Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2021, no. 32
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 11-12-2020
Datum inwerktreding: 11-12-2020


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 11de december 2020 houdende voorschriften als bedoeld in de artikelen 9, 11, eerste lid, onderdeel b en 23 van de Lei Estado di Emergensia in verband met de buitengewone omstandigheid COVID-19 pandemie

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats                 Zittingsjaar
11-12-2020     Moederregeling P.B. 2020, no. 143  
1-01-2021     Artt. 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 P.B. 2020, no. 156  
13-01-2021     Artt. 4, 8, 9, 14, 15, 16 P.B. 2021, no. 2  
20-01-2021     Art. 9, Bijlage 2A, Bijlage 2E P.B. 2021, no. 10  
14-02-2021     Artt. 13, 13A, 15, 16, 16A P.B. 2021, no. 13  
 26-02-2021      Artt. 4, 7, 9, 10, 11, 12  P.B. 2021, no. 15  
 8-03-2021      Artt. 4, 9  P.B. 2021, no. 22  
 15-03-2021      Artt. 1, 4, 7, 9, 11, Bijlage 2A  P.B. 2021, no. 23  
 24-03-2021      Artt. 1, 3, 4a, 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 13a, 16, 16A, Bijlage 3  P.B. 2021, no. 26  
27-03-2021     Art. 13  P.B. 2021, no. 26  
 2-04-2021     Artt. 3, 4, 4a, 6, 6a, 11, 12   P.B. 2021, no. 32  
           

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. (vervallen);
b. gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn;
c. (vervallen);
d. mondmasker: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van visrussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;
e. publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten.

Veilige afstand

Artikel 2

 1. Eenieder is verplicht in publieke ruimten een veilige afstand van ten minste twee meter te houden tot andere personen in zijn nabijheid.
 2. Het gebod in het eerste lid geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen.

Samenscholingsverbod

Artikel 3

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 van de Landsverordening openbare manifestaties, is het verboden deel te nemen aan groepen van meer dan twee personen in publieke ruimten.
 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een groep die enkel bestaat uit personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Avondklok

Artikel 4

 1. Het is verboden zich tussen 19.00 uur en 04.30 uur op de openbare weg bedoeld in artikel 1, aanhef en onder g, van de Landsverordening openbare orde te begeven, zich aan de openbare weg op te houden, zich te begeven op andere plaatsen dan de eigen woning, dan wel op enige wijze in de open lucht te vertoeven, anders dan op het terrein behorende bij en direct aangrenzende aan de eigen woning.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
  a. De personen die deel uitmaken van de organen, organisaties en instellingen, bedoeld in artikel 11, vijfde lid van de Lei Estado di Emergensia, in de uitoefening van hun functie;
  b. Procesgemachtigden, journalisten met perskaart en voor een zitting bij name uitgenodigde personen, bedoeld in artikel 11, zesde lid van de Lei Estado di Emergensia;
  c. De aangewezen groep personen of personen die door of namens de Minister van Algemene Zaken bij ministeriële beschikking, bedoeld in artikel 27 van de Lei Estado di Emergensia, van het verbod zijn ontheven of vrijgesteld.
 3. De werking van ontheffingen, die conform het tweede lid, onderdeel c, zijn afgegeven, anders dan voor de functies en processen genoemd in Bijlage 1 van de Beschikking vrijstelling en ontheffing avondklok COVID-19, zoals die per 2 april 2021 geldt, wordt tot en met 16 april 2021 tijdelijk opgeschort.

Dagklok

Artikel 4a

 1. Het is verboden zich tussen 04.30 uur en 18.00 uur op enige wijze op of aan de openbare weg, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder g, van de Landsverordening openbare orde te begeven of in de openlucht te vertoeven.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
  a. personen die deel uitmaken van de organen, organisaties en instellingen, bedoeld in artikel 11, vijfde lid, van de Lei Estado di Emergensia, in de uitoefening van hun functie;
  b. procesgemachtigden, journalisten met perskaart en voor een zitting bij name uitgenodigde personen, bedoeld in artikel 11, zesde lid, van de Lei Estado di Emergensia;
  c. de aangewezen groep personen of personen die door of namens de minister bij ministeriële beschikking krachtens artikel 27 van de Lei Estado di Emergensia, van het verbod zijn ontheven of vrijgesteld.
 3. De werking van ontheffingen, die conform het tweede lid, onderdeel c, zijn afgegeven, anders dan voor de functies en processen genoemd in Bijlage 1 van de Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19 zoals die per 2 april geldt, wordt tot en met 16 april 2021 tijdelijk opgeschort.
 4. Het is verboden om zich vanaf zondag 0.00 uur tot de daaropvolgende maandag 04.30 uur met enige vorm van vervoer op of aan de openbare weg bedoeld in artikel 1, aanhef en onder g, van de Landsverordening openbare orde te vertoeven.

Verplicht mondmasker

Artikel 5

 1. Personen van achttien jaar en ouder dragen een geschikt mondmasker in de binnenruimten van:
  a. supermarkten, minimarkten, toko’s, bakkerijen, hardware winkels, boekhandels, winkels voor kantoorbenodigdheden en alle andere winkels;
  b. apotheken en drogisterijen;
  c. ziekenhuizen;
  d. (vervallen);
  e. het openbaar vervoer;
  f. uitvaartbedrijven en andere binnenruimten op het moment dat deze voor uitvaart worden gebruikt.
 2. Personen van achttien jaar en ouder dragen in onderwijsinstellingen en in binnenruimten op het moment dat deze voor onderwijsactiviteiten worden gebruikt, een geschikt mondmasker.
 3. Van het bepaalde in het tweede lid zijn uitgezonderd:
  a. leerlingen;
  b. leraren en onderwijsassistenten tijdens het lesgeven, behalve tijdens praktijklessen.

