Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 04-06-2022
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2022, no. 38
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 11-12-2020
Datum inwerktreding: 11-12-2020


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 11de december 2020 houdende voorschriften als bedoeld in de artikelen 9, 11, eerste lid, onderdeel b en 23 van de Lei Estado di Emergensia in verband met de buitengewone omstandigheid COVID-19 pandemie

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats                 Zittingsjaar
11-12-2020 Moederregeling P.B. 2020, no. 143
1-01-2021 Artt. 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 P.B. 2020, no. 156
13-01-2021 Artt. 4, 8, 9, 14, 15, 16 P.B. 2021, no. 2
20-01-2021 Art. 9, Bijlage 2A, Bijlage 2E P.B. 2021, no. 10
14-02-2021 Artt. 13, 13A, 15, 16, 16A P.B. 2021, no. 13
 26-02-2021  Artt. 4, 7, 9, 10, 11, 12  P.B. 2021, no. 15
 8-03-2021  Artt. 4, 9  P.B. 2021, no. 22
 15-03-2021  Artt. 1, 4, 7, 9, 11, Bijlage 2A  P.B. 2021, no. 23
 24-03-2021  Artt. 1, 3, 4a, 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 13a, 16, 16A, Bijlage 3  P.B. 2021, no. 26
27-03-2021 Art. 13  P.B. 2021, no. 26
 2-04-2021 Artt. 3, 4, 4a, 6, 6a, 11, 12  P.B. 2021, no. 32
 17-04-2021  Artt. 4, 4a, 4b, 6, 6a, 10, 12, 14, 15, 16  P.B. 2021, no. 37
21-04-2021 Artt. 1, 4, 4a, 6, 6a, 9, 10a, 11, Bijlage 3 P.B. 2021, no. 42
4-05-2021 Artt. 1, 3, 4, 4a, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 9, 11, 13, Bijlage 1, Bijlage 2A P.B. 2021, no. 49
 11-05-2021  Artt. 1, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 9, 11, 11a, Bijlage 2F  P.B. 2021, no. 51
 19-05-2021  Artt. 4, 6, 6a, 6b, 7, 9, 10, 11, 11b, Bijlage 2F P.B. 2021, no. 59
 22-05-2021 Artt. 1, 6a, Bijlage 2A P.B. 2021, no. 61
 2-06-2021  Artt. 3, 4, 6, 6a, 6b, 7, 9, 10, 10a, 11b, Bijlage 2A P.B. 2021, no. 68
8-06-2021  Artt. 1, 4, 14, 14A, 15, 16, 16a, 16b P.B. 2021, no. 71
14-06-2021  8-06-2021  Artt. 4b, 6b, 6c, 9, 11, 11a, 14a, 15, 16, 16a, 16b, Bijlage 2A, Bijlage 2E, Bijlage 2F, Bijlage 2G  P.B. 2021, no. 73
 19-07-2021 Artt. 3, 6, 6b, 6c, 7, 10a, 11b, 13, Bijlage 1, Bijlage 2A, Bijlage 2B, Bijlage 2C, Bijlage 2D, Bijlage 2E, Bijlage 2F, Bijlage 2G  P.B. 2021, no. 79
5-08-2021 Artt. 15, 16, 16a, 16b P.B. 2021, no. 89
5-08-2021 Art. 16b  P.B. 2021, no. 91
13-08-2021 Artt. 4, 6, 9, Bijlage 1 P.B. 2021, no. 92
30-08-2021 Art. 16b P.B. 2021, no. 96
 6-09-2021  Artt. 13a, 15, 16, 16a P.B. 2021, no. 100
19-10-2021 Artt. 1, 2, 4, 6, 9, Bijlage 1, Bijlage 2A, P.B. 2021, no. 109
25-10-2021  22-10-2021  1-12-2021  Art. 11 P.B. 2021, no. 112
27-10-2021 Artt. 1, 13, 14, 15, 16, 16a, 16b P.B. 2021, no. 112
27-10-2021 Art. 15 P.B. 2021, no. 113
 19-11-2021  Artt. 4, 9, 15, 16,16a, Bijlage 1 P.B. 2021, no. 121
 28-11-2021  Art. 16c P.B. 2021, no. 126
 23-12-2021 Artt. 1, 2, 3, 6, 15, 16, 16a, 16c, Bijlage 1  P.B. 2021, no. 135
4-01-2022 Artt. 4, 4b, 5, 6, 9, 10a, 11, Bijlage 1 P.B. 2022, no. 1
 7-01-2022 Artt. 4, 6, 9, 10a, 11, 11a, Bijlage 1 P.B. 2022, no. 2
 28-01-2022 Artt. 4, 5, 9, 10a, 11 P.B. 2022, no. 7
7-02-2022 Artt. 4, 5, 9 P.B. 2022, no. 12
18-02-2022 Artt. 1, 2, 3, 4, 4b, 5, 6, 9, 10a, 11, 11a, Bijlage 1, Bijlage 2A P.B. 2022, no. 16
21-02-2022 Artt. 16, 16a, 16b, 16c P.B. 2022, no. 16
21-02-2022 Artt. 15, 16, 16a, P.B. 2022, no. 18
 8-03-2022  Artt. 1, 5, 6 14, 14a, 15, 16, 16a, 16b, 16c  P.B. 2022, no. 25
10-03-2022 Artt. 13, 13a P.B. 2022, no. 25
6-05-2022 Art. 13 P.B. 2022, no. 38

