MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 13de mei 2020 ter vaststelling van een kader om de personeelslasten van overheid gelieerde entiteiten te optimaliseren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 13de mei 2020 ter vaststelling van een kader om de personeelslasten van overheid gelieerde entiteiten te optimaliseren

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 51
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 13-05-2020
Datum inwerktreding: 13-05-2020


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 13de mei 2020 ter vaststelling van een kader om de personeelslasten van overheid gelieerde entiteiten te optimaliseren

Artikel 1

Reis- en verblijfskosten

 1. In het geval van een reis naar het buitenland ten laste van de begroting van een overheid gelieerde entiteit worden voor degene die reist, de kosten van vervoer, hotel, telefoon, internet en verzekering tegen vliegrisico’s vergoedt tot ten hoogste de werkelijke kosten. Met dien verstande dat de hotelkosten het bedrag van $ 200,- dan wel EUR 200,– per dag niet te boven gaan.
 2. In het geval van een reis naar het buitenland ten laste van de begroting van een overheid gelieerde entiteit, wordt in economy class gevlogen. Op vluchten die langer dan drie uur duren, kan tot ten hoogste in businessclass worden gevolgen.
 3. Naast de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, ontvangt in het geval van een reis naar het buitenland ten laste van de begroting van een overheid gelieerde entiteit, degene die reist ter dekking van de kosten van diens verblijf in het buitenland een compensatie die op dagbasis ten hoogste:
  a. USD 100,– bedraagt voor bestemmingen in Aruba, BES-eilanden en Sint Maarten;
  b. EUR 135,– bedraagt voor bestemmingen in de Europese Unie; en
  c. USD 135,– bedraagt voor bestemmingen in de rest van de wereld.
 4. Het maximumbedrag, genoemd in het derde lid, onderdeel a, wordt gehalveerd indien het desbetreffende verblijf korter dan twaalf uren duurt.
 5. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, en de compensatie, bedoeld in het derde lid, worden op geen enkele wijze, in geld of natura, aangevuld en de kosten van het verblijf in het buitenland worden uitsluitend in de vorm van die vergoeding en compensatie ten laste van de begroting van de overheid gelieerde entiteit gebracht.

Artikel 2

Bezoldiging

 1. Bij een overheid gelieerde entiteit bedraagt het hoogste inkomen niet meer dan NAf 290.000,- bruto. Tot het inkomen worden gerekend:
  a. de bezoldiging,
  b. de vakantie-uitkering,
  c. kerstuitkeringen,
  d. prestatiebonussen,
  e. toelagen en toeslagen, en
  f. elke andere beloning, in geld en natura, onder welke benaming dan ook.
 2. Afhankelijk van de omvang van de omzet van de overheid gelieerde entiteit, niet zijnde een entiteit die voor meer dan vijftig procent rechtstreeks door het land Curaçao wordt gesubsidieerd of bekostigd, en van de mate waarin die omzet op een concurrerende markt is verkregen, kan bij die overheid gelieerde entiteit, in afwijking van het eerste lid, het bedrag van het hoogste inkomen hoger zijn dan het in het eerste lid genoemde bedrag tot ten hoogste het hiernavolgende percentage:
  a. tien procent indien de omvang van de omzet van de overheid gelieerde entiteit minder bedraagt dan NAf 100.000.000,– en de entiteit minstens dertig procent van die omzet verkrijgt uit activiteiten waar de entiteit niet de exclusieve rechten heeft om die te exploiteren;
  b. twintig procent indien de omvang van de omzet van de overheid gelieerde entiteit minder bedraagt dan NAf 500.000.000,– en de entiteit minstens vijftig procent van die omzet verkrijgt uit activiteiten waar de entiteit niet de exclusieve rechten heeft om die te exploiteren;
  c. dertig procent indien de omvang van de omzet van de overheid gelieerde entiteit meer bedraagt dan NAf 500.000.000,– en de entiteit minstens vijftig procent van die omzet verkrijgt uit activiteiten waar de entiteit niet de exclusieve rechten heeft om die te exploiteren.
 3. Bij een overheid gelieerde entiteit die voor meer dan vijftig procent rechtstreeks door het land Curaçao wordt gesubsidieerd of bekostigd en bij een overheid gelieerde entiteit die bij landsverordening is belast met een toezichthoudende of controlerende taak, kan, in afwijking van het eerste lid, het in dat lid bedoelde inkomensmaximum hoger zijn dan het bedrag, genoemd in het eerste lid, tot ten hoogste het hiernavolgende percentage:
  a. twintig procent indien de omvang van begroting van de overheid gelieerde entiteit meer bedraagt dan NAf 100.000.000,– doch minder dan NAf 300.000.000,– of indien het een overheid gelieerde entiteit betreft die bij landsverordening is belast met een toezichthoudende of controlerende taak;
  b. dertig procent indien de omvang van de begroting van de overheid gelieerde entiteit NAf 300.000.000,– of meer bedraagt.
 4. De bedragen, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, zijn bedragen op jaarbasis en voltijdbasis. Voor de toepassing van die leden op een periode van minder dan een jaar of op een deeltijdfunctie, worden de in die leden bedoelde bedragen naar rato verlaagd.
 5. De overheid gelieerde entiteit stelt elk jaar de positie van de overheid gelieerde entiteit in relatie tot de indicatoren genoemd in het tweede of derde lid vast aan de hand van de door een deskundige als bedoeld in artikel 121, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gecontroleerde cijfers van het voorafgaande jaar.
 6. Indien als gevolg van de vaststelling, bedoeld in het vijfde lid, het bedrag van het maximale inkomen verlaagd wordt, blijft een inkomen dat daardoor meer bedraagt dan dat maximum, na die vaststelling ongewijzigd en vindt er geen indexering van het inkomen aan de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud plaats tot aan het moment waarop dat inkomen weer in overeenstemming is met het inkomensmaximum.
 7. Het inkomen dat betaald wordt ten laste van de begroting van een overheid gelieerde entiteit wordt op geen enkele wijze, in geld of natura, aangevuld.

