Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 11-05-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 31, zoals laatstelijk gewijzigd  P.B. 2020, no. 46
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 05-04-2020
Datum inwerktreding: 06-04-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 5de april 2020, ter vaststelling van voorschriften als bedoeld in artikel 5 Landsverordening openbare orde tot het stellen van een algemene beperking op het gebruik van de openbare weg

Artikel 1

Verplichting tot thuisblijven

 1. Onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelen van deze beschikking is het een ieder verboden zich tussen 06:00 uur en 21:00 uur op enige wijze op of aan de openbare weg te bevinden, behalve in de volgende gevallen:
  a. voor het uitvoeren van zorgtaken voor de persoonlijke verzorging, gezondheid of veiligheid van zichzelf of andere leden van hetzelfde huishouden;
  b. voor het uitvoeren van zorgtaken voor andere personen die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid;
  c. voor het uitvoeren van zorgtaken voor dieren die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid, anders dan spoedhulp door een dierenarts;
  d. voor het verkrijgen van dienstverlening als bedoeld in artikel 6, tweede lid en artikel 6a, eerste lid, onderdelen d, f, g, h, j, k en l.
 2. Onder zorgtaken als bedoeld in het eerste lid worden verstaan het niet bedrijfsmatig:
  a. halen of afleveren van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen;
  b. halen of afleveren van voedsel- en drinkwaren;
  c. halen of afleveren van essentiële producten voor reiniging of persoonlijke verzorging;
  d. verlenen van hulp bij persoonlijke verzorging.
 3. Bij het verrichten van de zorgtaken als bedoeld in het tweede lid, gelden de volgende voorschriften:
  a. enkel één persoon per huishouden begeeft zich op de openbare weg voor het verrichten van de zorgtaken;
  b. de voorschriften voor hygiëne en sociale afstand, genoemd in bijlage 2 bij deze beschikking, worden strikt nageleefd.
 4. Indien personen voor het uitvoeren van de zorgtaken als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c en voor het verkrijgen van de diensten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, gebruik maken van een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000, kunnen zij zich uitsluitend hiertoe met deze vervoermiddelen op de openbare weg begeven conform de verdeling opgenomen in bijlage 4.
 5. Personen kunnen zich voor het uitvoeren van de zorgtaken als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, elke dag uitsluitend hiertoe op de openbare weg begeven tussen 06:00 uur en 09:00 uur en tussen 18:00 uur en 20:00 uur en voor zover zij beschikken over een ontheffingspas hiervoor, zoals door of namens de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn afgegeven.
 6. Personen kunnen in afwijking van het bepaalde in deze beschikking zich uitsluitend op de openbare weg begeven indien zij op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar aannemelijk kunnen maken dat een duidelijke noodzaak hiertoe bestaat waarvoor geen uitstel mogelijk is.

Artikel 1a

Lichaamsbeweging als doel

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1, kunnen personen zich op de openbare weg begeven tussen 06:00 uur en 09:00 uur en tussen 18:00 uur en 20:00 uur om te lopen, hardlopen en fietsen en tussen 06:00-09:00 uur om te zwemmen.
 2. Indien personen gebruik maken van een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000, om zich te begeven naar een bestemming om aan lichaamsbeweging, genoemd in het eerste lid, te doen op de openbare weg, kunnen zij zich uitsluitend hiertoe met deze vervoermiddelen op de openbare weg begeven conform de verdeling opgenomen in bijlage 4.

Artikel 1b

Voorschoolse onderwijs en opvang

Personen kunnen voor het brengen en afhalen van minderjarige kinderen naar en van een kinderdagverblijf/crèche in de zin van de Landsverordening kinderopvang Curaçao , zich elke dag uitsluitend hiertoe op de openbare weg begeven tussen 06:00 uur en 09:00 uur, tussen 12:00 uur en 13:00 uur en tussen 17:00 uur en 18:30 uur.