 

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. (vervallen);
b. (vervallen);
c. (vervallen);
d. (vervallen);
e. (vervallen);
f. (vervallen);
g. (vervallen);
h. ingezetenen van Curaçao: ingezetenen en overwinteraars van Curaçao en houders van een diplomatiek paspoort die in Curaçao verblijven en die in het bezit zijn van een Consulaire identificatiekaart van de Directie Buitenlandse Betrekkingen van Curaçao;
i. (vervallen);
j. mondmasker: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;
k. (vervallen);
l. (vervallen);
m. (vervallen);
n. (vervallen).

Veilige afstand

Artikel 2

(Vervallen)

Samenscholingsverbod

Artikel 3

(Vervallen)

Avondklok

Artikel 4

(Vervallen)

Dagklok

Artikel 4a

(Vervallen)

Noodsituaties

Artikel 4b

(Vervallen)

Verplicht mondmasker

Artikel 5

Personen van twaalf jaar en ouder dragen een geschikt mondmasker in de binnenruimten van:
a. ziekenhuizen, andere zorginstellingen of tehuizen, voor zover zij bezoekers en personeelsleden zijn;
b. het openbaar en besloten vervoer;
c. uitvaartbedrijven en andere binnenruimten op het moment dat deze voor uitvaart worden gebruikt.

Evenementen, andere activiteiten of samenkomsten

Artikel 6

(Vervallen)

Wijze van dienstverlening

Artikel 6a

(Vervallen)

Amusement

Artikel 6b

(Vervallen)

Richtlijnen voor dienstverlening

Artikel 6c

(Vervallen)

Bezoekregeling

Artikel 7

(Vervallen)

Alcoholverbod horeca

Artikel 8

(Vervallen)

Tijdstip voor dienstverlening aan het publiek

Artikel 9

(Vervallen)

Zorginstellingen

Artikel 10

(Vervallen)

Uitvaart, huwelijksvoltrekking en doopsel

Artikel 10a

(Vervallen)

Sportactiviteiten

Artikel 11

(Vervallen)

Activiteiten vaartuigen

Artikel 11a

(Vervallen)

Strandbezoek

Artikel 11b

(Vervallen)

Aanwijzing ambtenaren

Artikel 12

 1. De volgende ambtenaren worden als ambtenaren in de zin van artikel 9 van de Lei Estado di Emergensia aangewezen:
  a. de opsporingsambtenaren van het Korps Politie Curaçao;
  b. de buitengewone agenten van politie, werkzaam bij het Korps Politie Curaçao en de Kustwacht Curaçao;
  c. de toezichthouders aangewezen bij het Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.
 2. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij deze regeling zijn de aangewezen ambtenaren bevoegd:
  a. van eenieder inlichtingen te verlangen;
  b. van eenieder inzage te vorderen van bescheiden alsmede van informatiedragers waarop gegevens zijn vastgelegd;
  c. met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats, waaronder ook voertuigen en vaartuigen, te betreden, met uitzondering van een woning of het woninggedeelte van een voertuig of vaartuig zonder toestemming van de bewoner. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm.
 3. De aangewezen ambtenaar is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.
 4. Bij de uitoefening van zijn taak draagt de aangewezen ambtenaar een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door of namens de minister onder wiens verantwoordelijkheid de aangewezen ambtenaar zijn reguliere werkzaamheden uitoefent.
 5. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de aangewezen ambtenaar en vermeldt in ieder geval diens naam en functie.
 6. De aangewezen ambtenaar toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds.

