal Bureau voor Statistiek voor praktijk of wetenschap nuttig is, openbaar gemaakt.

Artikel 4

De Directeur van het Centraal Bureau voor Statistiek is belast met het houden van een algemene volkstelling krachtens artikel 1 of van een proeftelling krachtens artikel 2.

Artikel 5

De Directeur van het Centraal Bureau voor Statistiek stelt aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening die, bij een algemene volkstelling verzamelde, gegevens ter beschikking, die nodig zijn om te onderzoeken of de personen opgenomen in het bevolkingsregister daarin terecht zijn opgenomen, en of alle daarvoor in aanmerking komende personen in dat register voorkomen.

Artikel 6

(vervallen)

Artikel 7

Alle burgerlijke autoriteiten, colleges en ambtenaren zijn verplicht aan de Directeur van het Centraal Bureau voor Statistiek op zijn verzoek zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij de vervulling van de hem bij of krachtens deze landsverordening opgedragen taken.

Artikel 8

 1. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden ten aanzien van de algemene volkstellingen nadere regels gesteld.
 2. Bij het in het eerste lid bedoelde landsbesluit dienen in ieder geval regels te worden gegeven ten aanzien van de aard van de te verzamelen gegevens en de categorieën van personen waaromtrent die gegevens zullen worden verzameld.
 3. Het in het eerste lid bedoelde landsbesluit houdende algemene maatregelen zomede een wijziging daarvan, treedt niet eerder in werking dan veertien dagen na de afkondiging daarvan.

Artikel 9

 1. Op daartoe strekkend verzoek gedaan door de Directeur van het Centraal Bureau voor Statistiek is een ieder verplicht naar waarheid en met inachtneming van de daaromtrent gestelde regels de gegevens te verstrekken, welke worden gevraagd krachtens het Landsbesluit als bedoeld in artikel 2, of de beschikking als bedoeld in artikel 2.
 2. Zij, die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich verschonen van het verstrekken van gegevens doch uitsluitend voor zover betreft hetgeen hun in hun hoedanigheid is toevertrouwd.
 3. Een ieder kan zich verschonen van het verstrekken van gegevens, indien hij daardoor zichzelf, een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of derde graad, zijn echtgenoot of vroegere echtgenoot aan het gevaar van een strafrechtelijke vervolging zou blootstellen.
 4. Het niet nakomen van de in het eerste lid bedoelde verplichting wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee weken of een geldboete van de eerste categorie.
 5. Het in het vierde lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

Artikel 10

 1. Een ieder, die met enige werkzaamheid ter uitvoering van deze landsverordening is belast, is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen, bij het verrichten van die werkzaamheden te zijner kennis is gekomen, behoudens voor zover de vervulling van zijn uit de uitvoering van deze landsverordening voortvloeiende taak mededeling vordert.
 2. Hij die opzettelijk enig geheim schendt hetwelk hij ingevolge het eerste lid verplicht is te bewaren, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 3. Hij aan wiens schuld te wijten is de schending van enig geheim, hetwelk hij ingevolge het eerste lid verplicht is te bewaren, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
 4. Het in het tweede lid van dit artikel strafbaar gestelde feit is een misdrijf. Het in het derde lid van dit artikel strafbaar gestelde feit is een overtreding.
 5. Indien een der in dit artikel strafbaar gestelde feiten tegen een bepaalde persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht.

Artikel 11

(vervallen)

Artikel 12

Deze Landsverordening kan worden aangehaald als “Landsverordening Volkstellingen”.

Naar boven