Tijdelijke regeling DCC Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling DCC Curaçao

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 04-06-2022
Publicatienummer: P.B. 2021, no. 105, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2022, no. 22
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 08-10-2021
Datum inwerktreding: 11-10-2021


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 8ste oktober 2021 houdende voorschriften als bedoeld in artikel 23 van de Lei Estado di Emergensia in verband met de introductie van EU Digitale COVID Certificaten

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats                 Zittingsjaar
11-10-2021 Moederregeling P.B. 2021, no. 105
1-03-2022 Artt. 1, 2, 4, 5, 5a, 6 P.B. 2022, no. 22

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. boostervaccinatie: de aanvullende vaccinatie na de primaire COVID-19 vaccinatieserie, anders dan de derde prik bedoeld voor immuungecompromitteerde personen als onderdeel van de primaire COVID-19-vaccinatieserie;
b. controleur: degene die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie belast is met de controle van personen op hun mate van bescherming, dan wel hun mate van besmettelijkheid voor de toegang tot of deelneming aan een activiteit of voorziening;
c. COVID-19 antigeentestuitslag: het resultaat van een test, uitgevoerd door een laboratorium gevestigd in Curaçao, die aantoont of er bepaalde eiwitten van het SARS-CoV-2 virus in neus- en keelslijm aanwezig zijn;
d. COVID-19 PCR-testuitslag: het resultaat van een polymerase kettingreactietest, uitgevoerd door een laboratorium gevestigd in Curaçao, die de aanwezigheid van het RNA van het SARS-CoV-2 virus aantoont in neus- en keelslijm;
e. DCC: een interoperabel Digitaal COVID-19 Certificaat uitgegeven in Curaçao;
f. houder: een persoon aan wie overeenkomstig deze regeling een interoperabel DCC is afgegeven dat informatie bevat over zijn of haar COVID-19-vaccinatie, -testresultaat of -herstel;
g. identiteitsdocument: een document zoals bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Identificatieplicht;
h. interoperabiliteit: het vermogen van de verificatiesystemen in een lidstaat van de Europese Unie om gegevens te gebruiken die door een andere lidstaat zijn gecodeerd;
i. minister: de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur;
j. ministerie: het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
k. primaire COVID-19-vaccinatieserie:
1. een vaccinatie bestaande uit de toediening van één vaccin en deze is voltooid, of
2. een vaccinatie bestaande uit de toediening van twee vaccins en deze zijn toegediend, of
3. één toegediend vaccin met een bevestiging dat de gevaccineerde persoon blijkens een positieve testuitslag van een COVID-19 PCR-testuitslag, eerder geïnfecteerd is geweest met het SARS-CoV-2 virus;
l. QR-code: een Quick Response code, zijnde een automatisch gegenereerd teken, bestaande uit vierkante patronen, die versleutelde informatie bevat;
m. toezichthouder: de ambtenaar als bedoeld in artikel 12 van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie;
n. vaccinatie: een op grond van de Landsverordening geneesmiddelenvoorziening goedgekeurd vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus;
o. volledige vaccinatiebescherming: de primaire COVID-19-vaccinatieserie én de boostervaccinatie.

Digitaal COVID Certificaat

Artikel 2

 1. Het DCC is een pdf-document met een afbeelding van de Curaçaose vlag, een onderdeel met gebruiksinstructie en:
  a. de uitslag van een COVID-19 PCR-test of COVID-19 antigeentest, zowel versleuteld in een QR-code als opgenomen in een schriftelijke niet-gecodeerde verklaring op grond van een test die is uitgevoerd door een in Curaçao gevestigd laboratorium; of
  b. de bevestiging zowel versleuteld in een QR-code als opgenomen in een schriftelijke niet-gecodeerde verklaring, dat de houder ervan is gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus; of
  c. de bevestiging van herstel van een infectie met het SARS-CoV-2 virus, zowel versleuteld in een QR-code als opgenomen in een schriftelijke niet-gecodeerde verklaring, op basis van een positieve COVID-19 PCR-testuitslag.
 2. Het DCC wordt verkregen door deze te downloaden van een website, beschikbaar gesteld door de minister, dan wel door deze bij een daartoe door de minister aangewezen locatie op te halen.
 3. De minister is de verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website en het aanmaken van het DCC.
 4. De minister draagt zorg voor de inrichting en het beheer van de website en treft waarborgen om ervoor te zorgen dat middels het DCC uitsluitend betrouwbare resultaten getoond worden.
 5. De minister draagt zorg voor de beveiliging van de website tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Curaçao Health Applicatie

Artikel 3

 1. De minister stelt gratis een applicatie beschikbaar waarin het DCC opgeslagen kan worden.
 2. De minister draagt zorg voor de inrichting en het beheer van de applicatie en treft waarborgen om ervoor te zorgen dat met de applicatie uitsluitend betrouwbare resultaten getoond worden.
 3. De minister is de verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de applicatie.
 4. De minister draagt zorg voor de beveiliging van de applicatie tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Geldigheid DCC op basis van testuitslag

