Regeling rapportagevereisten assurantiebemiddelaars Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Regeling rapportagevereisten assurantiebemiddelaars Curaçao

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 74
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 30-06-2020
Datum inwerktreding: 11-07-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden )


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 30ste juni 2020, houdende de bekendmaking in het Publicatieblad van de Regeling rapportagevereisten assurantiebemiddelaars Curaçao van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

REGELING RAPPORTAGE- VEREISTEN ASSURANTIEBEMIDDELAARS CURAÇAO

I. Inleiding

Op assurantiebemiddelaars die over een vergunning beschikken op grond van artikel 4 van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf[1] (hierna: Ltab), rust de wettelijke verplichting om periodiek rapportages in te dienen bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Bank). Uitgangspunt hierbij is dat de Bank, in het belang van een doelmatig toezicht ten aanzien van assurantiebemiddelaars, voorzien wordt van informatie over de bedrijfsvoering van de assurantiebemiddelaar. Onder assurantiebemiddelaar wordt verstaan eenieder, die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, bemiddeling verleent bij het sluiten van een verzekering[2].

De rapportageverplichting is geregeld in artikel 17a, eerste en tweede lid, van de Ltab, alsmede artikel 43 van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf[3] (Ltv).

Artikel 17a, eerste lid, van de Ltab regelt de verplichting tot overlegging van de jaarrekening door de assurantiebemiddelaar, terwijl het tweede lid de verplichting oplegt om rapportagestaten bij de Bank in te dienen. De vorm, het tijdstip en de termijn voor indiening van deze rapportagestaten wordt door de Bank bepaald.

Conform artikel 43 van de Ltv, kan de Bank ieder die op Curaçao en Sint Maarten, bemiddelt bij of op soortgelijke wijze meewerkt aan de totstandkoming van overeenkomsten van verzekering die verzekeraars met zetel in het buitenland in hun in het buitenland uitgeoefende bedrijf sluiten met in Curaçao[4] woonachtige of gevestigde verzekeringnemers, verplichten aan de Bank periodiek schriftelijk opgave te doen van de aldus met zijn medewerking tot stand gekomen overeenkomsten. Deze informatie is nodig teneinde vast te stellen of de verzekeraar in kwestie structureel zaken doet in onze jurisdictie.

II. Rapportagevereisten

II.1 Financiële (jaar)cijfers

Iedere assurantiebemiddelaar dient overeenkomstig artikel 17a, eerste lid, van de Ltab, jaarlijks binnen een door de Bank vast te stellen termijn een jaarrekening, ten minste bevattende een balans en een winst- en verliesrekening met bijbehorende toelichting, over het afgelopen boekjaar in te dienen bij de Bank n. Hierbij dienen ook een verklaring van een externe deskundige en de directiebrieven te worden toegevoegd.

Op grond hiervan heeft de Bank bepaald dat de jaarrekening van de assurantiebemiddelaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bij de Bank moet zijn ingediend. In verband met de op grond van artikel 17a, eerste lid, van de Ltab bij de jaarrekening in te dienen verklaring[5] heeft de Bank de assurantiebemiddelaars ingedeeld in drie categorieën: Groot, Middelgroot en Klein. De bij de jaarrekening over te leggen verklaring dient afgegeven te worden door een externe deskundige als bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Ltab. Zie tabel I voor de onderverdeling en de daarbij door de Bank gehanteerde criteria.

Tabel I: Categorisering assurantiebemiddelaars

  Categorieën Criterium

(in NAf)

Verklaring[6]
1. Klein Jaarlijkse provisie inkomen < 500.000 Samenstelling
2. Middelgroot Jaarlijkse provisie inkomen tussen 500.000 en 1.000.000 Beoordeling
3. Groot Jaarlijkse provisie inkomen > 1.000.000 Controle

II.2     Rapportagestaten

II.2.1 Rapportagestaten conform de Ltab

Conform artikel 17a, tweede lid, van de Ltab, is iedere assurantiebemiddelaar verplicht periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen rapportagestaten nopens haar bedrijf in te dienen bij de Bank. De vorm waarin de rapportagestaten moeten worden opgemaakt, de achtereenvolgende tijdstippen waarop zij betrekking hebben en de termijnen binnen welke zij moeten worden ingediend, worden door de Bank bepaald.