Verbod dienstverlening aan het publiek

Artikel 6

 1. Het is verboden enig bedrijf of onderneming voor het publiek open te houden, waarbij de dienstverlening in fysieke aanwezigheid of nabijheid van het publiek moet worden verleend.
 2. Het verbod, genoemd in het eerste lid geldt niet voor apotheken, benzinestations, supermarkten, minimarkten, toko’s, natuurwinkels, drogisterijen, broodbakkerijen, optica’s, het taxi- en openbaar vervoer.
 3. In afwijking van het tweede lid kunnen op zondag geen diensten worden verleend.
 4. De ondernemingen en bedrijven, genoemd in het tweede lid, kunnen hun diensten tot 18.00 uur verlenen, tenzij er op grond van wet- en regelgeving vroegere sluitingstijden gelden.
 5. Personen, ondernemingen en organisaties verrichten openbaar vervoer tot 19.00 uur aan het publiek, met dien verstande dat ten einde zich naar huis te begeven de chauffeurs zich tot 20.00 uur op de openbare weg kunnen begeven.

Dienstverlening op afstand

Artikel 6a

 1. In afwijking van artikel 6, eerste lid kunnen de volgende diensten in noodzakelijke en urgente gevallen waarbij er geen uitstel mogelijk is op de in dit artikel aangeduide wijzen tot 18.00 uur worden verleend aan het publiek:
  a. de verkoop door boekwinkels en winkels voor kantoorartikelen, met uitzondering van kantoormeubelen, door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging;
  b. de verkoop van elektrische en elektronische apparatuur door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging;
  c. de verkoop door computer- en telefoonwinkels door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging;
  d. reparatiewerkzaamheden aan computers, telefoons en aanverwante apparatuur, waarbij:
  – klanten op afspraak apparatuur ter reparatie in de winkel kunnen afleveren dan wel aan huis kunnen laten ophalen;
  – apparatuur na reparatie door de klant op afspraak in de winkel kan worden opgehaald dan wel door het bedrijf op afspraak kan worden thuisbezorgd;
  e. het verlenen van telecommunicatiediensten op afspraak en aan huis;
  f. bandenservice op locatie van het bedrijf;
  g. de verkoop van eet‐ en drinkwaren door restaurants door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging, inclusief op de zondagen;
  h. de verkoop van eet‐ en drinkwaren door trùk’s di pan vanaf 14.00 uur door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging, inclusief op de zondagen;
  i. de verkoop van onderdelen voor voertuigen door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging;
  j. onderhoud en reparatie van voertuigen door middel van dienstverlening op locatie van de onderneming;
  k. dienstverlening door autowasbedrijven op locatie van de onderneming;
  l. wasserij- en stomerijdiensten door middel van ophaalservice en thuisbezorging door de onderneming.
 2. Hotels, alsmede bars en restaurant in hotels, kunnen aan personen die in het hotel verblijven ook na 20.00 uur diensten verlenen conform de bepalingen in artikel 6 en dit artikel.
 3. Personen, ondernemingen, organisaties en hun werknemers, dragen ervoor zorg, dat de algemene richtlijnen voor hygiëne en veilige afstand neergelegd in bijlage 1 en de sectorgerelateerde aanvullende richtlijnen zoals neergelegd in bijlage 2 bij deze regeling, voor zover van toepassing, worden nageleefd.

Bezoekregeling

Artikel 7

 1. Het is verboden om thuis bezoek te ontvangen.
 2. Dit verbod geldt niet voor personen die zorgtaken uitvoeren.

Alcoholverbod horeca

Artikel 8

(Vervallen)

Tijdstip voor dienstverlening aan het publiek

Artikel 9

(Vervallen)

Zorginstellingen

Artikel 10

 1. In publiek toegankelijke instelling waar personen met kwetsbare gezondheid verblijven of worden verzorgd, wordt per keer niet meer dan één bezoeker per persoon toegelaten, met dien verstande dat de bezoeker een geschikt mondmasker draagt.
 2. Een instelling als bedoeld in het eerste lid, kan gezien de risico van verdere verspreiding van COVID-19 in de inrichting, beslissen tijdelijk geen bezoekers toe te laten. De inrichting doet hiervan meteen schriftelijke melding aan de operationele leider geneeskundige hulp bij rampen.

Sporten en lichaamsbeweging

Artikel 11

 1. Het beoefenen van sportactiviteiten is verboden.
 2. In afwijking van het eerste lid, kunnen personen individueel, dan wel met personen met wie zij een gezamenlijke huishouding vormen, zich op de openbare weg begeven tussen 04.30 uur en 08.00 uur en tussen 16.30 uur en 19.00 uur om te lopen, hardlopen en fietsen.

