Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2021, no. 100
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 11-12-2020
Datum inwerktreding: 11-12-2020


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 11de december 2020 houdende voorschriften als bedoeld in de artikelen 9, 11, eerste lid, onderdeel b en 23 van de Lei Estado di Emergensia in verband met de buitengewone omstandigheid COVID-19 pandemie

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats                 Zittingsjaar
11-12-2020 Moederregeling P.B. 2020, no. 143
1-01-2021 Artt. 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 P.B. 2020, no. 156
13-01-2021 Artt. 4, 8, 9, 14, 15, 16 P.B. 2021, no. 2
20-01-2021 Art. 9, Bijlage 2A, Bijlage 2E P.B. 2021, no. 10
14-02-2021 Artt. 13, 13A, 15, 16, 16A P.B. 2021, no. 13
 26-02-2021  Artt. 4, 7, 9, 10, 11, 12  P.B. 2021, no. 15
 8-03-2021  Artt. 4, 9  P.B. 2021, no. 22
 15-03-2021  Artt. 1, 4, 7, 9, 11, Bijlage 2A  P.B. 2021, no. 23
 24-03-2021  Artt. 1, 3, 4a, 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 13a, 16, 16A, Bijlage 3  P.B. 2021, no. 26
27-03-2021 Art. 13  P.B. 2021, no. 26
 2-04-2021 Artt. 3, 4, 4a, 6, 6a, 11, 12  P.B. 2021, no. 32
 17-04-2021  Artt. 4, 4a, 4b, 6, 6a, 10, 12, 14, 15, 16  P.B. 2021, no. 37
21-04-2021 Artt. 1, 4, 4a, 6, 6a, 9, 10a, 11, Bijlage 3 P.B. 2021, no. 42
4-05-2021 Artt. 1, 3, 4, 4a, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 9, 11, 13, Bijlage 1, Bijlage 2A P.B. 2021, no. 49
 11-05-2021  Artt. 1, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 9, 11, 11a, Bijlage 2F  P.B. 2021, no. 51
 19-05-2021  Artt. 4, 6, 6a, 6b, 7, 9, 10, 11, 11b, Bijlage 2F P.B. 2021, no. 59
 22-05-2021 Artt. 1, 6a, Bijlage 2A P.B. 2021, no. 61
 2-06-2021  Artt. 3, 4, 6, 6a, 6b, 7, 9, 10, 10a, 11b, Bijlage 2A P.B. 2021, no. 68
8-06-2021  Artt. 1, 4, 14, 14A, 15, 16, 16a, 16b P.B. 2021, no. 71
14-06-2021  8-06-2021  Artt. 4b, 6b, 6c, 9, 11, 11a, 14a, 15, 16, 16a, 16b, Bijlage 2A, Bijlage 2E, Bijlage 2F, Bijlage 2G  P.B. 2021, no. 73
 19-07-2021 Artt. 3, 6, 6b, 6c, 7, 10a, 11b, 13, Bijlage 1, Bijlage 2A, Bijlage 2B, Bijlage 2C, Bijlage 2D, Bijlage 2E, Bijlage 2F, Bijlage 2G  P.B. 2021, no. 79
5-08-2021 Artt. 15, 16, 16a, 16b P.B. 2021, no. 89
5-08-2021 Art. 16b  P.B. 2021, no. 91
13-08-2021 Artt. 4, 6, 9, Bijlage 1 P.B. 2021, no. 92
30-08-2021 Art. 16b P.B. 2021, no. 96

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn;
b. ingezetenen van Curaçao: ingezetenen en overwinteraars van Curaçao en houders van een diplomatiek paspoort die in Curaçao verblijven en die in het bezit zijn van een Consulaire identificatiekaart van de Directie Buitenlandse Betrekkingen van Curaçao;
c. kapperszaken: barbershops, kapsalons en personen die kapperswerkzaamheden verrichten;
d. mondmasker: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;
e. publieke ruimte: de openbare weg, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder g, van de Landsverordening openbare orde, waaronder ook alle openbare ruimten aan de openbare weg, de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelte;
f. schoonheidssalons: personen of bedrijven die schoonheidsbehandelingen verrichten, waaronder, make-up behandelingen, manicure, pedicure, massages, spa-behandelingen en soortgelijke behandelingen;
g. volledige vaccinatie: twee vaccinatie stickers c.q. batchnummer en bijbehorende parafen in het vaccinatieboekje van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, of een vaccinatie sticker c.q. batchnummer, bijbehorende paraaf en de melding ‘fully vaccinated due to a recent confirmed COVID-19 infection’ in het vaccinatieboekje van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Veilige afstand

Artikel 2

 1. Eenieder is verplicht in publieke ruimten een veilige afstand van ten minste twee meter te houden tot andere personen in zijn nabijheid.
 2. Het gebod in het eerste lid geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen.

