Aanvang Centraal Eindexamens 2021 VSBO, HAVO, VWO - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Aanvang Centraal Eindexamens 2021 VSBO, HAVO, VWO

Geplaatst op 10 05 2021

Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode door zowel de leerlingen, scholen en schoolbesturen, als mede het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), en om niet te vergeten de ouders, in een bijzonder jaar vanwege de coronapandemie, beginnen 1903 (2019: 2205) examenkandidaten van 18 scholen van Curaçao aan hun centraal eindexamen vsbo, havo en vwo.

Op maandag 10 mei 2021 begint voor 444 havo en 149 vwo  examenkandidaten de periode van het centraal eindexamen voor het Voortgezet Onderwijs. Voor vsbo beginnen de examens woensdag 12 mei 2021 voor 1310 examenkandidaten, waarvan 348 vsbo-pbl, 400 vsbo-pkl en 562 vsbo-tkl  examenkandidaten de centraal eindexamens afleggen. Terwijl de centraal praktijkexamens voor pbl en pkl al in april (21 april 2021) zijn begonnen. Op Curaçao buigen de examenkandidaten zich gedurende ruim drie weken over examens die bepalen of ze het vsbo of het havo of het vwo met succes afronden. Velen zullen na hun succes een opleiding in een passend vervolgonderwijs gaan volgen, hetzij lokaal of elders. Het grootste aantal scholieren komt van het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo). Dit jaar is het de 17e keer dat er vsbo centraal eindexamens worden afgenomen. Binnen het vsbo wordt onderscheid gemaakt naar drie leerwegen: PBL (Praktisch Beroepsgerichte Leerweg, PKL (Praktisch Kadergerichte Leerweg) en TKL (Theoretisch Kadergerichte Leerweg).

Vanwege de coronapandemie was er in 2020 geen centraal examen. Daarom wordt hierbij een vergelijking gedaan met het jaar 2019. De grootste groep kandidaten doet centraal eindexamen in de TKL, namelijk 562, 158 minder dan 2019, wat een forse afname is.  Voor PKL is dat 400, 31 minder ten opzichte van het jaar 2019 en PBL 348, 13 meer ten opzichte van 2019. In totaal nemen er 14 vsbo scholen op Curaçao deel aan het eindexamen. Ten opzichte van het jaar 2019 is het aantal havo-examenkandidaten dat dit jaar centraal eindexamen doet op Curaçao veel minder, namelijk 444 ten opzichte van 560 in2019, namelijk 116 minder. Voor vwo zijn er 149 examenkandidaten, wat 100 minder is dan vorig jaar. Het totaal aantal deelnemende havo en vwo scholen is 7 havo-niveau en 6 vwo- niveau. Klik hier voor meer informatie van de Rooster:  : Roster Eindexamens voor VSBO, HAVO, VWO 2021.

Rooster centraal eindexamens:

Voor het havo en het vwo beginnen de eerste tijdvak examens op maandag 10 mei 2021 met het centraal eindexamen ’Nederlands’. Het vsbo voor de  TKL, begint woensdag 12 mei 2021 met het centraal eindexamen Administratie & Commercie, Hospitality, Techniek Algemeen en Zorg & Welzijn. De examenperiode voor wat betreft het eerste tijdvak wordt voor het vsbo afgesloten op dinsdag 1 juni 2021 en dan met het centraal eindexamen Spaans voor zowel de leerwegen PBL en PKL als voor TKL. Voor havo en vwo eindigt de examenperiode voor het eerste tijdvak op maandag 31 mei 2021 met respectievelijk het centraal eindexamen scheikunde en bedrijfseconomie en management & organisatie.nHet tweede tijdvak, of het herexamen, voor de centraal praktijkexamens vsbo vindt plaats in de periode 14 tot en met 23 juni 2021. Voor de centraal schriftelijke examens vsbo, havo en vwo vindt het tweede tijdvak in de periode van 14 tot en met 25 juni 2021 plaats. En dit jaar is het derde tijdvak eerder dan normaal, namelijk van 5 – 9 juli 2021.

