Meerdienstverordening - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Meerdienstverordening

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 23 (Geconsolideerde Tekst)
Categorie: Landsverordening
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 26-06-1964
Datum inwerktreding: 01-07-1964
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer )


LANDSBESLUIT van de 7de mei 2019 no. 19/0872, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Meerdienstverordening

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

1-7-1964

Nieuwe regeling

A.B. 1964, no. 26

29-4-1970

15-12-1969

art. 2,6

A.B. 1970, no. 8

16-11-1982

art. 3, 4

A.B. 1982, no. 50

Geconsolideerde tekst

P.B. 2019, no. 23

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

schepen:

alle vaartuigen hoe ook genaamd en van welke aard ook;

meerdiensten:

het door een bemande motorvlet van Curaçao verlenen van assistentie bij het uitbrengen van trossen, bij het meren, ankeren, verhalen en/of ontmeren vanschepen welke loodsplichtig zijn of ten behoeve van welke in verband met het verblijf in de haven loodsdiensten zijn verleend, het in het belang van de havenveiligheid begeleiden dezer schepen tijdens de vaart of het manoeuvreren in de haven inbegrepen;

ton:

een bruto inhoudsmaat van 2.83 m³;

haven:

al het voor vaartuigen bevaarbare water gelegen binnen de boei voor de St. Annabaai benevens de overige baaien en de reden van land Curaçao.

Artikel 2

  1. Ten behoeve van elk schip hetwelk loodsplichtig is in de zin van artikel 4, juncto artikel 5, van de Loodsdienst- en loodsgeldenverordening Curaçao 1 wordt vanwege de Haven- en Loodsdienst een bemande motorvlet ter beschikking gesteld voor het verlenen van meerdiensten .
  2. De bemande motorvlet wordt eveneens ter beschikking gesteld ingeval ten behoeve van een niet- loodsplichtig schip loodsdiensten worden verleend.

Artikel 3

Voor het ter beschikking stellen van een bemande motorvlet voor het verrichten van meerdiensten wordt ten bate van Curaçao een retributie genaamd meerdienstengeld geheven volgens de navolgende tarieven, voor schepen met een bruto-inhoud:

tot en met 100 ton

nihil

van 101 tot en met 400 ton

NAf 10,–

van 401 tot en met 800 ton

NAf 20,–

van 801 tot en met 1800 ton

NAf 30,–

van 1801 tot en met 6000 ton

NAf 40,–

van 6001 tot en met 10000 ton

NAf 60,–

van 10001 tot en met 13000 ton

NAf 80,–

van 13001 tot en met 16000 ton

NAf 90,–

van 16001 tot en met 20000 ton

NAf 100,–

vanaf 20001 tot en met 25000 ton

NAf 120,–

te vermeerderen met NAf 30,– voor elke 10000 ton of een gedeeltedaarvan boven 25000 ton.


Artikel 4

De tarieven vermeld in artikel 3 worden met 50% verhoogd ingeval een bemande motorvlet voor het verrichten van meerdiensten ter beschikking wordt gesteld op werkdagen tussen 18.30 uur en 05.30 uur op zondagen of op Curaçao algemeen erkende feestdagen.


Artikel 5

Van de betaling van de ingevolge artikel 3 verschuldigde gelden zijn vrijgesteld in Curaçao gestationeerde of thuisbehorende sleepboten en lichters, oorlogsschepen, alsmede vaartuigen in dienst van het land Curaçao.


Artikel 6

Artikel 3, tweede lid, van de Loodsdienstverordening 19372 en de artikelen 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24 en 25 van de Loodsdienst- en loodsgeldenverordening Curaçao3 zijn ten deze van overeenkomstige toepassing.


Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als de Meerdienstverordening.


  • [1] A.B. 1969, no. 78
  • [2] P.B. 1937 nr. 93
  • [3] A.B. 1969 nr. 78
Naar boven