Samenscholingsverbod

Artikel 3

(Vervallen)

Avondklok

Artikel 4

 1. Het is verboden zich tussen 00.00 uur en 04.30 uur op de openbare weg bedoeld in artikel 1, aanhef en onder g, van de Landsverordening openbare orde te begeven, zich aan de openbare weg op te houden, zich te begeven op andere plaatsen dan de eigen woning, dan wel op enige wijze in de open lucht te vertoeven, anders dan op het terrein behorende bij en direct aangrenzende aan de eigen woning.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
  a. De personen die deel uitmaken van de organisaties en instellingen, bedoeld in artikel 2, vijfde lid van de landsverordening, in de uitoefening van hun functie;
  b. Procesgemachtigden, journalisten met perskaart en voor een zitting uitgenodigde personen, bedoeld in artikel 2, zesde lid van de landsverordening;
  c. De personen die door of namens de Minister bij ministeriële beschikking, bedoeld in artikel 27 van de landsverordening, van het verbod zijn ontheven of vrijgesteld.

Dagklok

Artikel 4a

(Vervallen)

Noodsituaties

Artikel 4b

(Vervallen)

Verplicht mondmasker

Artikel 5

 1. Personen van achttien jaar en ouder dragen een geschikt mondmasker in de binnenruimten van:
  a. supermarkten, minimarkten, toko’s, bakkerijen, hardware winkels, boekhandels, winkels voor kantoorbenodigdheden en alle andere winkels;
  b. apotheken en drogisterijen;
  c. ziekenhuizen;
  d. kapperszaken en schoonheidssalons;
  e. het openbaar vervoer;
  f. uitvaartbedrijven en andere binnenruimten op het moment dat deze voor uitvaart worden gebruikt.
 2. Personen van achttien jaar en ouder dragen in onderwijsinstellingen en in binnenruimten op het moment dat deze voor onderwijsactiviteiten worden gebruikt, een geschikt mondmasker.
 3. Van het bepaalde in het tweede lid zijn uitgezonderd:
  a. leerlingen;
  b. leraren en onderwijsassistenten tijdens het lesgeven, behalve tijdens praktijklessen.

Dienstverlening en activiteiten

Artikel 6

 1. Bij alle dienstverlening aan het publiek, evenementen en andere activiteiten die worden georganiseerd, worden de bepalingen in deze regeling en in Bijlage 1 toegepast.
 2. Het is eenieder verboden om in open of besloten zelfstandige binnen- of buitenruimtes, te land of ter zee publiek toegankelijke of privé-activiteiten of samenkomsten te organiseren of te laten organiseren, anders dan het bepaalde in dit artikel.
 3. Het is eenieder verboden om in open of besloten zelfstandige binnen- of buitenruimtes te land of ter zee diensten te verlenen of activiteiten te organiseren met een bezetting waarbij de richtlijnen voor afstand van 2 meter tussen de aanwezige personen niet kan worden gewaarborgd.
 4. Het is eenieder verboden om amusement activiteiten of sportevenementen, dan wel activiteiten met een laag risico te land of ter zee te organiseren, te houden, dan wel toe te laten in een open of besloten zelfstandige binnen- of buitenruimte in strijd met de richtlijnen hiertoe in Bijlage 1 van deze regeling.
 5. Het is eenieder verboden om amusement activiteiten of sportevenementen dan wel andere activiteiten met een hoog risico te land of ter zee te organiseren, te houden, dan wel toe te laten in een open of besloten zelfstandige binnen- of buitenruimte of buitenruimte.
 6. Onder laag risico als bedoeld in het vierde lid wordt verstaan: een evenement of andere activiteit waarbij maximaal 100 bezoekers aanwezig of uitgenodigd zijn, voor zover er geen dansactiviteiten worden toegestaan of kunnen worden verwacht.
 7. Onder hoog risico als bedoeld in het vijfde lid wordt verstaan:
  a. een evenement of ander activiteit waarbij er meer dan 100 bezoekers aanwezig zijn of uitgenodigd zijn;
  b. een evenement of ander activiteit waarbij dansactiviteiten worden toegelaten of kunnen worden verwacht.