Artikel 3

Bedrijfsvoertuig

 1. Bij een overheid gelieerde entiteit kunnen alleen directeuren in aanmerking komen voor het gebruik van een auto van de overheid gelieerde entiteit voor privédoeleinden. Die auto heeft een cataloguswaarde van ten hoogste NAf 75.000,- dan wel een maandelijkse leasebedrag van maximaal NAf 2.250,–, Het gebruik voor privédoeleinden wordt in overeenstemming met de wetgeving op belastinggebied in de maandelijkse berekening van het salaris en van de in te houden belastingen en sociale premies verwerkt.
 2. De faciliteit, bedoeld in het eerste lid, wordt op geen enkele wijze, in geld of natura, aangevuld. Het betrekken van die faciliteit in de maandelijkse berekening van het salaris en van de in te houden belastingen en sociale premies wordt evenmin gecompenseerd.

Artikel 4

Overgangsbepaling

 1. Voor zover de op het tijdstip van implementatie van deze beschikking bestaande overeenkomsten die door de betrokken overheid gelieerde entiteit zijn aangegaan of de andere op dat tijdstip bestaande verplichtingen waaraan die overheid gelieerde entiteit is gebonden, geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met een of meer bepalingen van deze beschikking, treffen de daartoe bevoegde organen van de overheid gelieerde entiteit zodanige maatregelen dat die overeenkomsten of andere verplichtingen binnen een termijn van één jaar na dat tijdstip in overeenstemming met die bepalingen zijn gewijzigd, vervangen of beëindigd.
 2. Tot aan het tijdstip waarop een overeenkomst of een andere verplichting als bedoeld in het eerste lid, is gewijzigd, vervangen of beëindigd in overeenstemming met de in het eerste lid bedoelde bepalingen van deze beschikking, maar niet langer dan gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn van één jaar, blijven die bepalingen ten aanzien van die overeenkomst of andere verplichting buiten toepassing.
 3. Indien bij een overheid gelieerde entiteit een of meer personen op het tijdstip van implementatie van deze beschikking recht hebben op een inkomen en dat recht op inkomen niet binnen de in dat lid bedoelde termijn van één jaar kan worden gewijzigd, vervangen of beëindigd, terwijl dat inkomen meer bedraagt of op grond van dat recht binnen die termijn van één jaar meer zal gaan bedragen dan het die overheid gelieerde entiteit betreffende inkomensmaximum, bedoeld in artikel 4, blijft voor die personen na de termijn van één jaar, maar niet langer dan tot aan het moment waarop die wijziging, vervanging of beëindiging wel mogelijk is, het bedrag van het desbetreffende inkomen ongewijzigd met dien verstande dat er geen indexering van dat inkomen aan de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud plaatsvindt totdat het bedrag van het inkomen weer in overeenstemming is met het die overheid gelieerde entiteit betreffende inkomensmaximum.

Artikel 5

Indexering en aanpassingen

Om de vijf jaren, te rekenen vanaf het tijdstip van vaststelling van deze beschikking, worden de in:
a. de artikelen 2 en 3 genoemde bedragen door de minister aangepast aan de hand van het relevante prijsindexcijfer in de vier daaraan voorafgaande jaren, telkens naar beneden afgerond op veelvouden van NAf 1.000,–;
b. artikel 1, derde lid genoemde bedragen door de minister aangepast overeenkomstig de stijging van de kosten van verblijf in de in artikel 1, derde lid bedoelde bestemmingen gedurende de vier voorafgaande jaren, telkens naar boven afgerond op veelvouden van USD 20,– onderscheidenlijk Euro 10,–.

Artikel 6

Deze beschikking wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel 7

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

Naar boven