Landsverordening onroerendzaakbelasting 2014 gewijzigd miv 1 september 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Financiën
 

Landsverordening onroerendzaakbelasting 2014 gewijzigd miv 1 september 2019

Geplaatst op 21 02 2020

Personen die geen aanslag OZB hebben ontvangen  moeten aangifte doen bij de Inspectie der Belastingen vóór 1 maart 2020

 Willemstad – De Minister van Financiën wil graag een ieder eraan herinneren dat de Landsverordening onroerendzaakbelasting 2014 (OZB)  met ingang van 1 september 2019 is gewijzigd. Wij verwijzen naar P.B. 2019, no. 55.

Deze mededeling is erop gericht deze wijziging wederom kenbaar te maken bij eigenaren en andere gerechtigden tot onroerende zaken en deze personen – ook gezien de in de landsverordening opgenomen boete – tijdig te informeren zodat zij nog vóór 1 maart 2020 de juiste actie kunnen ondernemen.

Personen die eigenaar zijn van een onroerende zaak in Curaçao of vanwege bezit of een beperkt recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik of economische eigendom) van een onroerende zaak gebruik kunnen maken zijn onderworpen aan de onroerendezaakbelasting (OZB). De OZB dient te worden voldaan als een aanslag wordt opgelegd. Niet in alle gevallen beschikt de Inspectie der Belastingen over de juiste gegevens om een aanslag op te leggen. Daarom is vorig jaar in de landsverordening OZB 2014 opgenomen dat personen die geen aanslag OZB hebben ontvangen  aangifte moeten doen bij de Inspectie der Belastingen. Er zijn twee verschillende situaties te onderscheiden:

  • Een eenmalige inhaal actie waarbij belastingplichtigen aangifte moeten doen indien zij over de afgelopen 5 jaar geen aanslag OZB hebben ontvangen. Indien u over geen van de jaren 2014-2018 een aanslag hebt ontvangen dient dit vóór 1 maart 2020 te worden gemeld bij de Inspectie der Belastingen.
  • Een jaarlijks terugkerende verplichting om aan te geven dat over het voorgaande jaar geen aanslag is ontvangen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat indien in 2019 geen aanslag is ontvangen over het jaar 2018 de belastingplichtige dit vóór 1 maart 2020 bij de Inspectie der Belastingen dient te melden.

De aangifte kan worden gedaan middels een brief gericht aan de Inspecteur de Belastingen, afdeling onroerendezaakbelasting, waarin tenminste staat vermeld, de naam, het adres en het Crib-nummer van de belastingplichtige; de datum van verkrijging van de onroerende zaak; het adres van de onroerende zaak; krachtens welk recht er wordt genoten van de onroerende zaak en ook dient een indicatie te worden gegeven van de waarde van de onroerende zaak. De brief kan worden afgegeven bij het World Trade Center Curaçao te Piscaderaweg of kan per e-mail worden gestuurd naar onroerendezaakbelasting@gobiernu.cw.

Personen die niet voldoen aan de aangifteplicht zullen een boete van 100% van het verschuldigde bedrag krijgen.