Wijze van dienstverlening

Artikel 6a

(Vervallen)

Amusement

Artikel 6b

(Vervallen)

Richtlijnen voor dienstverlening

Artikel 6c

(Vervallen)

Bezoekregeling

Artikel 7

(Vervallen)

Alcoholverbod horeca

Artikel 8

(Vervallen)

Tijdstip voor dienstverlening aan het publiek

Artikel 9

 1. Personen, ondernemingen en organisaties, met uitzondering van medische (zorg)instellingen en dienstdoende apotheken kunnen, onverminderd de op grond van een wettelijke regeling geldende openingstijden, hun diensten tot 23.00 uur verlenen, tenzij er op grond van wet- en regelgeving vroegere sluitingstijden gelden.
 2. Houders van een standplaatsvergunning in de zin van artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening openbare orde, voor wie op grond van die landsverordening een openings- en sluitingstijd geldt van 21.00 uur tot 06.00 uur, kunnen hun diensten tijdelijk uitsluitend van 19.00 uur tot 23.00 uur verlenen.
 3. Hotels, alsmede bars en restaurants in hotels, kunnen aan personen die in het hotel verblijven ook na 23.00 uur diensten verlenen.
 4. Personen, ondernemingen en organisaties verrichten openbaar vervoer tot 00.00 uur aan het publiek, met dien verstande dat teneinde zich naar huis te begeven de chauffeurs zich tot 01.00 uur op de openbare weg kunnen bewegen.

Zorginstellingen

Artikel 10

(Vervallen)

Uitvaart

Artikel 10a

(Vervallen)

Sportevenementen

Artikel 11

(Vervallen)

Activiteiten met vaartuigen

Artikel 11a

(Vervallen)

Strandbezoek

Artikel 11b

(Vervallen)

Aanwijzing ambtenaren

Artikel 12

 1. De volgende ambtenaren worden als ambtenaren in de zin van artikel 9 van de Lei Estado di Emergensia aangewezen:
  a. de opsporingsambtenaren van het Korps Politie Curaçao;
  b. de buitengewone agenten van politie, werkzaam bij het Korps Politie Curaçao en de Kustwacht Curaçao;
  c. de toezichthouders aangewezen bij het Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.
 2. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij deze regeling zijn de aangewezen ambtenaren bevoegd:
  a. van eenieder inlichtingen te verlangen;
  b. van eenieder inzage te vorderen van bescheiden alsmede van informatiedragers waarop gegevens zijn vastgelegd;
  c. met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats, waaronder ook voertuigen en vaartuigen, te betreden, met uitzondering van een woning of het woninggedeelte van een voertuig of vaartuig zonder toestemming van de bewoner. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm.
 3. De aangewezen ambtenaar is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.
 4. Bij de uitoefening van zijn taak draagt de aangewezen ambtenaar een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door of namens de minister onder wiens verantwoordelijkheid de aangewezen ambtenaar zijn reguliere werkzaamheden uitoefent.
 5. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de aangewezen ambtenaar en vermeldt in ieder geval diens naam en functie.
 6. De aangewezen ambtenaar toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds.

Toegang vanuit alle landen, landstreken of plaatsen

Artikel 13

 1. Personen die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen en aan wie de toegang tot Curaçao worden verleend, zijn onderhevig aan de voorgeschreven lokale medische protocollen, geldend voorafgaand aan, tijdens of na de reis, de quarantainemaatregelen en de lokale richtlijnen in het kader van sociale afstand en hygiëne in verband met de bestrijding van COVID-19.
 2. Personen, met uitzondering van ingezetenen van Curaçao, die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen zijn verplicht een COVID-19 specifieke verzekering ter dekking van de medische kosten, transport en isolatiekosten af te sluiten voor de duur van het verblijf op Curaçao. De eerste volzin is niet van toepassing op:
  a. bemanningsleden van luchtvaartuigen en grote commerciële vaartuigen (koopvaardijschepen), voor zover zij Curaçao inreizen in opdracht van hun werkgever in het kader van hun reguliere werkzaamheden;
  b. personen die binnen 24 uur na aankomst, Curaçao weer uitreizen;
  c. personen die in het bezit zijn van een diplomatiek paspoort;
  d. leden van de krijgsmacht van het Koninkrijk en hun directe familieleden;
  e. transit- en transferpassagiers die Curaçao niet binnenkomen.
 3. Personen die vanuit COVID-19 risicolanden, -streken of -plaatsen naar Curaçao reizen en aan wie de toegang tot Curaçao worden verleend, zijn verplicht minimaal 10 dagen in isolatie te gaan, op het moment dat is vastgesteld dat die persoon op het moment van aankomst besmet is of tijdens het verblijf alhier besmet is geraakt met het SARS-CoV-2 virus. De 10 dagen worden gerekend vanaf de eerste ziektedag dan wel vanaf de dag van detectie als de eerste ziektedag onbekend is.
 4. De geneeskundige, als bedoeld in de quarantaine-verordening en in de Verordening van den 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten kan, afhankelijk van bijzondere omstandigheden, specifieke maatregelen treffen ten aanzien van personen die op grond van het eerste lid inreizen, naar gelang epidemiologische ontwikkelingen in het desbetreffende land, landstreek of plaats zich hiertoe nopen.
 5. Indien sprake is van de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus op een vaartuig, kan de Havenmeester instrueren dat dit vaartuig moet aanmeren op een door hem bijzonder aangewezen plaats. De in dit lid bedoelde instructie van de Havenmeester wordt niet genomen dan nadat overleg is gepleegd met de geneeskundige, als bedoeld in het vierde lid.