Artikel 2

Autoloze zondag

Het is verboden om op zondag vanaf 0:00 uur tot de daarop volgende maandag 06:00 uur zich middels motorvoertuigen en bromfietsen met de kentekens als bedoeld in bijlage 4 voort te bewegen.

Artikel 3

Samenscholingsverbod

Als openbare plaatsen als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Landsverordening openbare orde, waar het verboden is deel te nemen aan een groep van vijf personen of meer, worden aangewezen de:
a. openbare weg;
b. openbare stranden;
c. openbare parken en tuinen;
d. openbare sportvelden; en
e. buurtcentra.

Artikel 4

Twee meter afstand

 1. Een ieder die gebruik maakt van een openbare weg is verplicht een afstand van ten minste twee meter te houden van andere personen in zijn nabijheid.
 2. (vervallen).

Artikel 5

Vitale functies en processen

 1. De verboden, genoemd in artikel 1, eerste lid en artikel 2 gelden niet voor personen die bedrijfs- of beroepsmatig voor zichzelf, voor een onderneming of een organisatie een vitale functie of proces vervullen, genoemd in bijlage 1 bij deze beschikking, voor zover zij in het kader van de vervulling van hun functie of het proces buiten hun woning of verblijfsgelegenheden dienen te begeven of te bevinden en voor de vervulling van de functie of proces geen uitstel mogelijk is.
 2. De personen, ondernemingen of organisaties, bedoeld in het eerste lid, dragen ervoor zorg dat:
  a. zij en hun werknemers een door of namens de Minister van Algemene Zaken afgegeven verklaring bij zich dragen, waaruit blijkt dat zij zich voor het uitvoeren van werkzaamheden op de openbare weg kunnen begeven; en
  b. zij en hun werknemers de richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand, genoemd in bijlage 2 bij deze beschikking, voor zover van toepassing, strikt naleven.
  c. geen diensten worden geleverd zolang er geen werkinstructies, gebaseerd op bijlage 2 en toegespitst op de werkzaamheden van de persoon, onderneming of organisatie zijn vastgesteld door deze persoon, onderneming of organisatie, dan wel door de vereniging waaraan de persoon, onderneming of organisatie verbonden is.
 3. Indien de zorgtaken, bedoeld in artikel 1, namens een onderneming of organisatie worden verricht ten behoeve van hulpbehoevende personen, geldt dat het aantal personen dat hieraan deelneemt, wordt beperkt tot maximaal vier.
 4. Personen als bedoeld in het eerste lid, tonen een geldig identiteitsbewijs en de verklaring, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar. De Minister van Algemene Zaken kan nadere eisen vaststellen waaraan de personen op eerste verzoek van de opsporingsambtenaar moeten voldoen.

Artikel 6

Verbod dienstverlening aan het publiek

 1. Het is verboden enig bedrijf of onderneming voor het publiek open te houden, waarbij de dienstverlening in fysieke aanwezigheid of nabijheid van het publiek moet worden verleend.
 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor apotheken, benzinestations, supermarkten, minimarkten, toko’s, natuurwinkels, broodbakkerijen, optica’s en hardware ondernemingen.
 3. De ondernemingen en bedrijven, genoemd in het tweede lid, kunnen hun diensten tot 19:00 uur verlenen.

