Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 VI - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 VI

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 21-05-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 48
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 07-05-2020
Datum inwerktreding: 08-05-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 7de mei 2020 ter vaststelling van voorschriften als bedoeld in artilel 5 van de Lansdverordening openbare orde tot het stellen van een algemene beperking op het gebruik van de openbare weg

Artikel 1

Twee meter afstand

 1. Een ieder die gebruik maakt van een openbare weg is verplicht een afstand van ten minste twee meter te houden tot andere personen in zijn nabijheid.
 2. Tenzij op grond van een andere wettelijk voorschrift hiertoe een verplichting is, geldt het gebod in het eerste lid niet voorpersonen die een gezamenlijke huishouding vormen.

Artikel 2

Avondklok

 1. Het is verboden gebruik te maken van de openbare weg tussen 21:00 uur en 06:00 uur plaatselijke tijd.
 2. Het verbod, genoemd in het eerste lid, geldt niet voor:
  a. personen die bedrijfsmatig- of beroepsmatig voor zichzelf, voor een onderneming of een organisatie één van de in bijlage 1 genoemde vitale functies of processen vervullen, voor zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie buiten woning of verblijfsgelegenheden dienen te begeven of e bevinden en voor de uitoefening van de functie of de uitvoering van het proces geen uitstel mogelijk is en aan wie hiertoe door of namens de Minister van Algemene Zaken een ontheffingspas is afgegeven;
  b.personen die zich naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven, vanwege een spoedeisende reden;
  c. personen die belast zijn met de zorg van een of meer hulpbehoevende personen en die van en naar de hulpbehoevende(n) moeten bewegen voor het uitvoeren van een zorgtaak die aantoonbaar niet tot na 06:00 uur van de volgende dag kan worden uitgesteld.
 3. Personen als bedoeld in het tweede lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder een van de uitzonderingsgevallen, genoemd in het tweede lid.
 4. De personen, ondernemingen of organisaties, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, dragen ervoor zorg dat:
  a. zij en hun werknemers een ontheffingspas, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, bij zich dragen, waaruit blijkt dat zij zich voor het uitvoeren van werkzaamheden op de openbare weg kunnen begeven; en
  b. zij en hun werknemers de richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand, genoemd in bijlage 2 bij deze beschikking en in aanvullende richtlijnen, voor zover van toepassing, strikt naleven.

Artikel 3

Dienstverlening aan het publiek

 1. Personen, ondernemingen en organisaties, dragen ervoor zorg, dat de richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand neergelegd in bijlage 2 bij deze beschikking, voor zover van toepassing, strikt worden toegepast.
 2. De Minister van Economische Ontwikkeling kan voor personen, ondernemingen en organisaties sector gerelateerde aanvullende richtlijnen vaststellen. Deze aanvullende richtlijnen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad.
 3. Het is verboden voor het publiek open te houden inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling.
 4. Personen, ondernemingen en organisaties, genoemd in het eerste lid, kunnen hun diensten tot 20:00 uur verlenen.
 5. De trùk’s di pan kunnen hun diensten vanaf 17:00 uur tot 20:00 uur verlenen.

Artikel 4

Landsorganen

 1. Het verbod in artikel 2, eerste lid geldt niet voor de Gouverneur van Curaçao, de ministers en Statenleden en de griffie van de Staten, in de uitoefening van hun functie.
 2. Het eerste lid geldt ook voor de medewerkers, de beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs van een functionaris als bedoeld in het eerste lid bij de uitoefening van hun functie, met dien verstande dat wordt aanbevolen enkel de essentiële ondersteunende medewerkers in het kader van de uitoefening van de functie, in te zetten.
 3. Personen als bedoeld in het eerste en tweede lid, geven op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder een van de uitzonderingsgevallen, genoemd in dit artikel.

Artikel 5

Lichaamsbeweging als doel

 1. Personen kunnen zich elke dag op de openbare weg begeven om aan lichaamsbeweging te doen uitsluitend tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
 2. Het is verboden toeschouwers toe te laten bij het houden van sportwedstrijden of -trainingen.

Artikel 6

Mantelzorg

Personen kunnen zich, voor het uitvoeren van zorgtaken voor andere personen die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid, elke dag uitsluitend hiertoe op de openbare weg begeven tussen 06:00 uur en 20:00 uur.

Artikel 7

Intrekking

 1. De Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V wordt ingetrokken.
 2. Een ontheffingspas die op grond van artikel 5, tweede lid, onderdeel a, van de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V, is afgegeven, waaruit blijkt dat een persoon is ontheven van het verbod in artikel 7, eerste lid van de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V, berust na de inwerkingtreding van deze beschikking op artikel 2, tweede lid, onderdeel a van deze beschikking.