Aanwijzing ambtenaren

Artikel 12

 1. De volgende ambtenaren worden als ambtenaren in de zin van artikel 9 van de Lei Estado di Emergensia aangewezen:
  a. de opsporingsambtenaren van het Korps Politie Curaçao;
  b. de buitengewone agenten van politie, werkzaam bij het Korps Politie Curaçao, de Uitvoeringsorganisatie Brandweer & Rampenbestrijding en de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid;
  c. de toezichthouders aangewezen bij het Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.
 2. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij deze regeling zijn de aangewezen ambtenaren bevoegd:
  a. van eenieder inlichtingen te verlangen;
  b. van eenieder inzage te vorderen van bescheiden alsmede van informatiedragers waarop gegevens zijn vastgelegd;
  c. met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats, waaronder ook voertuigen en vaartuigen, te betreden, met uitzondering van een woning of het woninggedeelte van een voertuig of vaartuig zonder toestemming van de bewoner. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm.
 3. De aangewezen ambtenaar is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.
 4. Bij de uitoefening van zijn taak draagt de aangewezen ambtenaar een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door of namens de minister onder wiens verantwoordelijkheid de aangewezen ambtenaar zijn reguliere werkzaamheden uitoefent.
 5. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de aangewezen ambtenaar en vermeldt in ieder geval diens naam en functie.
 6. De aangewezen ambtenaar toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds.

Toegang vanuit alle landen, landstreken of plaatsen

Artikel 13

 1. Personen die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen en aan wie de toegang tot Curaçao worden verleend, zijn onderhevig aan de voorgeschreven lokale medische protocollen, geldend voorafgaand aan, tijdens of na de reis, de quarantainemaatregelen en de lokale richtlijnen in het kader van sociale afstand en hygiëne in verband met de bestrijding van COVID-19.
 2. Personen, met uitzondering van ingezetenen van Curaçao, die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen zijn verplicht een COVID-19 specifieke verzekering ter dekking van de medische kosten, transport en isolatiekosten af te sluiten voor de duur van het verblijf op Curaçao, met een maximum verzekeringsperiode van zes (6) maanden. De eerste volzin is niet van toepassing op:
  a. bemanningsleden van luchtvaartuigen en grote commerciële vaartuigen (koopvaardijschepen), voor zover zij Curaçao inreizen in opdracht van hun werkgever in het kader van hun reguliere werkzaamheden;
  b. personen die binnen 24 uur na aankomst, Curaçao weer uitreizen;
  c. personen die in het bezit zijn van een diplomatiek paspoort;
  d. leden van de krijgsmacht van het Koninkrijk en hun directe familieleden;
  e. transit- en transferpassagiers die Curaçao niet binnenkomen.
 3. Personen die vanuit COVID-19 risicolanden, -streken of -plaatsen naar Curaçao reizen en aan wie de toegang tot Curaçao worden verleend, zijn verplicht in quarantaine, dan wel isolatie te gaan op het moment dat is vastgesteld dat die persoon op het moment van aankomst besmet is of tijdens het verblijf alhier besmet is geraakt met het SARS-CoV-2 virus.
 4. De geneeskundige, als bedoeld in de quarantaine-verordening en in de Verordening van den 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten kan, afhankelijk van bijzondere omstandigheden, specifieke maatregelen treffen ten aanzien van personen die op grond van het eerste lid inreizen, naar gelang epidemiologische ontwikkelingen in het desbetreffende land, landstreek of plaats zich hiertoe nopen.
 5. Indien sprake is van de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus op een vaartuig, kan de Havenmeester instrueren dat dit vaartuig moet aanmeren op een door hem bijzonder aangewezen plaats. De in dit lid bedoelde instructie van de Havenmeester wordt niet genomen dan nadat overleg is gepleegd met de geneeskundige, als bedoeld in het vierde lid.

Aanvullende inreisvoorschriften vaartuigen

Artikel 13a

 1. De gezagvoerder van een vaartuig die de haven van Curaçao wil aandoen en wetenschap heeft of een ernstig vermoeden heeft dat er aan boord van zijn vaartuig één of meer ziektegevallen zijn die wijzen op een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, zorgt ervoor dat de geneeskundige, als bedoeld in artikel 13, vierde lid, en de Havenmeester hiervan zo spoedig mogelijk doch voor aankomst op de hoogte worden gesteld.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid verstrekt de gezagvoerder van een vaartuig 24 uur vóór de verwachte aankomsttijd in de haven:
  a. de maritieme gezondheidsverklaring ‘Maritime Declaration of Health’, bedoeld in artikel 37 van de Internationale Gezondheidsregeling;
  b. een lijst van de aangedane havens voorafgaand aan de aankomst op Curaçao;
  c. een overzicht van “shore visits”, waarin de data, plaatsen en de namen van de personen die aan wal zijn gegaan, zijn vermeld;
  d. documentatie van alle eventueel uitgevoerde PCR testen, waarin is opgenomen: naam, geboortedatum, testdatum, testlocatie, soort test en uitslag van de personen die zijn getest.
 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid dienen privé- of pleziervaartuigen slechts te voldoen aan het bepaalde in het tweede lid, onderdelen b en d.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn personen op privé- of pleziervaartuigen die vanuit een COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats, naar Curaçao reizen verplicht:
  a. een officiële negatieve COVID-19 PCR-testuitslag in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op grond van een COVID-19 PCR-test die maximaal tweeënzeventig (72) uur vóór aankomst in Curaçao is ondergaan;
  b. een papieren afschrift van het document bedoeld in onderdeel a bij aankomst in Curaçao in te dienen.