Aanvullende inreisvoorschriften vaartuigen

Artikel 13a

 1. De gezagvoerder van een vaartuig die de haven van Curaçao wil aandoen en wetenschap heeft of een ernstig vermoeden heeft dat er aan boord van zijn vaartuig één of meer ziektegevallen zijn die wijzen op een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, zorgt ervoor dat de geneeskundige, als bedoeld in artikel 13, vierde lid, en de Havenmeester hiervan zo spoedig mogelijk doch voor aankomst op de hoogte worden gesteld.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid verstrekt de gezagvoerder van een vaartuig 24 uur vóór de verwachte aankomsttijd in de haven:
  a. de maritieme gezondheidsverklaring ‘Maritime Declaration of Health’, bedoeld in artikel 37 van de Internationale Gezondheidsregeling;
  b. een lijst van de aangedane havens voorafgaand aan de aankomst op Curaçao;
  c. een overzicht van “shore visits”, waarin de data, plaatsen en de namen van de personen die aan wal zijn gegaan, zijn vermeld;
  d. documentatie van alle eventueel uitgevoerde PCR testen, waarin is opgenomen: naam, geboortedatum, testdatum, testlocatie, soort test en uitslag van de personen die zijn getest.
 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid dienen privé- of pleziervaartuigen slechts te voldoen aan het bepaalde in het tweede lid, onderdelen b en d.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn personen op privé- of pleziervaartuigen die vanuit een COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats, naar Curaçao reizen verplicht:
  a. een officiële negatieve COVID-19 PCR-testuitslag in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op grond van een COVID-19 PCR-test die maximaal achtenveertig (48) uur vóór vertrek is ondergaan;
  b. een papieren afschrift van het document bedoeld in onderdeel a bij aankomst in Curaçao in te dienen.

Classificatie landen, landstreken of plaatsen

Artikel 14

 1. Door de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen wordt ten behoeve van deze regeling bepaalde welke besmette landen, landstreken of plaatsen, als bedoeld in het Landsbesluit besmette landen, landstreken of plaatsen, worden geclassificeerd als zeer laag, laag, hoog, dan wel zeer hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats.
 2. De lijst van classificatie van COVID-19 risicolanden, -landstreken of -plaatsen wordt bekendgemaakt op www.gobiernu.cw.
 3. De geneeskundige, als bedoeld in de quarantaine-verordening, kan in voorkomend geval beslissen dat een persoon, afkomstig uit een land, landstreek of plaats welk land, landstreek of plaats niet op de lijst, als bedoeld in het tweede lid voorkomt, is uitgezonderd van het bepaalde in artikel 16, indien het land, landstreek of plaats voldoet aan de gehanteerde epidemiologische criteria en alsnog als zijnde laag risicoland, -landstreek of -plaats aangemerkt kan worden. Op basis van dit besluit wordt de landenlijst door de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen gewijzigd en bekendgemaakt.

Zeer laag risicolanden, -landstreken of -plaatsen

Artikel 14a

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn personen, die vanuit een zeer laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats, naar Curaçao reizen verplicht voorafgaand aan de reis naar Curaçao een ‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Passenger Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld via www.gobiernu.cw met doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com.
 2. Personen die vanuit een zeer laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats via een laag, hoog of zeer hoog geclassificeerde COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats als transito of transfer binnen 24 uur naar Curaçao doorreizen, zijn uitgezonderd van de in deze regeling voor de laag, hoog of zeer hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats opgenomen voorschriften om naar Curaçao te reizen.
 3. Personen bedoeld in het eerste lid tonen bij aankomst in Curaçao een papieren of digitaal bewijs aan waaruit blijkt dat het document bedoeld in het eerste lid dienovereenkomstig is ingediend.