Artikel 6a

Dienstverlening op afstand

 1. In afwijking van artikel 6, eerste lid kan de volgende dienstverlening op de in dit artikel aangeduide wijzen worden verleend aan het publiek:
  a. de verkoop door boekwinkels en winkels voor kantoorartikelen met uitzondering van kantoormeubels, door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging;
  b. (vervallen);
  c. de verkoop door computer- en telefoonwinkels door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging;
  d. reparatiewerkzaamheden aan electrische en electronische apparatuur waarbij:
  – klanten op afspraak apparatuur ter reparatie in de winkel kunnen afleveren dan wel aan huis kunnen laten ophalen;
  – apparatuur na reparatie door de klant op afspraak in de winkel kunnen worden opgehaald dan wel door de onderneming op afspraak kan worden thuisbezorgd;
  e. het verlenen van telecommunicatiediensten op afspraak en aan huis;
  f. bandenservice op locatie van het bedrijf;
  g. de verkoop van eet- en drinkwaren door restaurants door middel van drive-through of bestelling op afstand en levering middels curbside pickup, dan wel middels thuisbezorging tot 20:00 uur;
  h. de verkoop van eet- en drinkwaren door trùk’s di pan tussen 17:00 uur en 20:00 uur door middel van bestelling op afstand en levering middels curbside pickup, dan wel middels thuisbezorging;
  i. de verkoop van onderdelen voor voertuigen door middel van bestelling op afstand en levering middels thuisbezorging;
  j. onderhoud en reparatie van voertuigen door middel van dienstverlening op locatie van de onderneming;
  k. de verkoop van electrische en electronische apparatuur door middel van drive-in, drive-through, dan wel thuisbezorging;
  l. dienstverlening door autowasbedrijven op locatie van de onderneming;
  m. wasserij- en stomerijdiensten door middel van ophaalservice en thuisbezorging door de onderneming.
 2. Het is verboden voor bedrijven om voor de dienstverlening als bedoeld in het eerste lid, klanten in de winkel te ontvangen dan wel personen anders dan werknemers in de winkel toe te staan.
 3. Klanten bij de in het eerste lid bedoelde ondernemingen zijn bij dienstverlening door middel van drive-in, drive-through en curbside pickup niet toegestaan van hun voertuig voor, tijdens of na de dienstverlening op locatie van de onderneming uit of af te stappen.

Artikel 7

Avondklok

 1. Het is verboden gebruik te maken van de openbare weg tussen 21:00 uur en 06:00 uur plaatselijke tijd.
 2. Het verbod, genoemd in het eerste lid, geldt niet voor:
  a. personen die werkzaam zijn voor een onderneming of organisatie die één van de in bijlage 3 genoemde essentiële functies of processen vervullen, voor zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie buiten woning of verblijfsgelegenheden dienen te begeven of te bevinden en voor de uitoefening van de functie of de uitvoering van het proces geen uitstel mogelijk is;
  b. personen die zich naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven, vanwege een spoedeisende reden;
  c. personen die belast zijn met de zorg van een of meer hulpbehoevende personen en die van en naar de hulpbehoevende(n) moeten bewegen voor het uitvoeren van een zorgtaak die aantoonbaar niet tot na 06:00 uur van de volgende dag kan worden uitgesteld.
 3. Personen als bedoeld in het tweede lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder een van de uitzonderingsgevallen, genoemd in het tweede lid.
 4. Artikel 5, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de personen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, van dit artikel.

Artikel 8

Landsorganen

 1. De verboden, genoemd in artikel 1 en artikel 7 gelden niet voor de Gouverneur van Curaçao, de ministers en Statenleden en de griffie van de Staten, in de uitoefening van hun functie.
 2. Het eerste lid geldt ook voor de medewerkers, de beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs van een functionaris als bedoeld in het eerste lid bij de uitoefening van hun functie, met dien verstande dat wordt aanbevolen enkel de essentiële ondersteunende medewerkers in het kader van de uitoefening van de functie, in te zetten.
 3. Personen als bedoeld in het eerste en tweede lid, geven op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder een van de uitzonderingsgevallen, genoemd in dit artikel.

Artikel 9

Wijziging bijlagen

Indien noodzakelijk kan de Minister van Algemene Zaken de bijlagen behorende bij deze beschikking wijzigen. De gewijzigde bijlagen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel 10

De Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 IV wordt ingetrokken.

Artikel 11

Bekendmaking

Deze beschikking en de bijbehorende bijlagen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 6 april 2020 en geldt tot en met 11 mei 2020.

Artikel 13

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V.