Classificatie landen, landstreken of plaatsen

Artikel 14

 1. 1. Door de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen wordt ten behoeve van deze regeling bepaald welke besmette landen, landstreken of plaatsen, als bedoeld in het Landsbesluit besmette landen, landstreken of plaatsen , worden geclassificeerd als laag, dan wel hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats.
 2. De lijst van classificatie van COVID-19 risicolanden, -landstreken of -plaatsen wordt bekendgemaakt op www.gobiernu.cw.
 3. De geneeskundige, als bedoeld in de quarantaine-verordening, kan in voorkomend geval beslissen dat een persoon, afkomstig uit een land, landstreek of plaats welk land, landstreek of plaats niet op de lijst, als bedoeld in het tweede lid voorkomt, is uitgezonderd van het bepaalde in artikel 16, indien het land, landstreek of plaats voldoet aan de gehanteerde epidemiologische criteria en alsnog als zijnde laag risicoland, -landstreek of -plaats aangemerkt kan worden. Op basis van dit besluit wordt de landenlijst door de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen gewijzigd en bekendgemaakt.

Laag risicolanden, -landstreken of-plaatsen

Artikel 15

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn personen, die vanuit een laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats, naar Curaçao reizen verplicht:
  a. voorafgaand aan de reis naar Curaçao een ‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Passenger Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld via www.gobiernu.cw met doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com;
  b. een papieren afschrift van het document bedoeld in onderdeel a bij aankomst in Curaçao in te dienen.
 2. Personen die vanuit een laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats via een hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats als transito of transfer binnen 24 uur naar Curaçao doorreizen, zijn uitgezonderd van de in artikel 16, eerste lid, onderdeel opgenomen verplichting om een negatieve COVID-19 PCR-testuitslag in te dienen.
 3. Artikel 16, eerste lid, onderdeel b is van toepassing op personen die vanuit een laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats via een hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats naar Curaçao doorreizen met een verblijf van langer dan 24 uur in de hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats.

Hoog risicolanden, -landstreken, of -plaatsten

Artikel 16

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn personen, die vanuit een hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats, naar Curaçao reizen verplicht:
  a. niet eerder dan achtenveertig (48) uur vóór de dag van vertrek naar Curaçao een ‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Passenger Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld op www.gobiernu.cw met doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com;
  b. een officiële negatieve COVID-19 PCR-testuitslag in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op grond van een COVID-19 PCR-test die maximaal tweeënzeventig (72) uur vóór aankomst in Curaçao is ondergaan;
  c. een papieren afschrift van de documenten bedoeld in onderdelen a en b bij aankomst in Curaçao in te dienen;
  d. zich te verzekeren, in te staan, dan wel voor zich te laten instaan, voor de duur van het verblijf in Curaçao, voor dekking van alle kosten voor medische zorg, inclusief alle kosten voor eventuele quarantainemaatregelen.
 2. Indien de termijn, zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel b is overschreden is de betrokken persoon gehouden om op eigen kosten onmiddellijk na binnenkomst in Curaçao een COVID-19 PCR-test af te nemen. De betrokken persoon blijft in quarantaine, totdat de uitslag van de PCR-test bekend is.
 3. Het eerste lid, onderdeel b is niet van toepassing op:
  a. minderjarigen beneden de leeftijd van zeven (7) jaar die geen COVID-19 symptomen hebben;
  b. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de toegestane vluchten naar Curaçao;
  c. personen die op dezelfde dag op en neer reizen van en naar Curaçao.
 4. Personen die inreizen vanuit een hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats die in een recent verleden ziek zijn geweest door de besmettelijke ziekte COVID-19 en bij wie de in artikel 16, eerste lid, onderdeel b, bedoelde PCR-testuitslag positief is, kunnen naar Curaçao, voor zover zij vóór vertrek kunnen overleggen:
  a. een negatieve Antigeen testuitslag van een Antigeentest dat niet eerder dan 24 uur vóór vertrek is uitgevoerd, en
  b. de uitslag(en) van ten minste de twee laatste uitgevoerde test(en) of een recente brief van de behandelende arts of de lokale GGD die aangeeft dat de persoon COVID-19 heeft doorgemaakt, in welke periode dat was en dat de betrokken persoon niet meer infectieus is.

Inreisbeperkingen Aruba

Artikel 16A

(Vervallen)

Artikel 17

De bepalingen in deze regeling laten onverlet de toepasselijke bepalingen van de Landsverordening toelating en uitzetting en het Toelatingsbesluit .

Inwerkingtreding

Artikel 18

Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 december 2020 en vervalt van rechtswege bij het eindigen of opheffen van het uitzonderingstoestand COVID-19, bedoeld in artikel 1 van het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

Citeertitel

Artikel 19

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

BIJLAGE 1

bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE DIENSTVERLENING

1. ALGEMEEN
– De richtlijnen worden door de onderneming voor zowel het personeel als de klanten zowel buiten als binnen de bedrijfsruimte voldoende zichtbaar opgehangen.
– De ondernemer (of organisatie) wijst een of meerdere personen aan die zullen toezien op de naleving van de richtlijnen binnen de onderneming en fungeert als contactpersoon voor de overheidsinstanties

2. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE
– Een ondernemer draagt zorg voor maximale hygiëne door voldoende mogelijkheid voor handhygiënehandhygiëne te bieden door bijvoorbeeld voorzieningen aan te bieden om handen met water en zeep te wassen, dan wel door de aanwezigheid van handalcohol of alcoholhoudende handgel bij onder andere de ingang en uitgang van de onderneming, anders dan op ooghoogte; het alcoholpercentage van de handalcohol en de handgel is ten minste 60%;
– Zeep en handalcoholproducten die aan personen voor gebruik worden aangeboden, zijn voorzien van een ingrediëntenlijstingrediëntenlijst; de klant kan kiezen om een eigen handalcohol of alcoholhoudende handgel te gebruiken;
– Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften;
– Personen worden voor het betreden van de locatie gevraagd naar COVID-19 gerelateerde symptomen zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts (vanaf 38° Celsius). In geval een persoon COVID-19 gerelateerde symptomen heeft dan wel die symptomen waarneembaar zijn, wordt de persoon verzocht de locatie niet te betreden;
– De kassaruimte, betaalautomaten en andere door de klant te gebruiken middelen, instrumenten of materieel worden regulier schoongemaakt;
– Andere oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals handgrepen, lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken, productrekken, werkinstrumenten en werkmateriaal worden regelmatig schoongemaakt;
– De ondernemer draagt ervoor zorg dat samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen of leen- en meeneemartikelen zoals flyers en boeken, of andere voor meermalig gebruik bedoelde artikelen niet beschikbaar worden gesteld;
– De onderneming beschikt, voor zover van toepassing, over stromend water, wasgelegenheid en toiletvoorzieningen;
– De wasgelegenheden en toiletten worden regulier schoongemaakt;

3. RICHTLIJNEN VOOR VEILIGE AFSTAND
– Tussen het personeel en de klanten, tussen het personeel onderling, en tussentussen de klanten onderling wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;
– Het maximaal aantal personen die tegelijkertijd in een besloten ruimte aanwezig mag zijn, de COVID-19 maximale bezettingsgraad, is afhankelijk van de mogelijkheid om tussen personen twee meter afstand te kunnen houden, maar is niet meer dan vijftig (50) % van de door de Brandweer gestipuleerde maximale bezettingsgraad, tenzij in de artikelen van Regeling iets anders is bepaald;
– Het maximaal aantal personen die tegelijkertijd in een open ruimte, al dan niet afgebakend mag worden toegelaten is vijfhonderd (500), tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders is bepaald;
– Het maximaal aantal personen dat op grond van de richtlijnen tegelijkertijd in de bedrijfsruimte wordt toegestaan wordt binnen en buiten de onderneming voldoende zichtbaar aangeduid;
– Door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape wordt op de grond aangeduid, op welke afstand -minimaal twee (2) meter- de personen onder andere bij de kassa(‘s) en in gangpaden afstand van elkaar dienen te houden;
– Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging wordt, voor zover van toepassing, zoveel mogelijk toegepast;
– Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, veranda of andere plaatsen waardoor contact dan wel nabijheid van persoon tot persoon wordt vermeden. Bij afgifte van een product wordt steeds rekening gehouden met twee (2) meter afstand tussen bezorger en ontvanger;
– Indien mogelijk wordt de ingang en uitgang van de onderneming van elkaar gescheiden gehouden;
– Het gezamenlijk gebruik van werkmateriaal door collega’s wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het werkmateriaal na elk gebruik schoongemaakt.

4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN TWEE (2) METER VERGT

– Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing;
– Werk zoveel mogelijk op een telefonisch of digitaal gemaakte afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden;
– Zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken dat:
i. de klanten bij aankomst de instructies volgen voor veilige afstand en hygiëne en
ii. als de klanten ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius), dan wel ‘close contact’ zijn geweest in de afgelopen twee weken van personen met een COVID-19 positief testuitslag c.q. in quarantaine zijn of zelf een COVID-19 positief testuitslag hebben, de fysieke afspraak wordt uitgesteld;
– Zorg voor aanvullende beschermingsmaatregelen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondmaskers door zowel de dienstverlener als de klant;

Groepsactiviteiten
– Van tevoren wordt gecontroleerd dat deelnemers geen COVID-19 gerelateerde symptomen hebben, zoals opgesomd onder punt 5 van deze richtlijnen en ook niet in contact zijn geweest met een COVID-19 patiëntpatiënt in de afgelopen twee (2) weken
– In geval van toegestane presentaties aan een publiek door de groep, wordt tussen de groep en het publiek veilige afstand gehouden en een registratielijst van het publiek bijgehouden;
– In geval van commerciële groepsactiviteiten wordt ten behoeve van eventuele bron- en contactonderzoek voor de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers en begeleiders bijgehouden, waarbij de volgende informatie wordt verwerkt:
o naam en achternaam;
o adres;
o ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een e-mailadres;
o tijdstip van aankomst.
– De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand bewaard;
– Eventueel door de branche vastgestelde en gepubliceerde protocollen, voor zover in lijn met deze richtlijnen, worden opgevolgd;
– Bij een toegestaan evenement beschikt de organisator of ondernemer over een crowdmanagementplan en crowdmananagers die verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van dit plan waarbij onder ander de bezoekersstroombezoekersstroom goed wordt beheerst.

5. RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN ZIEKTEGEVALLEN BINNEN DE ONDERNEMING (PERSONEEL):
– Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, verlies van reukvermogen, moeilijk ademen of koorts (vanaf 38° Celsius);
– Meld onmiddellijk aan de afdeling Epidemiologie van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in het geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen onder het personeel.

BIJLAGE 2A

bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE HORECA

In aanvulling op bijlage 1 van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor de horeca, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders wordt bepaald.

1. ALGEMEEN
– De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie & Onderzoek van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende informatie wordt verwerkt:
● naam en achternaam;
● adres;
● ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een e-mailadres;
● tijdstip van aankomst;
– De ondernemer laat klanten per tafel registreren met maximaal 4 geregistreerde personen per tafel;
– De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand door de ondernemer bewaard;
– De ondernemer moedigt de klanten zoveel mogelijk aan om vooraf te reserveren;
– Klanten worden een vaste zitplaats aan een tafel toegekend met maximaal vier personen aan een tafel; het voorzien van klanten, die niet aan tafel zitten, van eet- en drinkwaren voor consumptie ter plekke is derhalve niet toegestaan;
– Klanten kunnen niet langer dan twee aaneengesloten uren in de binnenruimte van een eetgelegenheid of drinkgelegenheid aanwezig zijn.