II.2.2 Rapportagestaten conform de Ltv

Artikel 43 van de Ltv bepaalt dat de Bank informatie kan opvragen van eenieder die in Curaçao bemiddelt bij of op soortgelijke wijze meewerkt aan de totstandkoming van overeenkomsten van verzekering die verzekeraars met zetel in het buitenland in hun in het buitenland uitgeoefende bedrijf sluiten met in Curaçao woonachtige of gevestigde verzekeringnemers terzake de met zijn medewerking tot stand gekomen overeenkomsten. In deze opgave wordt met betrekking tot elke overeenkomst het volgende vermeld: de datum van sluiting, de naam en het adres van de betrokken verzekeraar en de bij de overeenkomst gedekte risico’s en verschuldigde premies. De Bank stelt het model van bedoelde opgave vast.

II.2.3 Bijlagen I, II en III

Beide onder paragrafen II.2.1 en II.2.2 genoemde rapportageverplichtingen zijn uitgewerkt in de staten zoals opgenomen in Bijlage I, Bijlage II en Bijlage III van deze regeling.

Het gaat in deze staten om informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering van de assurantiebemiddelaar, alsmede informatie over de ouderdom van de aan de verzekeraar(s) waarmee zaken wordt gedaan verschuldigde premies en de opgave zoals bedoeld in artikel 43 van de Ltv.

III. Periodiciteit aan te leveren rapportagestaten:

 1. Bijlage I: jaarlijks per uiterlijk 31 januari (ingevulde gegevens dienen betrekking te hebben op informatie naar de stand van 31 december van het voorafgaande jaar).
 2. Bijlagen II & III: binnen twee (2) weken na het einde van iedere kwartaal.

IV. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rapportagevereisten assurantiebemiddelaars Curaçao.

V. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na de bekendmaking, bedoeld in artikel 111, derde lid, van de Staatsregeling van Curaçao in werking.


 

[1] P.B. 2019, no. 38 (GT).
[2] Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf.
[3] P.B. 1990, no. 77, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2016, no. 79.
[4] Vanaf 10-10-10 dient overal in de tekst van de landsverordeningen waar melding wordt gemaakt van de ‘Nederlandse Antillen’ conform het bepaalde in AB 2010, no. 102 gelezen te worden het land Curaçao.
[5] Controle, Beoordeling of Samenstellingsverklaring.
[6] De Bank heeft de bevoegdheid om indien in de praktijk blijkt dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd bij een instelling, meer zekerheid te eisen door middel van een beoordelings- of controleverklaring.
[7] In het buitenland gevestigde verzekeraars die niet over een vergunning tot uitoefening van het verzekeringsbedrijf in het  Curaçao of  Sint Maarten beschikken.

 

BIJLAGE I

ALGEMENE INFORMATIEBEDRIJFSVOERING

 1. Algemene informatie van de assurantiebemiddelaar
1. Naam assurantiebemiddelaar: (Statutaire naam)
2. Registratienummer Kamer van Koophandel

 

3. Bemiddelt voor schade- of levensverzekeringen of beide
4. Handelsnaam:

(indien van toepassing)

5. Rechtsvorm: (NV; BV of eenmanszaak)
6. Naam feitelijke leider:

 

7. Aantal medewerkers

 

8. Adres:
(bedrijfsadres en postadres):
9. Telefoonnummer:

 

10. Faxnummer:

 

11. E-mailadres:

 

12. Website:

 

2. Vermeld de namen van alle verzekeringsmaatschappijen die over een vergunning beschikken zoals bepaald in artikel 9 van de Ltv waarmee een relatie wordt onderhouden. Geef daarbij tevens aan of u een agentschapsovereenkomst met de betreffende verzekeraar heeft afgesloten en of u een incasserende of niet-incasserende broker bent. 