Artikel 4

 1. Een DCC op basis van testuitslag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is geldig indien:
  a. het DCC betrekking heeft op de persoon die het aantoont;
  b. het een negatieve COVID-19 PCR-testuitslag of een negatieve COVID-19 antigeentestuitslag bevat;
  c. op het moment van gebruikmaking van het DCC, niet meer uren zijn verstreken, sinds het tijdstip van afname van de COVID-19 PCR- of antigeentest, dan bepaald in de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie; en
  d. het wordt getoond tezamen met een geldig identiteitsdocument.
 2. Het DCC, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende gegevens:
  a. de naam en de geboortedatum van de geteste persoon;
  b. de aanduiding van de ziekteverwekker;
  c. de datum en het tijdstip van testafname;
  d. het type test dat is uitgevoerd;
  e. de naam van de test en de naam van de testproducent;
  f. het testresultaat;
  g. de aanduiding van het testcentrum of de testfaciliteit;
  h. het land waar de test is afgenomen;
  i. de afgever van het certificaat; en
  j. het unieke certificaatnummer.

Geldigheid DCC op basis van vaccinatie

Artikel 5

 1. Een DCC op basis van vaccinatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, is geldig indien:
  a. het DCC betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang wenst;
  b. de toediening van een vaccinatie, op één van de volgende wijzen is voltooid:
  1°. als primaire COVID-19-vaccinatieserie;
  2°. als volledige vaccinatiebescherming;
  c. de toediening van de vaccinatie uitsluitend als primaire COVID-19 vaccinatieserie heeft plaatsgevonden bij een persoon van 18 jaar en ouder en geen negen (9) maanden zijn verstreken sinds de datum van de toediening van de laatste prik uit de serie;
  d. het wordt getoond tezamen met een geldig identiteitsdocument.
 2. Het DCC, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende gegevens:
  a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
  b. de aanduiding van de ziekteverwekker;
  c. de merknaam en naam van de producent van het vaccin dat is toegediend;
  d. het aantal toegediende doses van het vaccin en het aantal verstreken dagen sinds voltooiing van de vaccinatie;
  e. de datum van toediening van het vaccin;
  f. het land waar het vaccin is toegediend;
  g. de afgever van het certificaat; en
  h. het unieke certificaatnummer.

Geldigheid DCC op basis van herstel

Artikel 5a

 1. Een DCC op basis van herstel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, is geldig indien:
  a. het DCC betrekking heeft op de persoon die het aantoont;
  b. het een bevestiging bevat dat ten minste elf (11) dagen zijn verstreken sinds de houder een test heeft ondergaan met een positieve COVID-19 PCR-testuitslag;
  c. op het moment van gebruikmaking van het DCC, niet meer dan drie maanden zijn verstreken sinds de elfde dag van de positieve COVID-19 PCR-testuitslag;
  d. het wordt getoond tezamen met een geldig identiteitsdocument.
 2. Het DCC, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende gegevens:
  a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
  b. de aanduiding van de ziekteverwekker, waarvan de houder is hersteld;
  c. de datum van testafname;
  d. het land waar de test is afgenomen;
  e. de afgever van het certificaat;
  f. de datum vanaf wanneer het DCC geldig is;
  g. de vervaldatum van het DCC; en
  h. het unieke certificaatnummer.

Persoonsgegevens DCC

Artikel 6

 1. De minister verstrekt op aanvraag van een geteste, gevaccineerde of herstelde persoon een DCC.
 2. Op grond van de aanvraag bedoeld in het eerste lid, worden respectievelijk de gegevens, genoemd in artikel 4, tweede lid, artikel 5, tweede lid en artikel 5a, tweede lid, verwerkt.
 3. Ter uitvoering van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, worden de contactgegevens en het nummer van een geldig identiteitsdocument van de aanvrager en, voor zover van toepassing, het batchnummer van het eerste toegediende vaccin, geverifieerd aan de hand van het vaccinatiebestand van het ministerie, dan wel de COVID-19 testbestanden van de in Curaçao gevestigde laboratoria.
 4. Bij de uitvoering van het eerste lid, het aanmaken van het DCC, bedoeld in artikel 2, en het gebruik van de applicatie, bedoeld in artikel 3, wordt het IP-adres getoond dat de houder gebruikt.
 5. Op de website, bedoeld in artikel 2, vierde lid, en in de applicatie, bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt door de minister een privacyverklaring geplaatst waarin informatie wordt gegeven over de verwerking van gegevens ter uitvoering van deze regeling, zodat de gebruiker kan besluiten of hij wel of niet gebruik maakt van de diensten bedoeld in deze regeling.
 6. De controleur en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in de artikelen 4, tweede lid, 5, tweede lid, en 5a, tweede lid, raadplegen, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is.

Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 oktober 2021.

Citeertitel

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling DCC Curaçao.

Naar boven