2. RICHTLIJNEN VOOR DE HYGIËNE
− Zitplaatsen, tafelbladen, dienbladen, bestek en borden worden geregeld schoongemaakt;
− Herbruikbare menukaarten en placemats worden schoongemaakt; Indien papieren menukaarten en placemats worden gebruikt, dan dienen ze weggegooid te worden na elk gebruik door de klant;
− Toiletruimtes worden meer dan gebruikelijk schoongemaakt en geventileerd;
− Selfservice-opties voor eet- en drinkwaren worden niet aangeboden;
− In geval van buffet (niet zijnde self-service) worden telkens personen van één tafel tegelijk bij het buffet bediend;
− De ondernemer draagt zoveel mogelijk zorg voor voldoende natuurlijke luchtventilatie door het openen van ramen en deuren, of maakt zoveel mogelijk gebruik van ventilators in plaats van airconditioning in de eetgelegenheid, dan wel drinkgelegenheid;

3. RICHTLIJNEN VOOR DE VEILIGE AFSTAND
− De tafels bij een eetgelegenheid, dan wel drinkgelegenheid (binnen en buiten) worden zodanig opgesteld dat er tussen de verschillende tafels minimaal twee (2) meter afstand wordt gehandhaafd. Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels of stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen gezelschappen worden gecreëerd; het plaatsen van klanten, behorende bij verschillende tafels, in aangrenzende zitplaatsen (‘back to back seats’), is derhalve niet toegestaan;
− Tijdens contactmomenten waarbij het behouden van een afstand van twee (2) meter tussen de dienstverlener en de klant, al dan niet tijdelijk, niet haalbaar is, worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval het gebruik van een mondmasker door de dienstverlener;
− In een gesloten eetgelegenheid, dan wel drinkgelegenheid (binnen) kunnen alleen klanten van dezelfde huishouding aan één gezamenlijke tafel worden geplaatst. Een gezelschap dat uit personen van meerdere huishoudens bestaat, kan alleen buiten samen aan een tafel zitten of staan;
− De leveranciers komen zo min mogelijk in een eetgelegenheid, dan wel drinkgelegenheid en blijven zoveel mogelijk op twee (2) meter afstand van het personeel van de lokaliteit.

BIJLAGE 2B

bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR SPORTSCHOLEN EN FITNESSFACILITEITEN EN SPORTEVENEMENTEN

In aanvulling op bijlage 1 van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingtoestand COVID-19 pandemie gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor sportscholen en fitness faciliteiten en sportevenementen, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders wordt bepaald.

1. RICHTLIJNEN VOOR WERKLOCATIEWERKLOCATIE
– Deuren en ramen van de faciliteit worden zoveel mogelijk opengelaten om de ventilatie te verbeteren;
– Kleedkamers, douches en toiletten worden regelmatig schoongemaakt.
– De lay-out van de apparatuur wordt zodanig aangepast, dan wel apparatuur wordt tijdelijk onbruikbaar gemaakt om ten minste twee (2) meter afstand tussen de gebruikers van de apparatuur te behouden;
– Selfservice-opties voor eet-en drinkwaren (buffet) worden niet aangeboden, dan wel beschikbaar gesteld;
– Apparatuur, materiaal (zoals gewichten en matjes) en andere contactoppervlakken worden tussen de (groep)sessies schoongemaakt oor de faciliteit.

2. RICHTLIJNEN VOOR WERKNEMERSWERKNEMERS
– Coaches en ander personeel moeten hun handen wassen met water en zeep of gebruiken een handontsmettingsmiddel bij begin en aan het eind van elk sessie, dan wel als zij in contact komen met een klant of een ander personeelslid; In het laatste geval gebruikt het personeel tevens een mondmasker.

3. RICHTLIJNEN VOOR (INTERACTIE MET) KLANTENKLANTEN
– Toegang van klanten tot de sportscholen en fitnessfaciliteiten wordt zoveel als mogelijk op afspraak verleend;
– Klanten zijn verplicht zich te registreren bij het betreden van de faciliteit;
– Klanten maken apparatuur waarmee ze in contact komen schoon met door de faciliteit beschikbaar schoonmaakmiddelen;
– Klanten gebruiken slechts één apparaat tegelijk; circuits of “super instelling” wordt niet toegestaan zodat machines na gebruik tijdig worden gereinigd voor een volgende gebruiker;
– Groepsfitnesslessen worden alleen toegelaten als de lessen kunnen worden voltooid met de twee (2) meter veilige afstand tussen de coach en de klanten en de klanten onderling en er voldoende luchtventilatie is.

4. WEDSTRIJDEN EN SPORTEVENEMENTEN IN BESLOTEN OF AFGEBAKENDE RUIMTE
– Bij wedstrijden en sportevenement in een zaal of in een afgebakend open ruimte of veld wordt is de maximale bezetting afhankelijk van de mogelijkheid om tussen personen twee meter afstand te kunnen houden, maar wordt een maximaal bezetting van vijftig (50) procent van de door Brandweer maximaal toegestane bezettingsgraad aangehouden, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders is bepaald;
– Streef naar het gebruik van vaste zit- of standplaatsen door voor één huishouden;
– De organisator dan wel de faciliteit zet ‘crowdmanagers’ in, zoals bedoeld in bijlage 2, voor onder andere:
kaartverkoop,
ingang en uitgang
verkoop van drank en eten;
– Ingang en uitgang zijn bij deze evenementen van elkaar verspreid en zodanig gedirigeerd dat opstoppingen worden voorkomen;
– Toeschouwers c.q. bezoekers die niet aan het evenement deelnemen zijn niet toegestaan om te schreeuwen of te zingen; streef naar het gebruik van andersoortige aanmoedigingsmiddelen.