Definities:

Incasserende broker: de assurantiebemiddelaar die premies ten behoeve van de verzekeraars int en waarbij de geïncasseerde premies tijdelijk op een rekening op naam van de assurantiebemiddelaar worden geparkeerd.

Niet-incasserende broker: de assurantiebemiddelaar die geen premies int voor de verzekeraars met dien verstande dat ook de assurantiebemiddelaar die cheques op naam van de verzekeraar in ontvangst neemt, niet beschouwd wordt als een incasserende broker.

 

Nr. Naam verzekeraar Incasso status Agentschapsovereenkomst
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

Notabene:

Incasserende brokers dienen Bijlagen II en III in te vullen.

Indien u geen incasso voor een bepaalde verzekeraar voert dan zijn Bijlagen II en III niet van toepassing en dient een verklaring van de betreffende verzekeraar(s) te worden overgelegd ten bewijze dat geen premies worden geïnd. Mocht er wijziging hierin optreden in die zin dat u premies gaat incasseren dan dient de Bank onverwijld schriftelijk hierover te worden geïnformeerd. 

3. Vermeld de namen van alle sub-agenten waarvoor de assurantiebemiddelaar verantwoordelijk en aansprakelijk is. Geef daarbij tevens aan of u een overeenkomst met de betreffende subagent heeft afgesloten.

 

Nr. Naam sub-agent Overeenkomst Commentaar (indien van toepassing)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

4. Vermeld de namen van alle buitenlandse verzekeringsmaatschappijen[7] en andere bemiddelaars waarmee een relatie wordt onderhouden

Nr. Naam buitenlandse verzekeraar Naam andere bemiddelaar Commentaar (indien van toepassing)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

      5 B.   Heeft u een compliance officer in dienst, die verantwoordelijk is voor de naleving van de AML & CFT richtlijnen?

 • Ja
 • Nee, gelieve de reden hiervoor aangeven:

­­­­­­­­­­­­­

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

      5 C.  Heeft u een functiebeschrijving van de compliance officer

 • Ja
 • Nee, gelieve toe te lichten:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

       5 D. Indien u zich bezighoudt met het bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsproducten, kruis hier aan de soort producten die middels uw bemiddeling tot stand komen.

Levensverzekeringsproducten Aantal polissen
  Risicoverzekering  
  Annuïteiten  
  Universal life producten  
  Levensverzekering producten met of zonder spaarelement  
Overig (Indien ‘overig’ is aangekruist dan dient dit te worden toegelicht):

 

 

 

 

 

 1. A. Bent u bevoegd om schadeclaims van de polishouders namens de vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen af te handelen?
 • Ja, ga door naar vraag 6.A1
 • Nee, ga door naar vraag 6.B

      6.A1. Vermeld de namen van alle verzekeringsmaatschappijen waarvoor u schadeclaims afhandelt.

              Nr. Naam verzekeraar
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

 

 1. A2. Verricht u namens de verzekeringsmaatschappij tevens de uitbetaling direct aan de polishouder?
 • Ja
 • Nee
 1. A3. Ontvangt u het bedrag aan schadeclaims dat aan de polishouders moet worden uitbetaald, vooraf van de verzekeraar?
 • Ja
 • Nee
 1. A4. Heeft u op dit moment bedragen met betrekking tot schadeclaims die nog aan polishouders uitbetaald dienen te worden op uw rekening staan?
 • Ja
 • Nee
 1. B. Houdt u een administratie bij van af te handelen schadeclaims van polishouders?
 • Ja
 • Nee    
 1. Houdt u een administratie bij van overige klachten ontvangen van polishouders?
 • Ja
 • Nee
 1. Wanneer ontvangt u provisies van de verzekeringsmaatschappijen ter zake van uw bemiddeling ten behoeve van polishouders? (Zie Bijlage III)
 • Bij het sluiten van verzekeringen
 • Bij het verlengen van verzekeringen
 • Bij het incasseren van premies
 • Overig (Indien ‘overig’ is aangekruist dan dient dit te worden toegelicht).

