Landsverordening Identiteitskaarten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsverordening Identiteitskaarten

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 99 (Geconsolideerde Tekst)
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 02-02-1965
Datum inwerktreding: 01-09-1965
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( Hoofdstuk V Openbare Orde )


LANDSBESLUIT van de 18de augustus 2020, no. 20/1116, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening Identiteitskaarten

Artikel 1

 1. Ieder, die in het bevolkingsregister is opgenomen en 12 jaar of ouder is, dient in het bezit te zijn van een op hem betrekking hebbende geldige identiteitskaart, door of namens de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening afgegeven, behalve wanneer betrokkene niet in de gelegenheid is gesteld een zodanige identiteitskaart in ontvangst te nemen.
 2. De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening draagt zorg dat betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld de in het eerste lid bedoelde identiteitskaart in ontvangst te nemen.

Artikel 2

 1. Onverminderd andere vereisten voor de identiteitskaart bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gesteld, dient de identiteitskaart het volgende te bevatten:
  a. geslachtsnaam en voornamen van betrokkene. Op verzoek van de kaarthouder kan tevens de geslachtsnaam van de echtgenoot of echtgenote, weduwnaar of weduwe, dan wel van de gewezen      echtgenoot of echtgenote worden opgenomen.
  b. geslacht, geboortedatum en -plaats van betrokkene;
  c. nationaliteit van betrokkene;
  d. handtekening van betrokkene, met dien verstande dat, indien betrokkene niet bij machte is zijn handtekening te plaatsen, een aantekening terzake door of namens de Minister van Bestuur,                  Planning en Dienstverlening wordt opgenomen;
  e. in de navolgende volgorde, achter elkaar in Arabische cijfers vermeld, het jaar, de maand en de dag van geboorte, waarbij de vermelding van het jaar door weglating van het eeuwcijfer en de              maand en de dag van geboorte door middel en twee cijfers plaats heeft, met dien verstande dat de cijfers van de maanden en dagen onder het getal 10 worden voorafgegaan door het cijfer 0;          het aldus ontstane getal wordt gevolgd door een codegetal bestaande uit twee cijfers lopende van 01 tot en met 99, naar volgorde bij geboorte op dezelfde dag te bezigen, waarbij verdeling van        het codegetal bij de eerste afgifte voor de eilanden als volgt plaats heeft:
  van 01 tot en met 39: Curaçao;
  van 60 tot en met 75: Bonaire;
  van 76 tot en met 85: St. Maarten;
  van 86 tot en met 92: Saba;
  van 93 tot en met 99: St. Eustatius;
  datum van uitgifte van de identiteitskaart;
  naam en stempel van het land Curaçao.
  2. De identiteitskaart dient voorzien te zijn van een foto, die een duidelijk en goed gelijkend beeld van betrokkene vertoont.
  3. De identiteitskaart wordt niet uitgereikt alvorens betrokkene daarop zijn handtekening heeft gesteld dan wel de in het eerste lid sub d bedoelde aantekening is opgenomen.

Artikel 3

De identiteitskaart is ongeldig, indien:
a. de geldigheidsduur aangegeven op de kaart, welke niet meer dan vijf jaren mag bedragen, is verstreken;
b. het daarop vermelde niet langer in overeenstemming met de werkelijkheid is;
c. deze is beschadigd of het daarop vermelde geheel of gedeeltelijk onleesbaar is geworden;
d. in het daarop vermelde wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 4

 1. Degene wiens identiteitskaart ongeldig is geworden, levert die kaart onverwijld in bij de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening of bij een door deze aangewezen ambtenaar.
 2. Een gelijke verplichting als in het voorgaande lid bedoeld rust op elk der erfgenamen van de overledene, evenals op de executeurs testamentair en de beheerders van de nalatenschap, wanneer zij diens identiteitskaart in de nalatenschap aantreffen.