BIJLAGE 2C

bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE BOUWSECTOR, FABRIEKEN, WERKPLAATSEN EN WERKZAAMHEDEN AAN HET INFRASTRUCTUUR

In aanvulling op bijlage 1 van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor de bouwsector, fabrieken, werkplaatsen en voor werkzaamheden aan de infrastructuur, tenzij in de artikelen van de Regeling anders wordt bepaald.

1. RICHTLIJNEN VOOR DE WERKLOCATIE
– De werklocatie is alleen toegankelijk voor aldaar werkzame personen en is duidelijk gemarkeerd indien werkzaamheden plaatsvinden in de openbare ruimte; in geval er sprake is van een vaste werklocatie wordt deze volledig afgeschermd voor derden;
– Onder werklocatie wordt naast de werklocatie ook verstaan een omgeving die niet als zodanig duidelijk herkenbaar is, zoals bij het snoeiwerkzaamheden langs de weg; hier wordt door middel van drums vaak het werkgebied gemarkeerd;
– Bij kleinere werklocaties zoals bijvoorbeeld bij woningbouw is het mogelijk om af te wijken van de vereiste van een afgeschermde werklocatie. Op de werklocatie dient één (1) persoon door de aannemer te beschikken over een door de aannemer afgegeven schriftelijke verklaring die aangeeft dat deze persoon de supervisor is. De supervisor is voor het bevoegd gezag het aanspreekpunt tijdens controle en is verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen;
– De supervisor dient per dag aantoonbaar bij te houden wie er op de werklocatie werkzaam zijn en wie de werklocatie hebben bezocht;
– Transporteurs van materiaal en materieel mogen de werklocatie enkel betreden voor laden en lossen en dienen in of nabij het voertuig te blijven;
– In geval van een groot bouwproject werken de ploegen zo veel mogelijk in dezelfde samenstelling, zodat het onderlinge contact zoveel mogelijk beperkt blijft tot dezelfde groep;
– Een vaste werklocatie met een bouwkeet beschikt conform bijlage 2 over stromend water, wasgelegenheid en toilet;
– Wanneer gereedschap gedeeld wordt ervoor zorggedragen dat dit voor gebruik wordt schoongemaakt;
– De contactpunten van materieel zoals loaders, graafmachines, hoogwerkers en hijskranen, worden voor elk gebruik door een verschillende operator schoongemaakt en worden telkens door één (1) operator per keer gebruikt;
– In geval het werk een afstand van twee (2) meter dit niet haalbaar is, wordt de werkmethode aangepast en aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval mondmaskers.

BIJLAGE 2D

bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR KAPPERSZAKEN EN SCHOONHEIDSSALONS

In aanvulling op bijlage 1 van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor kapperszaken en schoonheidssalons, tenzij in de artikelen in de Regeling iets anders wordt bepaald.

1. RICHTLIJNEN IN VERBAND MET DE WERKLOCATIE
– Onder kapperszaken wordt verstaan een barbershops, kapsalons en personen die kapperswerkzaamheden verrichten;
– Onder schoonheidssalons wordt verstaan personen of bedrijven die schoonheidsbehandelingen verrichten, waaronder, make-up behandelingen, manicure, pedicure, massages, spa-behandelingen en soortgelijke behandelingen;
– Klanten worden niet zonder afspraak behandeld door een kapperszaak of een schoonheidssalon;
– De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende informatie wordt verwerkt:
• naam en achternaam;
• adres;
• ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een e-mailadres;
• tijdstip van aankomst.
– De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand door de ondernemer bewaard;
– Na elke behandeling wordt de plek waar de behandeling in de werklocatie werd verricht gereinigd.

2. RICHTLIJNEN VOOR VEILIGE AFSTAND
– Op het moment dat het behouden van een afstand van twee (2) meter niet haalbaar is, worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondmaskers door zowel de dienstverlener als de klant;

3. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE
Hygiënevoorschriften voor kapperszaken
– Alle kappersinstrumenten dienen na gebruik te worden gereinigd, zoals haarborstels, haarkammen, haarclips, scharen, scheermessen en elektrische scheerapparaten, haarverfborstels, haarverfbakjes en haardrogers;
– Alle kappersattributen dienen na gebruik te worden gereinigd, zoals (kappers)stoelen, kaptafels, wastafels (inclusief neksteun), werkbladen en trolleys;
– Gebruik voor iedere klant een schoon kapkleed, of maak gebruik van wegwerp kapkleden;
– Werkschorten dagelijks reinigen, of maak gebruik van wegwerp werkschorten.

Hygiënevoorschriften voor schoonheidssalons
– Alle nagelproducten bestemd voor eenmalig gebruik, zoals vijlen, buffers en puimsteen, zijn nieuw voor elk persoon die wordt behandeld;
– Pedicure en manicure instrumenten, stoelen, werkbladen, trolleys worden na elk gebruik gereinigd;
– Alle instrumenten die een make-up stylist op een klant gebruikt worden na elk gebruik gereinigd;
– Badjassen, handdoeken en sandalen wassen na elk gebruik;
– Beddengoed worden na elk gebruik gewassen;
– Bedden worden na elk gebruik gereinigd;
– Gezichtsbehandelingsinstrumentarium reinigen en desinfecteren na gebruik;
– Massage-instrumenten en apparaten worden na gebruik gereinigd.