Laag risicolanden, -landstreken of -plaatsen

Artikel 15

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn personen, die vanuit een laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats, naar Curaçao reizen verplicht:
  a. voorafgaand aan de reis naar Curaçao een ‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Passenger Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld via www.gobiernu.cw met doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com;
  b. een officiële negatieve COVID-19 PCR-testuitslag op grond van een COVID-19 PCR-test die maximaal achtenveertig (48) uur vóór vertrek is ondergaan of een officiële negatieve COVID-19 antigeentestuitslag op grond van een COVID-19 antigeentest die maximaal achtenveertig (48) uur vóór vertrek is ondergaan, in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
  c. niet eerder dan achtenveertig (48) uur voor de dag van vertrek naar Curaçao een afspraak te maken en te betalen voor het ondergaan van een antigeentest op de derde dag na aankomst in Curaçao en van die afspraak bewijs in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
  d. een papieren of digitaal bewijs bij aankomst in Curaçao aan te tonen, waaruit blijkt dat de documenten bedoeld in dit lid dienovereenkomstig zijn ingediend.
 2. Personen die vanuit een laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats via een hoog of zeer COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats als transito of transfer binnen 24 uur naar Curaçao doorreizen, zijn uitgezonderd van de in deze regeling voor de hoog of zeer hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats opgenomen voorschriften om naar Curaçao te reizen.
 3. Indien de desbetreffende termijn, zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel b is overschreden is de betrokken persoon gehouden om op eigen kosten onmiddellijk na binnenkomst in Curaçao een COVID-19 PCR-test af te nemen. De betrokken persoon blijft in quarantaine, totdat de uitslag van de PCR-test bekend is.
 4. Het eerste lid, onderdeel b is niet van toepassing op:
  a. minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar die geen COVID-19 symptomen hebben;
  b. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de toegestane vluchten naar Curaçao;
  c. personen die op dezelfde dag op en neer reizen van en naar Curaçao;
  d. ingezetenen van Curaçao met minimaal twee weken een volledige vaccinatie.
 5. Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op:
  a. reizigers die vóór 20 april 2021 naar Curaçao vertrekken;
  b. reizigers die binnen drie dagen na aankomst Curaçao weer uitreizen;
  c. reizigers, als bedoeld in het vijfde lid met dien verstande dat zij niet eerder dan 6 maanden voor vertrek naar Curaçao een eerste positief PCR-testuitslag hebben verkregen;
  d. minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar die geen COVID-19 symptomen hebben;
  e. het personeel van de U.S. Forward Operation Location Curaçao, met dien verstande dat de uitslagen van de op dag drie na aankomst bij de bedrijfsarts ondergane antigeentest wordt ingediend bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
  f. ingezetenen van Curaçao met minimaal twee weken een volledige vaccinatie.
 6. Personen die inreizen vanuit een laag COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats die in een recent verleden ziek zijn geweest door de besmettelijke ziekte COVID-19 en bij wie de in het eerste lid, onderdeel b bedoelde PCR-testuitslag positief is, kunnen naar Curaçao, voor zover zij vóór vertrek kunnen overleggen:
  a. een negatieve antigeentestuitslag van een antigeentest die niet eerder dan 24 uur vóór vertrek is uitgevoerd, en
  b. de uitslag(en) van ten minste de twee laatste uitgevoerde test(en) of een recente brief van de behandelende arts of de lokale gezondheidsdienst die aangeeft dat de persoon COVID-19 heeft doorgemaakt, in welke periode dat was en dat de betrokken persoon niet meer infectieus is.

Hoog risicolanden, -landstreken, -plaatsen

Artikel 16

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn personen, die vanuit een hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats, naar Curaçao reizen verplicht:
  a. voorafgaand aan de reis naar Curaçao een ‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Passenger Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld via www.gobiernu.cw met doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com;
  b. een officiële negatieve COVID-19 PCR-testuitslag op grond van een COVID-19 PCR-test die maximaal achtenveertig (48) uur vóór vertrek is ondergaan of een officiële negatieve COVID-19 antigeentestuitslag op grond van een COVID-19 antigeentest die maximaal vierentwintig uur (24) uur vóór aankomst in Curaçao is ondergaan, in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
  c. niet eerder dan achtenveertig (48) uur voor de dag van vertrek naar Curaçao een afspraak te maken en te betalen voor het ondergaan van een antigeentest op de derde dag na aankomst in Curaçao en van die afspraak bewijs in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
  d. een papieren of digitaal bewijs bij aankomst in Curaçao aan te tonen, waaruit blijkt dat de documenten bedoeld in dit lid dienovereenkomstig zijn ingediend.
 2. Indien de desbetreffende termijn, zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel b is overschreden is de betrokken persoon gehouden om op eigen kosten onmiddellijk na binnenkomst in Curaçao een COVID-19 PCR-test af te nemen. De betrokken persoon blijft in quarantaine, totdat de uitslag van de PCR-test bekend is.
 3. Het eerste lid, onderdeel b is niet van toepassing op:
  a. minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar die geen COVID-19 symptomen hebben;
  b. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de toegestane vluchten naar Curaçao;
  c. personen die op dezelfde dag op en neer reizen van en naar Curaçao.
 4. Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op:
  a. reizigers die vóór 20 april 2021 naar Curaçao vertrekken;
  b. reizigers die binnen drie dagen na aankomst Curaçao weer uitreizen;
  c. reizigers, als bedoeld in het vijfde lid met dien verstande dat zij niet eerder dan 6 maanden voor vertrek naar Curaçao een eerste positief PCR-testuitslag hebben verkregen;
  d. minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar die geen COVID-19 symptomen hebben;
  e. het personeel van de U.S. Forward Operation Location Curaçao, met dien verstande dat de uitslagen van de op dag drie na aankomst bij de bedrijfsarts ondergane antigeentest wordt ingediend bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
  f. ingezetenen van Curaçao met minimaal twee weken een volledige vaccinatie.
 5. Personen die inreizen vanuit een hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats die in een recent verleden ziek zijn geweest door de besmettelijke ziekte COVID-19 en bij wie de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde PCR-testuitslag positief is, kunnen naar Curaçao, voor zover zij vóór vertrek kunnen overleggen:
  a. een negatieve antigeentestuitslag van een antigeentest die niet eerder dan 24 uur vóór vertrek is uitgevoerd, en
  b. de uitslag(en) van ten minste de twee laatste uitgevoerde test(en) of een recente brief van de behandelende arts of de lokale gezondheidsdienst die aangeeft dat de persoon COVID-19 heeft doorgemaakt, in welke periode dat was en dat de betrokken persoon niet meer infectieus is.