 Uitslag centraal eindexamens:

Het ETE is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de normering van de examens. Dit vindt plaats op grond van een wetenschappelijke methode. De normen van het eerste tijdvak examens worden voor alle schooltypen op uiterlijk donderdag 10 juni 2021 aan de scholen bekend gemaakt. En de normen van het tweede tijdvak en derde tijdvak worden op respectievelijk 2 en 15 juli 2021 bekend gemaakt.

Examenlijn ETE:

Voor reacties en opmerkingen op de examens heeft het ETE een examenlijn. De examenlijn is per vakcluster ingedeeld en is bedoeld voor de scholen en kandidaten en andere belanghebbenden. Bij de examenlijn kunnen problemen en op- en aanmerkingen in en rond de examens worden gemeld. Uiteraard kunnen ook algemene reacties op het examen gemeld worden. De ETE-examenlijn registreert en ordent de meldingen per vakcluster, die vervolgens door de ETE-toetsdeskundigen zorgvuldig afgehandeld worden. Afhankelijk van de aard van de meldingen geschiedt de afhandeling direct tijdens of na de examenperiode. De examenlijn is in de examenperiode bereikbaar via het algemene nummer 4343-710 of 4343-737 en ook via e-mailadres helpdesk@ete.cw

Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) en samenwerking met de landen binnen het Koninkrijk:

 Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, is verantwoordelijk voor o.a. de constructie, vertaling, productie, distributie en normering van de Centraal Eindexamens Voortgezet Onderwijs. In totaal produceert het ETE 116 vsbo examens per jaar (eerste en tweede tijdvak) en 28 havo en vwo (eerste en tweede tijdvak) examens. De examenproductie vangt ruim 1,5 jaar van tevoren aan. De examens die van Nederland afkomstig zijn, zijn vooral de havo en vwo examens. Van een aantal vmbo-gl-tl (=vsbo tkl) examens afkomstig van Nederland vindt er vooraf een screening plaats voor wat betreft toepasselijke context. Het werk door het ETE is een zeer nauwkeurige en zorgvuldige, dat binnen strakke kaders en planningen plaatsvindt.

Ondanks de onafhankelijke positie van de andere landen in het Koninkrijk is er met Nederland en Sint Maarten wel nog een samenwerking op het gebied van de centraal eindexamens. Zowel voor Bonaire en Sint Eustatius als voor Sint Maarten levert het ETE sinds 10-10-10 op basis van een dienstverleningsovereenkomst nog een aantal centraal eindexamens voortgezet onderwijs aan. Voor Bonaire en Sint Eustatius neemt geleidelijk aan het aantal examens af in verband met de invoering van de Nederlandse onderwijswetgeving op de zogenaamde BES eilanden.Ook is dit jaar het examen Aardrijkskunde havo en vwo op basis van een gezamenlijke constructie door de 4 landen in het koninkrijk tot stand gekomen.Verder worden ook Papiamentstalige vertalingen gemaakt voor SKAIH (enige school met instructietaal Papiamentu) voor PBL, PKL en TKL van een aantal lokale examens en bepaalde examens uit Nederland. Voor Sint Maarten maakt het ETE voor PBL en PKL Engelse vertalingen van een aantal lokale examens.Op de website van het ETE kunnen oude examens en correctievoorschriften geraadpleegd worden. Ook kunnen vanaf dit jaar de correctievoorschriften van het eerste tijdvak examens ontwikkeld door ETE na afname gedownload worden van de ete-website, www.ete.cw

De eindexamens en het coronavirus:

Het coronavirus heeft ook dit jaar een grote impact op het onderwijs. De minister van OWCS heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. In hoofdlijnen gaat het om minder centrale examens voor het vsbo, extra herkansing en het niet laten meetellen van 1 niet-kernvak bij havo/vwo en  aanpassing van de norm indien nodig. Hiermee hoopt de Minister dat de leerlingen minder schade ondervinden van de impact van de coronapandemie.

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport en het team van het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens wensen alle examenkandidaten in deze coronatijden extra sterkte en veel succes met hun centraal eindexamens.

 

 *********************************************************