BIJLAGE 2E

bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR ACHTERGRONDMUZIEK

In aanvulling op bijlage 1 van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor achtergrondmuziek, tenzij in de artikelen van de Regeling iets anders wordt bepaald.

1. ALGEMEEN
– Deze richtlijnen hebben betrekking op live achtergrondmuziek en achtergrondmuziek die mechanisch wordt gereproduceerd;
– Als muzikant wordt in deze richtlijnen ook verstaan de diskjockey c.q. dj, die muziek mechanisch reproduceert.

2. RICHTLIJNEN VOOR DE LOCATIE
– Live achtergrondmuziek wordt bij voorkeur buiten georganiseerd;
– De locatie moet een duidelijke zichtbare ingang en uitgang hebben en de bezoekersstromen dienen gescheiden gehouden te worden;
– De ondernemer draagt zorg voor het creëren van een aparte plek voor de muzikanten. De afstand tussen de aangewezen plek en de bezoekers is ten minste twee meter (2) en waar mogelijk vier (4) meter. De ondernemer draagt zorg dat deze straal van twee (2) tot vier (4) meter gedurende het optreden volledig vrij blijft;
– De ondernemer houdt ten behoeve van de afdeling Epidemiologie & Onderzoek van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een registratie van de bezoekers bij, waarbij de volgende informatie wordt verwerkt per persoon dan wel groep personen:
o naam en achternaam;
o ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een emailadres;
o tijdstip van aankomst;
– De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand door de ondernemer bewaard;
– De muziek op locatie dient uitsluitend als achtergrondmuziek bij de op grond van de regeling toegestane activiteiten, voor zover daarvoor op grond van geldende regelgeving toestemming dan wel vergunning voor is afgegeven;
– Het toegestane geluidsvolume voor muziek is afhankelijk van de locatie met het oogmerk dat bezoekers, met inachtneming van de richtlijnen voor sociale afstand en zonder stemverheffing, elkaar kunnen verstaan;
– Voor gesloten lokaliteiten, zijnde geen openlucht locaties, geldt als uitgangspunt een maximum toegestane geluidsvolume van 85-90 decibel;
– Voor openlucht locaties geldt als uitgangspunt een maximum toegestane geluidsvolume van 75-80 decibel;
– De ondernemer ziet erop toe dat op het moment dat bezoekers hun stem moeten verheffen of hun sociale afstand moeten verkleinen om elkaar te verstaan, het geluidsniveau wordt verlaagd.
– De ondernemer beschikt ter plaatse over een decibelmeter of de mogelijkheid tot het meten van het geluidsvolume;
– Er is te allen tijde een COVID-19 verantwoordelijke in het etablissement die toezicht houdt op de naleving van de richtlijnen en die ook fungeert als aanspreekpunt voor autoriteiten. Deze kan de eigenaar zijn of een door hem aangewezen persoon met voldoende bevoegdheid. De COVID-19 verantwoordelijke is gedurende de openingstijden aanwezig op locatie en neemt proactief het voortouw om een veilige omgeving te creëren.

3. RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE AFSTAND
– De muzikant draagt zorg voor twee (2) meter afstand tussen zichzelf en de andere muzikanten van het muziekgezelschap en de bezoekers van de locatie gedurende en na het optreden;
– De muzikanten blijven tijdens het optreden op de hiervoor conform deze richtlijnen aangewezen plek;
– Samenscholing of het motiveren c.q. aantrekken van samenscholing tijdens het optreden is niet toegestaan.

4. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE
– De muzikanten maken zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke apparatuur en middelen. De microfoons worden niet gedeeld;
– Als andere apparatuur en middelen dan microfoons onderling gedeeld worden, dan worden zij voor en na gebruik gereinigd.

5. RICHTLIJNEN VOOR SAMENSTELLING MUZIEKGEZELSCHAPPEN
– Een muziekgezelschap, dat op een locatie optreedt, bestaat uit maximaal vier (4) personen;
– Het muziekgezelschap, dan wel de ondernemer, kan gebruik maken van één (1) geluidstechnicus;
– Gastmuzikanten die niet vooraf aan het optreden van het muziekgezelschap geregistreerd zijn voor deelname aan het optreden van dit gezelschap, mogen tijdens het optreden niet meedoen als uitgenodigde muzikant.

6. RICHTLIJNEN VOOR DE ZANGUITVOERING
– De zang van de muzikanten wordt bij voorkeur elektronisch versterkt om te voorkomen dat een te hard stemgeluid wordt gebruikt waarbij potentieel meer transmissie kan plaatsvinden;
– Het publiek wordt ontmoedigd om mee te zingen tijdens het optreden.

BIJLAGE 3

bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

VERDELING VAN MOTORVOERTUIGEN EN BROMFIETSEN VOOR GEBRUIK VAN OPENBARE WEG

GROEP TOEGESTANE DAGEN TOEGESTANE LETTER VAN KENTEKEN
1 maandag en donderdag A-D-F-G-H-K-BF-Z-WA-Speciaal Kenteken
2 dinsdag en vrijdag B-J-L-N-R-U-MF
3 woensdag en zaterdag S-T-V-X-Y
Naar boven