Zeer hoog risicolanden, -landstreken, -plaatsen

Artikel 16a

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn personen, die vanuit een zeer hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats, naar Curaçao reizen verplicht:
  a. voorafgaand aan de reis naar Curaçao een ‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Passenger Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld via www.gobiernu.cw met doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com;
  b. een officiële negatieve COVID-19 PCR-testuitslag op grond van een COVID-19 PCR-test die maximaal achtenveertig (48) uur vóór vertrek is ondergaan in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
  c. niet eerder dan achtenveertig (48) uur voor de dag van vertrek naar Curaçao een afspraak te maken en te betalen voor het ondergaan van een antigeentest op de derde dag na aankomst in Curaçao en van die afspraak bewijs in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur;
  d. een papieren of digitaal bewijs bij aankomst in Curaçao aan te tonen, waaruit blijkt dat de documenten bedoeld in dit lid dienovereenkomstig zijn ingediend.
 2. Indien de termijn, zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel b is overschreden is de betrokken persoon gehouden om op eigen kosten onmiddellijk na binnenkomst in Curaçao een COVID-19 PCR-test af te nemen. De betrokken persoon blijft in quarantaine, totdat de uitslag van de PCR-test bekend is.
 3. Het eerste lid, onderdeel b is niet van toepassing op:
  a. minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar die geen COVID-19 symptomen hebben;
  b. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de toegestane vluchten naar Curaçao;
  c. personen die op dezelfde dag op en neer reizen van en naar Curaçao.
 4. Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op:
  a. reizigers die vóór 20 april 2021 naar Curaçao vertrekken;
  b. reizigers die binnen drie dagen na aankomst Curaçao weer uitreizen;
  c. reizigers, als bedoeld in het vijfde lid met dien verstande dat zij niet eerder dan 6 maanden voor vertrek naar Curaçao een eerste positief PCR-testuitslag hebben verkregen;
  d. minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar die geen COVID-19 symptomen hebben;
  e. het personeel van de U.S. Forward Operation Location Curaçao, met dien verstande dat de uitslagen van de op dag drie na aankomst bij de bedrijfsarts ondergane antigeentest wordt ingediend bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.
 5. Personen die inreizen vanuit een zeer hoog COVID-19 risicoland, -landstreek of -plaats die in een recent verleden ziek zijn geweest door de besmettelijke ziekte COVID-19 en bij wie de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde PCR-testuitslag positief is, kunnen naar Curaçao, voor zover zij vóór vertrek kunnen overleggen:
  a. een negatieve antigeentestuitslag van een antigeentest die niet eerder dan 24 uur vóór vertrek is uitgevoerd, en
  b. de uitslag(en) van ten minste de twee laatste uitgevoerde test(en) of een recente brief van de behandelende arts of de lokale gezondheidsdienst die aangeeft dat de persoon COVID-19 heeft doorgemaakt, in welke periode dat was en dat de betrokken persoon niet meer infectieus is.

Ingezetenen van Aruba, Sint Maarten en
Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Artikel 16b

 1. Het bepaalde in artikel 15, vierde lid, onderdeel d, vijfde lid, onderdeel f, en artikel 16, vierde lid, onderdeel f, is van overeenkomstige toepassing op ingezetenen van Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die in het bezit zijn van een door de overheid van Aruba, Sint Maarten, dan wel van Bonaire, Sint Eustatius of Saba afgegeven bewijs, waaruit blijkt dat ze minimaal twee weken volledig tegen COVID-19 zijn gevaccineerd.
 2. (Vervallen)

Artikel 17

De bepalingen in deze regeling laten onverlet de toepasselijke bepalingen van de Landsverordening toelating en uitzetting en het Toelatingsbesluit .