Artikel 8

Bekendmaking

Deze beschikking en de bijbehorende bijlagen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 8 mei 2020 en geldt tot en met 21 mei 2020.

Artikel 10

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 VI.

BIJLAGE 1

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 VI

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN DIE NOODZAKELIJK EN URGENT KUNNEN ZIJN TUSSEN 21:00 UUR EN 06:00 UUR

I. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek en (dieren)artsen;
II. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken;
III. Politie, Kustwacht en andere diensten c.q. personen belast met handhaving van de openbare orde en opsporing en Politiearts;
IV. Toezichthouders;
V. Defensie en Koninklijke Marechaussee;
VI. Openbaar Ministerie;
VII. Piketdiensten;
VIII. Gerechtsambtenaren en advocaten;
IX. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);
X. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
XI. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
XII. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;
XIII. Meteorologische dienst;
XIV. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XV. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XVI. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XVII. Journalistieke media;
XVIII. Telecommunicatie, waaronder radiocommunicatie, internet en datadiensten;
XIX. Schoonmaakbedrijven met buitengewone werktijden ten behoeve van vitale functies en processen;
XX. Reparatiewerkzaamheden aan de openbare infrastructuur;
XXI. Banken en andere noodzakelijke financieel administratieve dienstverlening;
XXII. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

BIJLAGE 2

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 VI

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE DIENSTVERLENING

1. ALGEMEEN
– De richtlijnen worden door de onderneming voor zowel het personeel als de klanten zowel buiten als binnen de bedrijfsruimte voldoende zichtbaar opgehangen.
– De ondernemer (of organisatie) wijst een of meerdere personen aan die zullen toezien op de naleving van de richtlijnen binnen de onderneming.

2. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE EN SOCIALE AFSTAND VOOR DE KLANT
– Het maximaal aantal klanten dat tegelijkertijd in de bedrijfsruimte wordt toegestaan wordt binnen en buiten de onderneming voldoende zichtbaar aangeduid;
– Zowel tussen het personeel en de klanten als tussen de klanten onderling wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;
– Het betalen met pinpas wordt zo veel mogelijk toegepast; het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd met duidelijk zichtbare aanwijzingen;
– Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging wordt, voor zover van toepassing, zoveel mogelijk toegepast;
– Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, porch of andere plaatsen waardoor contact dan wel nabijhed van persoon tot persoon wordt vermeden. Bij afgifte van een product wordt steeds rekening gehouden met twee (2) meter afstand tussen bezorger en ontvanger.

3. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE EN SOCIALE AFSTAND VOOR ONDERNEMERS EN MEDEWERKERS
– In een ruimte wordt maximaal één (1) persoon per tien (10) vrije vierkante meter toegestaan;
– Het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd in de bedrijfsruimte wordt toegestaan wordt binnen en buiten de onderneming voldoende zichtbaar aangeduid;
– Tussen het personeel wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;
– Door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape wordt op de grond aangeduid, op welke afstand -minimaal twee (2) meter- de personen onder andere bij de kassa(‘s) en in gangpaden afstand van elkaar dienen te houden;
– Een ondernemer draagt zorg voor maximale hygiëne door onder andere aanwezigheid van handalcohol of alcoholhoudende handgel bij de klanteningang en -uitgang van de onderneming; Het alcoholpercentage van de handgel is ten minste 70%;
– Winkelwagens, winkelmandjes en betaalautomaten en andere door de klant te gebruiken middelen worden na elk gebruik ontsmet met sanitizer of een chloorhoudend schoonmaakmiddel;
– Handen worden regulier met water en zeep gewassen voor minimaal 20 seconden; bij afwezigheid van water of zeep, wordt handalcohol of alcohoudende handgel conform deze richtlijnen gebruikt;
– De ondernemer draagt ervoor zorg dat samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen of meeneemartikelen zoals flyers, niet beschikbaar worden gesteld;
– Oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, zoals handgrepen, lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken, productrekken e.d. dienen regelmatig schoon te worden gemaakt;
– Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften;
– Het gezamenlijk gebruik van werkmateriaal door collega’s wordt zoveel mogelijk vermeden.

Bijzondere richtlijnen bij ziektegevallen binnen de onderneming:
– Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius);
– Meld onmiddellijk aan het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (afdeling Epidemiologie) in het geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen onder het personeel.

4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN TWEE (2) METER VERGT

– Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing;
– Werk zoveel mogelijk op een telefonisch of digitaal gemaakte afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden;
– Zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken dat
i. de klanten bij aankomst de instructies volgen voor sociale afstand en hygiëne en
ii. als de klanten ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius) de fysieke afspraak wordt uitgesteld.

Naar boven