Wetgeving Curaçao wordt makkelijker toegankelijk gemaakt door subsidie vanuit Landspakket - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Wetgeving Curaçao wordt makkelijker toegankelijk gemaakt door subsidie vanuit Landspakket

Geplaatst op 10 02 2022

V.l.n.r.: Djurick Comenentia (Kabinetschef Minister-president), Lennard Nijenhuis (TWO), Jennifer Fer (Directrice WJZ), Caroline Fiévez (Secretaris Bestuur van Jurdoc), Gilmar Pisas (Minister-president), Flora Goudappel (Voorzitter Bestuur van Jurdoc), Rick Buijs (Directeur Jurdoc), Carlien de Wit Hamer (Adj, Directeur Jurdoc), Roxiënne Albertina (Beleidsmedewerker)

 

Willemstad – Het Ministerie van Algemene Zaken van Curaçao ontvangt financiële steun, in de vorm van subsidie van Nederland, voor de realisatie van het zogenoemde GT-project oftewel Project Geconsolideerde Teksten. Dit project maakt onderdeel uit van het Landspakket en de daaruit voortvloeiende Uitvoeringsagenda. Het gaat hierbij om de omzetting van wetteksten naar de staatkundige structuur van het land en de eventuele wijzigingen die in de loop der tientallen jaren zijn gedaan. Van de betreffende teksten wordt tevens een doorlopende tekst gemaakt. Hierdoor wordt de wetgeving van Curaçao inzichtelijker en begrijpelijker.

Er is een grote behoefte aan geconsolideerde teksten van wet- en regelgeving, zeker gelet op het feit dat al vanaf 10 oktober 2010, krachtens de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur land Curaçao, aan de regering van Curaçao bij landsverordening de opdracht is gegeven om geconsolideerde teksten op te stellen. Met het verkrijgen van de status van autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is namelijk bepaald dat de wet- en regelgeving van zowel het eilandgebied Curaçao als het Land Nederlandse Antillen, met uitzondering van een klein aantal regelingen, zal blijven gelden in het (nieuwe) land Curaçao. De nog geldende wet- en regelgeving, dient dan ook aan de nieuwe situatie c.q. constellatie van het land Curaçao aangepast oftewel geconsolideerd te worden.

Ter realisering van dit project is de Stichting Juridische Documentatie (JurDoc) benaderd voor de actualisering van om en nabij 850 regelingen die geactualiseerd en geconsolideerd moeten worden. JurDoc beschikt reeds over (digitale) bestanden van geldende wettelijke regelingen, alsook de nodige deskundigheid en ervaring met het opstellen van geconsolideerde en doorlopende teksten van wet- en regelgeving.

Ook kan worden genoemd, dat de wetboeken zoals het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, reeds in de vorm van doorlopende teksten door JurDoc beschikbaar zijn gesteld. JurDoc is thans bezig met het opstellen van geconsolideerde teksten van een veertigtal regelingen voor het Land. Deze regelingen zijn regelingen waarvan ministeries, dan wel belangrijke stakeholders zoals de Orde van Advocaten, hebben aangegeven dat er grote behoefte bestaat aan geconsolideerde teksten.  

Daarnaast omvat dit project de optimalisering van de digitale wettenbank, raadpleegbaar via: wjz.gobiernu.cw. In de wettenbank wordt alle wet- en regelgeving van Curaçao voor een ieder elektronisch beschikbaar.

De regering van Nederland heeft een subsidiebedrag van 360.000 Euro voor dit project beschikbaar gesteld. Het project valt onder de leiding van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken. De Minister van Algemene Zaken en het managementteam van deze directie zijn zeer dankbaar voor de vruchtbare samenwerking met alle betrokken partners. Het projectteam is enorm gemotiveerd om dit project tot een succesvol einde te brengen, zodat uiteindelijk alle wet- en regelgeving van Curaçao voor een ieder toegankelijk wordt.