Toegang vanuit alle landen, landstreken of plaatsen

Artikel 13

 1. Personen die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen en aan wie de toegang tot Curaçao worden verleend, zijn onderhevig aan de voorgeschreven lokale medische protocollen, geldend voorafgaand aan, tijdens of na de reis, de quarantainemaatregelen en de lokale richtlijnen ter bestrijding van COVID-19.
 2. Personen, die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen, naar Curaçao reizen, zijn verplicht voorafgaand aan de reis naar Curaçao een ‘Passenger Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Passenger Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld via www.gobiernu.cw met doorgeleiding naar www.dicardcuracao.com.
 3. Personen bedoeld in het tweede lid tonen bij aankomst in Curaçao een papieren of digitaal bewijs aan waaruit blijkt dat het document bedoeld in het tweede lid dienovereenkomstig is ingediend.
 4. (vervallen).
 5. Personen die vanuit alle landen, landstreken of plaatsen naar Curaçao reizen en aan wie de toegang tot Curaçao worden verleend, zijn verplicht minimaal 10 dagen in isolatie te gaan, op het moment dat is vastgesteld dat die persoon op het moment van aankomst besmet is of tijdens het verblijf alhier besmet is geraakt met het SARS-CoV-2 virus. De 10 dagen worden gerekend vanaf de eerste ziektedag dan wel vanaf de dag van detectie als de eerste ziektedag onbekend is.
 6. De geneeskundige, als bedoeld in de quarantaine-verordening en in de Verordening van den 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten kan, afhankelijk van bijzondere omstandigheden, specifieke maatregelen treffen ten aanzien van personen die op grond van het eerste lid inreizen, naar gelang epidemiologische ontwikkelingen in het desbetreffende land, landstreek of plaats zich hiertoe nopen.

Aanvullende inreisvoorschriften vaartuigen

Artikel 13a

 1. De gezagvoerder van een vaartuig die de haven van Curaçao wil aandoen en wetenschap heeft of een ernstig vermoeden heeft dat er aan boord van zijn vaartuig één of meer ziektegevallen zijn die wijzen op een ziekte van infectueuze aard die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, zorgt ervoor dat de geneeskundige, als bedoeld in artikel 13, zesde lid, en de Havenmeester hiervan zo spoedig mogelijk doch voor aankomst op de hoogte worden gesteld.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid verstrekt de gezagvoerder van een vaartuig 24 uur vóór de verwachte aankomsttijd in de haven:
  a. de maritieme gezondheidsverklaring ‘Maritime Declaration of Health’, bedoeld in artikel 37 van de Internationale Gezondheidsregeling;
  b. een lijst van de aangedane havens voorafgaand aan de aankomst op Curaçao;
  c. een overzicht van “shore visits”, waarin de data, plaatsen en de namen van de personen die aan wal zijn gegaan, zijn vermeld;
  d. documentatie van alle eventueel uitgevoerde PCR-testen, waarin is opgenomen: naam, geboortedatum, testdatum, testlocatie, soort test en uitslag van de personen die zijn getest.
 3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op privé- of pleziervaartuigen die vanuit een land, landstreek of plaats, naar Curaçao binnenvaren.
 4. Indien sprake is van de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus op een vaartuig, kan de Havenmeester instrueren dat dit vaartuig moet aanmeren op een door hem bijzonder aangewezen plaats. De in dit lid bedoelde instructie van de Havenmeester wordt niet genomen dan nadat overleg is gepleegd met de geneeskundige, als bedoeld in artikel 13, zesde lid.

Classificatie landen, landstreken of plaatsen

Artikel 14

(Vervallen)

Zeer laag risicolanden, -landstreken of -plaatsen

Artikel 14a

(Vervallen)

Laag risicolanden, -landstreken of -plaatsen

Artikel 15

(Vervallen)

Hoog risicolanden, -landstreken, -plaatsen

Artikel 16

(Vervallen)

Zeer hoog risicolanden, -landstreken, -plaatsen

Artikel 16a

(Vervallen)

Testbewijzen en bewijs van voltooide vaccinatie voor het inreizen

Artikel 16b

(Vervallen)

Reizen vanuit Aruba, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 16c

(Vervallen)

Artikel 17

De bepalingen in deze regeling laten onverlet de toepasselijke bepalingen van de Landsverordening toelating en uitzetting en het Toelatingsbesluit .

Inwerkingtreding

Artikel 18

Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 december 2020 en vervalt van rechtswege bij het eindigen of opheffen van het uitzonderingstoestand COVID-19, bedoeld in artikel 1 van het Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

Citeertitel

Artikel 19

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

BIJLAGE 1

(Vervallen)

BIJLAGE 2A

(Vervallen)

BIJLAGE 2B

(Vervallen)

BIJLAGE 2C

(Vervallen)

BIJLAGE 2D

(Vervallen)

BIJLAGE 2E

(Vervallen)

BIJLAGE 2F

(Vervallen)

BIJLAGE 2G

(Vervallen)

BIJLAGE 3

(Vervallen)

Naar boven