Inwerkingtreding

Artikel 18

Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 december 2020 en vervalt van rechtswege bij het eindigen of opheffen van het uitzonderingstoestand COVID-19, bedoeld in artikel 1 van het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

Citeertitel

Artikel 19

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

BIJLAGE 1

bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE DIENSTVERLENING, EVENEMENTEN
EN ANDERE (GROEPS)ACTIVITEITEN (COMMERCIEEL, ZAKELIJK EN PRIVÉ)

1. ALGEMEEN
a. De richtlijnen worden door de onderneming of organisator van een activiteit voor zowel medewerkers als klanten zowel buiten als binnen de (bedrijfs)ruimte/locatie voldoende zichtbaar opgehangen.
b. Er is te allen tijde een COVID-19 verantwoordelijke persoon in de onderneming of het etablissement/de locatie die toezicht houdt op de naleving van alle in deze bijlage genoemde richtlijnen voor verantwoorde dienstverlening en organisatie van activiteiten. Deze persoon fungeert ook als aanspreekpunt voor de autoriteiten. Deze persoon kan de eigenaar zijn, of een door hem aangewezen persoon met voldoende bevoegdheid. De COVID-19 verantwoordelijke is gedurende de openingstijden/activiteit aanwezig op de locatie en neemt proactief het voortouw om een veilige omgeving te creëren.
c. De vergunninghouder van een onderneming of activiteit is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven en handhaven van de richtlijnen.
d. Werkgevers blijven thuiswerken waar mogelijk bevorderen.

2. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE
a. Een werkgever/organisator van een activiteit draagt zorg voor voldoende mogelijkheid op het gebied van handhygiëne, door bijvoorbeeld voorzieningen aan te bieden om handen met water en zeep te wassen, dan wel door de aanwezigheid van handalcohol of alcoholhoudende handgel bij onder meer de ingang en uitgang van de onderneming, het alcoholpercentage van handalcohol en de handgel is ten minste 60%;
b. Zeep- en handalcoholproducten die aan personen voor gebruik worden aangeboden, zijn voorzien van een ingrediëntenlijst; de klant kan kiezen om een eigen handalcohol of alcoholhoudende handgel te gebruiken;
c. Het personeel wordt door de werkgever regelmatig voorgelicht en getraind inzake de algemene hygiënevoorschriften;
d. Personen worden via een mededeling bij de ingang verzocht de locatie niet te betreden, indien zij COVID-19 gerelateerde symptomen hebben zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts (vanaf 38° Celsius);
e. De kassaruimte, betaalautomaten en andere door de klant te gebruiken middelen, instrumenten of materieel worden regelmatig schoongemaakt;
f. Andere oppervlakken die door veel personen worden aangeraakt, zoals handgrepen, lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken, productrekken, werkinstrumenten en -materiaal worden regelmatig schoongemaakt;
g. De onderneming beschikt, voor zover van toepassing, over stromend water, voldoende wasgelegenheid en toiletvoorzieningen;
h. De wasgelegenheden en toiletten worden regelmatig schoongemaakt.

3. RICHTLIJNEN VOOR VEILIGE AFSTAND
a. Tussen het personeel en de klanten, tussen het personeel onderling, en tussen de klanten onderling wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;
b. Het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd in een open of besloten ruimte aanwezig mag zijn (de COVID-19 maximale bezettingsgraad) is, rekening houdend met een absolute maximum van 100 personen, afhankelijk van de mogelijkheid om tussen personen een veilige afstand te kunnen houden; deze mogelijkheid wordt bepaald op grond van de rekenfactor voor de veilige gebruiksoppervlakte van 3,5 vierkante meter per persoon aan gebruiksruimte, met uitzondering van die ruimte reeds bezet door meubilair en inventaris;
c. Door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape wordt op de grond aangeduid, op welke afstand – minimaal twee (2) meter – de personen onder meer bij de kassa(‘s) en in gangpaden afstand van elkaar dienen te houden;
d. Indien mogelijk worden de ingang en uitgang van de onderneming van elkaar gescheiden gehouden;
e. Ondernemers in de horeca moedigen de klanten aan om zoveel mogelijk vooraf te reserveren;
f. Dienstverlening bij een eetgelegenheid, dan wel een drinkgelegenheid vindt alleen plaats aan personen die aan een zittafel zitten of aan een statafel staan;
g. De tafels bij een eetgelegenheid, dan wel drinkgelegenheid (binnen en buiten) worden zodanig opgesteld dat er tussen de personen zittend of staand aan verschillende tafels minimaal twee (2) meter afstand wordt gehandhaafd. Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels of stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen gezelschappen worden gecreëerd; het plaatsen van klanten, behorende bij verschillende tafels, in aangrenzende zitplaatsen (‘back to back seats’), is derhalve niet toegestaan;
h. Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging of afhalen wordt, voor zover van toepassing, zoveel mogelijk toegepast en gestimuleerd;
i. Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, veranda of andere plaatsen waardoor contact dan wel nabijheid van persoon tot persoon wordt vermeden. Bij afgifte van een product wordt steeds rekening gehouden met twee (2) meter afstand tussen bezorger en ontvanger.