Toelichting:

 

         

 

 1. A Heeft u op dit moment aan verzekeraars verschuldigde bedragen uit hoofde van een aan u of uw assurantiebemiddelingsbedrijf verstrekte lening, zoals bijvoorbeeld een persoonlijke of hypothecaire lening?
 • Ja
 • Nee
 1. A1. Indien ja, heeft u of uw assurantiebemiddelingsbedrijf in dat kader een leningsovereenkomst afgesloten?
 • Ja
 • Nee
 1. A2. Vermeld hieronder de namen van de verzekeringsmaatschappijen die aan u of uw assurantiebemiddelingsbedrijf de assurantiebemiddelaar een lening hebben verstrekt en waarop nog steeds aflossingen dienen plaats te vinden
Nr. Naam verzekeraar Hoofdsom Uitstaande Schuld Commentaar
1        
2        
3        
4        
5        
6        

 

 1. Heeft u op dit moment betalingsregelingen met betrekking tot aan de verzekeringsmaatschappijen verschuldigde achterstallige premies?
 • Ja, gelieve een kopie van de betalingsregeling bij de Bank indienen
 • Nee

 

Handtekening tekeningsbevoegde:    ________________________________________________       

Naam:   __________________________________________________________________________

Hoedanigheid:  ___________________________________________________________________

 

 

Naam feitelijke leider(s): __________________________________________________________

Datum:  __________________________________________________________________________

                                                             (d/m/j)

 

BIJLAGE II

Naam: assurantiebemiddelaar:

Kwartaal:

 

  Uitstaande periode Geïnde, nog niet aan in Curaçao en Sint Maarten vergunninghoudende verzekeraars afgedragen premies (in NAf)
  Naam verzekerings-maatschappij

 

1: …………. 2: ………….. 3:………… 4:………… 5: ………… 6:………… 7:………… 8: ………..
A Tot en met 90 dagen  
B Tussen 90 dagen en 6 maanden
C Tussen 6 en 12 maanden  
D Langer dan 12 maanden  
  Totaal in NAf

 

 

 

    Ontvangen / af te dragen premies in NAf
  Naam verzekeringsmaatschappij 1: 2: 3: 4: 5: 6:
A Totaal te innen premies conform borderel
B Daadwerkelijk ontvangen premies van polishouders
C Nog te ontvangen premies van polishouders
D Daadwerkelijk afgedragen premies aan verzekeringsmaatschappijen
E Nog af te dragen premies aan verzekeringsmaatschappijen  

 

 

 

BIJLAGE III

Naam assurantiebemiddelaar:Kwartaal:
  Uitstaande periode Geïnde, nog niet aan in het buitenland gevestigde verzekeraars zonder vergunning van de Bank afgedragen premies (in NAf)
  Naam verzekerings-

maatschappij

 

1: …………. 2: ………….. 3:………… 4:………… 5: ………… 6:………… 7:………… 8: ………..
A Tot en met 90 dagen  
B Tussen 90 dagen en 6 maanden
C Tussen 6 en 12 maanden  
D Langer dan 12 maanden  
  Totaal in NAf

 

 

 

    Ontvangen / af te dragen premies in NAf
  Naam verzekeringsmaatschappij 1: 2: 3: 4: 5: 6:
A Totaal te innen premies conform borderel
B Daadwerkelijk ontvangen premies van polishouders
C Nog te ontvangen premies van polishouders
D Daadwerkelijk afgedragen premies aan verzekeringsmaatschappijen
E Nog af te dragen premies aan verzekeringsmaatschappijen  

 

 

Naar boven