Artikel 5

1. Degene wiens identiteitskaart verloren is gegaan, doet daarvan zo mogelijk onder opgave van redenen, onverwijld mededeling aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening of aan door deze aangewezen ambtenaren en legt ten overstaan van deze een schriftelijke verklaring af omtrent de vermissing.
2. Aan het vereiste, bedoeld in het eerste lid, is ook voldaan, indien degene wiens identiteitskaart verloren is gegaan, ten overstaan van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening of door deze aangewezen ambtenaren een proces-verbaal van de politie overlegt omtrent de vermissing

Artikel 6

 1. In de gevallen, bedoeld in de artikelen 4 lid 1 en 5 wordt door of namens de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening een nieuwe identiteitskaart afgegeven.
 2. De houder van een nieuwe identiteitskaart, die weder in het bezit komt van zijn verloren gegane identiteitskaart, levert deze laatste kaart onverwijld in bij de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening of bij een door deze aangewezen ambtenaar.
 3. Bij de vervanging van de identiteitskaart wordt het bij de eerste afgifte gebezigde codegetal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e, gehandhaafd.

 

Artikel 7

 1. Voor de afgifte van identiteitskaarten is een bij landsverordening vastgestelde vergoeding verschuldigd.
 2. Voor de afgifte van identiteitskaarten ter vervanging van een identiteitskaart, welke ongeldig is geworden op grond van het bepaalde in artikel 3, onderdelen c of d, welke verloren is gegaan, of welke bij ongeldigheid niet is ingeleverd, wordt de vergoeding, bedoeld in het eerste lid vermeerderd met een vergoeding bij landsverordening vastgesteld.
 3. De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening kan ontheffing verlenen van de betaling van de krachtens het eerste en tweede lid vastgestelde vergoedingen, indien naar het oordeel van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening het ongeldig worden of het verloren gaan de betrokkene in redelijkheid niet kan worden toegerekend of de betaling in redelijkheid naar het oordeel van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening van betrokkene niet kan worden gevergd.
 4. Vergoedingen verkregen voor de afgifte van identiteitskaarten komen ten bate van ‘s landkas.

Artikel 8

 1. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld inzake:
  a. de vorm, inrichting en kleur van de identiteitskaarten;
  b. de op de identiteitskaart aan te brengen foto;
  c. de administratie en de verantwoording van de identiteitskaarten.
 2. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld inzake de op het identiteitskaart aan te brengen nadere gegevens en gegevensdragers.
 3. (vervallen)
 4. (vervallen)

Artikel 9

Overtreding van het bepaalde in de artikelen 1 lid 1, 4, 5 en 6 lid 2 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 10

Hij die opzettelijk gebruik maakt van de identiteitskaart van een ander, zich daarbij uitgevende voor de persoon op wie de identiteitskaart betrekking heeft, wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar, hetzij met een geldboete van de tweede categorie, hetzij met beide straffen.

Artikel 11

 1. De feiten strafbaar gesteld bij artikel 9 worden beschouwd als overtreding.
 2. Het feit strafbaar gesteld bij artikel 10 wordt beschouwd als misdrijf.

Artikel 12

De kosten aan de uitvoering van deze landsverordening verbonden komen ten laste van ’s landskas.

Artikel 13

 1. Omtrent de uitvoering van deze landsverordening kunnen nadere regelen worden gesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Daarbij kan voor wat de afgifte voor de eerste maal van identiteitskaarten betreft worden bepaald, dat de bevoegdheden en verplichtingen, welke in de voorgaande artikelen aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening zijn toegekend onderscheidenlijk zijn opgelegd, worden uitgeoefend door onderscheidenlijk rusten op de bij dat landsbesluit aan te wijzen autoriteit.
 2. (vervallen.)

Artikel 14

 1. Deze landsverordening kan worden aangehaald als ,,Landsverordening Identiteitskaarten”.
 2. (vervallen)
Naar boven