Tijdelijke regeling avondklok en verboden openbare plaatsen juni 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling avondklok en verboden openbare plaatsen juni 2020

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 27-06-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 67, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2020, no. 68
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 24-06-2020
Datum inwerktreding: 24-06-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 24ste juni 2020 houdende het instellen van een avondklok wegens buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 en tevens aanwijzing van verboden openbare plaatsen als bedoeld in artikel 39a van de Landsverordening openbare orde

Artikel 1

Avondklok

 1. Het is verboden gebruik te maken van de openbare weg tussen 21:00 uur en 06:00 uur plaatselijke tijd.
 2. Het verbod, genoemd in het eerste lid, geldt niet voor:
  a. personen die bedrijfsmatig- of beroepsmatig voor zichzelf, voor een onderneming of een organisatie één van de in bijlage 1 genoemde vitale functies of processen vervullen, voor zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie buiten woning of verblijfsgelegenheden dienen te begeven of te bevinden en voor de uitoefening van de functie of de uitvoering van het proces geen uitstel mogelijk is;
  b. personen die zich naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven, vanwege een spoedeisende reden;
  c. personen die belast zijn met de zorg van een of meer hulpbehoevende personen en die van en naar de hulpbehoevende(n) moeten bewegen voor het uitvoeren van een zorgtaak die aantoonbaar niet tot na 06:00 uur kan worden uitgesteld.
 3. Personen als bedoeld in het tweede lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder een van de uitzonderingsgevallen, genoemd in het tweede lid.

Artikel 2

Landsorganen

 1. Het verbod in artikel 1, eerste lid en het verbod in artikel 3 gelden niet voor de Gouverneur van Curaçao, de ministers en Statenleden en de griffier van de Staten, in de uitoefening van hun functie.
 2. Het eerste lid geldt ook voor de medewerkers, de beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs van een functionaris als bedoeld in het eerste lid bij de uitoefening van hun functie, met dien verstande dat wordt aanbevolen enkel de essentiële ondersteunende medewerkers in het kader van de uitoefening van de functie, in te zetten.
 3. Personen als bedoeld in het eerste en tweede lid, geven op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder een van de uitzonderingsgevallen, genoemd in dit artikel.

Artikel 3

Aanwijzing verboden openbare plaats

 1. De openbare wegen behorende bij de binnenstad worden aangewezen als openbare plaatsen waar het verbod van artikel 39a, eerste lid, van de Landsverordening openbare orde van kracht is.
 2. Onder binnenstad wordt verstaan: het stadsgebied en het havengebied die door United Nations Educational Scientific and Cultural Organization als historisch gebied van Curaçao zijn erkend.

Artikel 4

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze regeling vervalt op 26 juni 2020 om 6:00 uur.

Artikel 5

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling avondklok en verboden openbare plaatsen juni 2020.

BIJLAGE 1

bij de Tijdelijke regeling avondklok en verboden openbare plaatsen juni 2020

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN DIE NOODZAKELIJK EN URGENT KUNNEN ZIJN TUSSEN 20:30 UUR EN 06:00 UUR

I. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek en (dieren)artsen;
II. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken;
III. Politie, Kustwacht en andere diensten c.q. personen belast met handhaving van de openbare orde en opsporing en Politiearts;
IV. Toezichthouders;
V. Defensie en Koninklijke Marechaussee;
VI. Openbaar Ministerie;
VII. Piketdiensten;
VIII. Gerechtsambtenaren en advocaten;
IX. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);
X. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
XI. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
XII. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;
XIII. Meteorologische dienst;
XIV. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XV. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XVI. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XVII. Journalistieke media;
XVIII. Telecommunicatie, waaronder radiocommunicatie, internet en datadiensten;
XIX. Schoonmaakbedrijven met buitengewone werktijden ten behoeve van vitale functies en processen;
XX. Reparatiewerkzaamheden aan de openbare infrastructuur;
XXI. Banken en andere noodzakelijke financieel administratieve dienstverlening;
XXII. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Naar boven