Landsverordening Sportfonds Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsverordening Sportfonds Curaçao

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 120
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 22-10-2021
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding, erediensten)


LANDSBESLUIT van de 22ste oktober 2021, no. 21/2580, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening Sportfonds Curaçao

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2021, no. 120 (GT) n.v.t.

Artikel 1

 1. Er is een Sportfonds waarvan de inkomsten worden bestemd voor het bekostigen van faciliteiten voor sportbeoefening in ruime zin in de buurten, wijken, dorpen en stadsgedeelten van het Land Curaçao.
 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt een nadere uitwerking gegeven van de algemene doelstellingen van het fonds, alsmede van de wijze waarop het fonds deze doelstellingen zal nastreven.
 3. Met de door de Beheerscommissie gedane voorstellen wordt bij vaststelling van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, rekening gehouden.

Artikel 2

De ontvangsten en uitgaven van het in artikel 1, lid 1, bedoelde Sportfonds worden in een van de algemene begroting van het Land afgezonderde begroting opgenomen.

Artikel 3

De inkomsten van het Sportfonds zijn:
a. de opbrengsten uit de heffing van een halve cent op iedere liter benzine, zoals vastgesteld in de Verordening van de 1ste november 1932 tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (P.B. 1932 no. 107), zoals laatstelijk gewijzigd in de Landsverordening van de 3de februari 1978 (P.B. 1978 no. 33);
b. een telkenjare vast te stellen bijdrage ten laste van de algemene middelen van het Land ter grootte van het batig saldo van de laatstelijk afgesloten rekening van het fonds;
c. overige inkomsten.

Artikel 4

Ten laste van het Sportfonds komen:
a. de uitgaven ter verwezenlijking van de doestellingen van het fonds;
b. overig noodzakelijke uitgaven, nauw verband houdende met de sub a bedoelde uitgaven.

Artikel 5

 1. Het Sportfonds wordt beheerd door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport bijgestaan door een commissie van advies en bijstand, genaamd Beheerscommissie.
 2. De Beheerscommissie bestaat uit:
  a. de Minister belast met sportzaken, die voorzitter is van de commissie;
  b. drie voor een termijn van 2 jaren bij landsbesluit benoemde leden;
  c. drie op sportgebied kundige personen die door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport worden benoemd.
 3. De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport voegt aan de Beheerscommissie een Secretaris toe. De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport benoemt de Secretaris voor 3 jaar.
 4. De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport stelt voorschriften vast voor de vergaderingen van de Beheerscommissie.

Artikel 6

De Beheerscommissie heeft tot taak:
a. het voorbereiden en formuleren van een duurzaam en samenhangend beleid ten aanzien van de besteding van de inkomsten van het fonds;
b. voorstellen te doen terzake de nadere uitwerking van de algemene doelstellingen alsmede terzake de wijze waarop het fonds deze doelstellingen zal nastreven;
c. het opstellen van een programma, zowel voor korte als voor lange termijn;
d. het voorstellen van de onderzoeken die ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van het fonds moeten worden gedaan;
e. het toezien op de uitvoering van de gewenste onderzoeken ten behoeve van de opstelling van de programma’s;
f. het behandelen en afhandelen van de verzoekschriften van bewoners en belanghebbenden;
g. andere taken door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan de Beheerscommissie gegeven.

Artikel 7

 1. Onder toezicht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport is de dagelijkse leiding van het Sportfonds opgedragen aan de Secretaris van de Beheerscommissie, aan wie het gehele personeel van het Sportfonds ondergeschikt is.
 2. De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport stelt voor de Secretaris van de Beheerscommissie een instructie vast voor zijn werkzaamheden verband houdende met de dagelijkse leidingen van het Sportfonds.

Artikel 8

 1. Bewoners van en belanghebbenden woonachtig in Curaçao kunnen zich bij verzoekschrift richten tot de Beheerscommissie, teneinde de aandacht te vestigen op de door hen gewenste sportprojecten, voor hun buurt, wijk, dorp, of stadsgedeelte van het Land Curaçao.
 2. De Secretaris van de Beheerscommissie houdt de ingekomen verzoekschriften bij in een speciaal daarvoor ingericht register.
 3. De Voorzitter van de Beheerscommissie zorgt dat deze verzoekschriften worden behandeld in de maandelijks door de Beheerscommissie belegde vergaderingen.
 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gegeven voor de wijze van afhandeling van ingekomen verzoekschriften.

Artikel 9

 1. Deze landsverordening kan worden aangehaald als “Landsverordening Sportfonds Curaçao”.
 2. (vervallen).

***

Naar boven