Regering van Curaçao zet belangrijke stappen in het traject om functioneren overheidsapparaat duurzaam te verbeteren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Bestuur, Planning & Dienstverlening
 

Regering van Curaçao zet belangrijke stappen in het traject om functioneren overheidsapparaat duurzaam te verbeteren

Geplaatst op 28 05 2023

WILLEMSTAD – Een belangrijk punt uit het “Regeerprogramma 2022-2025: Op weg naar herstel en een betere kwaliteit van leven voor het volk” is het op duurzame wijze aanpakken van de verschillende uitdagingen die het overheidsapparaat kent op het gebied van de dienstverlening en het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken. In dit kader is in 2022 een traject gestart dat inmiddels heeft geleid tot een plan met een aantal verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen moeten leiden tot het duurzaam beter functioneren van de overheid als geheel, met toegevoegde waarde voor de interne en externe dienstverlening als leidend thema. De regering, met de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de heer Ornelio Martina als verantwoordelijke Minister, heeft in dit traject recent weer een aantal belangrijke stappen gezet.

Vorig jaar is er onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de overheid, waarbij er veel rapporten over het functioneren van het overheidsapparaat uit de periode 2010 – 2022 zijn bestudeerd en meer dan honderdvijftig verdiepende gesprekken en interviews met bestuurders en ambtenaren uit de top van de negen ministeries en externe stakeholders zijn gehouden. Dit heeft geleid tot het rapport “Niets doen is geen optie meer!” met verbetervoorstellen voor de topstructuur, de sturing en inrichting van de ministeries, de rolverdeling tussen de minister en de ambtelijke topfuncties, de externe en interne dienstverlening en de bedrijfsvoering en de interministeriële samenwerking. De Raad van Ministers heeft op 30 november 2022 in principe ingestemd met de verbetervoorstellen uit het rapport.

De afgelopen periode heeft de Raad van Ministers op weg daarnaartoe weer een aantal belangrijke voorbereidingsbesluiten genomen. Gestart kan worden met het opmaken van voorstellen voor de noodzakelijke aanpassing van de wet- en regelgeving in het kader van deze verbetervoorstellen. Projectleiders worden geïnformeerd over de leidende principes uit het rapport met verbetervoorstellen die vanaf heden leidend zijn voor de andere lopende projecten in het Regeerprogramma en Landspakket met organisatorische consequenties. Ook wordt overleg gevoerd met het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken om overeenstemming te bereiken over een sociaal beleidskader organisatieverandering. Verder wordt -om een succesvolle implementatie van de verbetervoorstellen te garanderen- de komende maanden het programma ”Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO) verder ingericht. Dit programma valt onder de verantwoordelijkheid van Minister Martina, die wordt ondersteund door een ministeriële stuurgroep waarin ook drie andere ministers zitting hebben, te weten de ministers Larmonie-Cecilia, Cooper en Van Heydoorn.

Het programma VFO heeft als doel het duurzaam hervormen van het functioneren van de ambtelijke top van de ministeries en het beter laten functioneren van het overheidsapparaat als geheel. Hierbij ligt de focus op de interne en externe dienstverlening en bedrijfsvoering van ministeries. Gewerkt wordt aan verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, door o.a. het inrichten van één goed en op meerdere manieren toegankelijk overheidsloket voor alle vragen en producten. Ook wordt ingezet op verdere digitalisering van de dienstverlening. Dit programma heeft betrekking op alle negen ministeries en sluit aan op de afspraken tussen de regeringen van Curaçao en Nederland voor de uitvoering van het zogenoemde Landspakket Curaçao.

Minister Martina heeft er vertrouwen in dat de ingeslagen weg zal leiden tot een overheidsorganisatie die efficiënt, effectief en slagvaardig is met een hoge mate van uitvoeringskracht.