Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 1977 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 1977

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 2
Categorie: Landsverordening Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 08-12-2022
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen)


LANDSBESLUIT van de 8ste december 2022, no. 22/2291, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 1977

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 2 (GT) n.v.t.

Artikel 1

Deze landsverordening verstaat onder:
a. „belastingplichtige”: degene die krachtens enige fiscale heffings-landsverordening, zoals de Landsverordening op de Inkomstenbelasting 1943 en de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014, als zodanig is aangewezen;
b. ,,landsontvanger”: de ontvanger van het land Curaçao.

Artikel 2

 1. Iedere belastingplichtige, die Curaçao wenst te verlaten, dient zich bij de belastingdienst aan te melden ter verkrijging van een verklaring inzake zijn belastingaanslagen.
 2. De landsontvanger verstrekt na aanzuivering of zekerheidsstelling een verklaring dat tegen het vertrek van de belastingplichtige op grond van deze landsverordening geen bezwaar bestaat.
 3. In afwijking van de leden 1 en 2 is de landsontvanger bevoegd in gevallen en onder voorwaarden geregeld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, een verklaring af te geven welke in plaats treedt van de verklaring bedoeld in het vorige lid.

Artikel 3

 1. De belastingplichtige is gehouden een der verklaringen als bedoeld in artikel 2 leden 2 en 3 aan de bevoegde autoriteit over te leggen.
 2. Door of namens de Minister van Justitie wordt het vertrek uit Curaçao, desnoods met de sterke arm, verhinderd van een belastingplichtige die een dezer verklaringen niet overlegt aan de bevoegde autoriteit.

Artikel 4

 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren van de Inspectie der Belastingen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst.
 2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
  a. alle inlichtingen te vragen;
  b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen.
 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren.
 4. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

Artikel 5

 1. De belastingplichtige die Curaçao verlaat, wetende dat hij zijn belastingschuld niet heeft voldaan of geen zekerheid ter zake heeft gesteld, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. De belastingplichtige die Curaçao verlaat zonder zijn belastingschulden te voldoen, dan wel zekerheid ter zake te stellen, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.
 3. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.
 4. Het in het tweede lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

Artikel 6

De Ministers van Justitie en Financiën stellen instructies vast ter uitvoering van deze landsverordening.

Artikel 7

 1. Deze landsverordening kan worden aangehaald als „Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 1977″.
 2. (vervallen)

***

Naar boven