Tijdelijke regeling maatregelen Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling maatregelen Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 20-03-2021
Publicatienummer: P.B. 2021, no. 24
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum inwerktreding: 19-03-2021


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 17de maart 2021 houdende voorschriften als bedoeld in artikel 23 van de Lei Estado di Emergensia in verband met de verkiezing van de leden van de Staten

Gedragsregels in en bij het stemlokaal

Artikel 1

 1. Een ieder die het stemlokaal betreedt, is verplicht zijn handen te desinfecteren met handalcohol of alcoholhoudende handgel met een alcoholpercentage van ten minste 60%.
 2. Een ieder die het stemlokaal betreedt, draagt een geschikt mondmasker, dat de mond én de neus volledig bedekt. De verplichting in de eerste volzin geldt niet voor de kiezer aan wie en op het moment waarop hem gevraagd wordt zijn mondmasker tijdelijk af te zetten om zich krachtens artikel 62 van het Kiesreglement Curaçao te legitimeren.
 3. In het stemlokaal en op het daarbij behorende erf is een ieder verplicht een veilige afstand van ten minste twee meter te houden tot andere personen in zijn nabijheid.
 4. De stembureaus dragen ervoor zorg dat binnen de stemlokalen de algemene richtlijnen voor hygiëne en veilige afstand neergelegd in bijlage 1 bij de Tijdelijke Regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie, voor zover van toepassing worden nageleefd.
 5. Een ieder die zich in het stemlokaal bevindt, volgt de instructies van de voorzitter van het stembureau die in het kader van de naleving van de COVID-19 maatregelen worden gegeven.

Stemhokjes in het stemlokaal

Artikel 2

 1. In afwijking van artikel 52, tweede lid, van het Kiesreglement Curaçao, bevindt zich in elk stemlokaal op elk aantal van ten volle 400 kiezers, dat het stemdistrict telt, ten minste één stemhokje.
 2. In afwijking van artikel 52, vijfde lid, van het Kiesreglement Curaçao, bevinden zich op de lessenaar van het stemhokje geen vastliggende rode potloden. Iedere kiezer ontvangt van het stembureau een schoon rood potlood waarmee het stembiljet wordt ingevuld.

Waarnemers in het stemlokaal

Artikel 3

 1. Vanaf het moment waarop in een stembureau de stemming aanvangt tot aan het moment waarop de stembus wordt geopend, als bedoeld in artikel 76 van het Kiesreglement Curaçao, mogen zich in het stemlokaal uitsluitend bevinden de kiezer die aan de stemming deelneemt, gedurende de periode van die deelname, degene die een kiezer bijstaat als bedoeld in artikel 66 van het Kiesreglement Curaçao, gedurende de periode dat die kiezer aan de stemming deelneemt, de leden en het plaatsvervangende lid van het desbetreffende stembureau en de kiesgerechtigden die dat stembureau ten dienste staan.
 2. Vanaf het moment waarop in een stemlokaal de stembus wordt geopend, als bedoeld in artikel 76 van het Kiesreglement Curaçao, mogen zich uitsluitend in het stemlokaal bevinden de kiesgerechtigden die daartoe door de politieke partijen voor wat betreft dat stemlokaal bij de Electorale Raad zijn aangemeld, de leden en het plaatsvervangende lid van het desbetreffende stembureau en de kiesgerechtigden die dat stembureau ten dienste staan.

Samenscholingsverbod bij het stemlokaal

Artikel 4

 1. Het is verboden deel te nemen aan groepen van meer dan vier personen op het bij het stemlokaal behorende erf, tenzij afwijking van dit verbod noodzakelijk is ter uitvoering van de werkzaamheden van het stembureau.
 2. Het is minderjarige personen verboden om het stemlokaal en het daarbij behorende erf te betreden, behoudens voor de toepassing van artikel 66 van het Kiesreglement Curaçao.

Buitenwerkingstelling

Artikel 5

Deze regeling wordt met ingang van 20 maart 2021 buiten werking gesteld.

Inwerkingtreding

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 19 maart 2021.

Citeertitel

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie.

Naar boven