4. RICHTLIJNEN VOOR VENTILATIE
a. De ondernemer c.q. de werkgever draagt zoveel mogelijk zorg voor voldoende natuurlijke luchtventilatie in de ruimte door het openen van ramen en deuren, of maakt zoveel mogelijk gebruik van ventilatoren in plaats van airconditioning;
b. Extra ventileren is niet van toepassing in ruimtes waar via het airconditioningsysteem steeds verse lucht van buiten wordt gebruikt.

5. AANVULLENDE RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN TWEE (2) METER VERGT
a. Zorg voor aanvullende beschermingsmaatregelen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondmaskers, door zowel de dienstverlener als de klant.
b. Werk zoveel mogelijk op een telefonisch of digitaal gemaakte afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden.

6. RICHTLIJNEN VOOR GROEPSACTIVITEITEN (commercieel, zakelijk, privé)
a. Van tevoren wordt (bijvoorbeeld bij de reservering) gecontroleerd dat deelnemers geen COVID-19 gerelateerde symptomen hebben, zoals opgesomd onder punt 2d van deze richtlijnen, en ook niet in contact zijn geweest met een COVID-19 patiënt in de afgelopen twee (2) weken;
b. In geval van presentaties/optredens voor publiek wordt tussen de presentator(en)/artiesten en het publiek een veilige afstand van 4 meter gehouden;
c. In geval van groepsactiviteiten wordt ten behoeve van eventueel noodzakelijk bron- en contactonderzoek voor de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, een (digitale) registratie van de bezoekers en begeleiders bijgehouden, waarbij de volgende informatie wordt vastgelegd en indien nodig digitaal beschikbaar wordt gesteld:
● naam en achternaam;
● adres;
● ten minste twee telefoonnummers of ten minste één telefoonnummer en een e-mailadres;
● tijdstip van aankomst;
d. De informatie van de bezoekers wordt voor een periode van een maand digitaal bewaard.

7. RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN ZIEKTEGEVALLEN BINNEN DE ONDERNEMING (PERSONEEL):
a. Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, verlies van reukvermogen, moeilijk ademen of koorts (vanaf 38° Celsius);
b. Meld onmiddellijk aan de afdeling Epidemiologie van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in het geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen met het vermoeden van COVID-19 onder het personeel.

8. AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN VAN LAAG
a. Bij een evenement/activiteit beschikt de organisator of ondernemer over een crowd management plan en crowd managers die verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van dit plan, waarbij onder andere de bezoekersstroom goed wordt beheerst;
b. Voorwaarden voor laag risico evenementen en activiteiten:
● Bezoekers kunnen zonder controle vooraf op een officieel vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag worden toegelaten, met waarborging en handhaving van 2 meter afstand tussen aanwezigen zoals bedoeld onder punt 3 van deze bijlage;
● Alle regels onder punten 1 tot en met 7 van deze bijlage worden toegepast;
● Er mogen geen dansactiviteiten plaatsvinden;

9. AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR CHARTER VAARTUIGEN EN PLEZIERVAARTUIGEN
a. Een maximum van twee (2) vaartuigen kan naast elkaar meren;
b. Op pieren, vlotten of floaties zijn de afstandsregels van punt 3 van deze bijlage van toepassing;
c. Bij een vaartocht naar Klein Curaçao wordt dit gemeld aan Fort Nassau via VHF-kanaal 12 of via telefoonnummer 461-4581;
d. Bij de melding van een vaartocht naar Klein Curaçao wordt de volgende informatie aan Fort Nassau verstrekt:
● naam van het vaartuig;
● NC-nummer;
● aantal personen aan boord;
● vertrektijd;
● aankomsttijd;
e. Bij terugkomst op Curaçao wordt Fort Nassau via dezelfde kanalen geïnformeerd;
f. Alle regels onder punten 1 tot en 8 van deze bijlagen worden hierbij toegepast.

BIJLAGE 2A

(Vervallen)

BIJLAGE 2B

(Vervallen)

BIJLAGE 2C

(Vervallen)

BIJLAGE 2D

(Vervallen)

BIJLAGE 2E

(Vervallen)

BIJLAGE 2F

(Vervallen)

BIJLAGE 2G

(Vervallen)

BIJLAGE 3

(Vervallen)

Naar boven