BIJLAGE 1

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN DIE NOODZAKELIJK EN URGENT KUNNEN ZIJN TUSSEN 06:00 UUR- 21:00 UUR

I. Zorg, inclusief inkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;
II. Begrafenisondernemingen en crematoria;
III. Politie, Kustwacht, andere diensten belast met handhaving van de openbare orde en opsporing en Politiearts;
IV. Defensie en Koninklijke Marechaussee;
V. Openbaar Ministerie;
VI. Hoge Colleges van Staat en vaste colleges van advies;
VII. Douane;
VIII. Gerechtsambtenaren, inclusief advocaten en notarissen;
IX. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);
X. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
XI. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
XII. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;
XIII. Meteorologische dienst;
XIV. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XV. Scheepsreparatie;
XVI. Openbaar vervoer;
XVII. Voedselketen en aanverwante levensbehoeften (breed) betreft: supermarkten, minimarkten, toko’s, broodbakkerijen, restaurants, trùk’s di pan, groothandel en import, transport van voedsel, lokale productie, verwerking en aanlevering, inclusief voeding voor dieren;
XVIII. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XIX. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XX. Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting;
XXI. Financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen;
XXII. Schoonmaakdiensten, wasserijen, autowasbedrijvenen ongediertebestrijding;
XXIII. Vervoer van afval en vuilnis, inclusief de landfill;
XXIV. Urgente reparatiewerkzaamheden aan de openbare infrastructuur;
XXV. Voertuigreparatie en verkoop van onderdelen;
XXVI. Bewateren van openbaar groen conform de instructies van de opdrachtgever;
XXVII. Verzorging van dieren;
XXVIII. Journalistieke media;
XXIX. Telecommunicatie, waaronder: radiocommunicatie, internet- en datadiensten;
XXX. Verkoop en reparatie van electrische en electronische apparatuur, waaronder computers en telefoons;
XXXI. Boekhandels en winkels voor kantoorartikelen;
XXXII. Verkoop door hardware ondernemingen;
XXXIII. Posterijen;
XXXIV. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding;
XXXV. Vitale overheidsprocessen, waaronder:
a. betalingen uitkeringen en pensioenen;
b. burgerzaken en basisadministratie;
c. consulaire dienstverlening;
d. toelating en uitzetting van personen;
e. in- en uitklaring van vracht;
f. begrotings- en financieel beheer;
g. inspectiediensten;
h. kinder- en jeugdbescherming;
i. vlaggenstaat;
j. de diensten van het Kadaster en de hypotheekbewaarder.

BIJLAGE 2

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORD ONDERNEMEN IN EEN VITALE FUNCTIE OF VITAAL PROCES

 1. ALGEMEEN
  – Ondernemers, medewerkers en klanten houden zich aan de officiële richtlijnen van de overheid van Curaçao;
  – Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk officieel gecommuniceerd vanuit de overheid; De ondernemer, medewerkers en klanten dienen zich prompt hieraan te houden;
  – Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de werkprotocollen c.q. richtlijnen per bedrijfssector;
  – De richtlijnen worden voor zowel het personeel als de klanten zowel buiten als binnen de bedrijfsruimte opgehangen.
 2. RICHTLIJNEN VOOR HYGIENE EN SOCIALE AFSTAND VOOR DE KLANT
  – Er wordt niet meer dan één persoon per huishouden in een onderneming toegelaten;
  – Er worden geen kinderen jonger dan zestien (16) jaar toegelaten;
  – Een ieder bewaart 2 meter afstand tot andere personen;
  – Het betalen met pinpas wordt zo veel mogelijk toegepast; het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd met duidelijk zichtbare aanwijzingen;
  – Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging is de norm tot nader bericht van de overheid van Curaçao;
  – Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, porch of andere plaatsen waardoor blootstelling van persoon tot persoon door contact wordt vermeden. Bij afgifte van een product wordt steeds rekening gehouden met 2 meter afstand tussen bezorger en ontvanger.
 3. RICHTLIJNEN VOOR HYGIENE EN SOCIALE AFSTAND VOOR ONDERNEMERS EN MEDEWERKERS
  – In een ruimte wordt één (1) klant per 10 vierkante meter toegestaan;
  – De ondernemer draagt zorg voor het aanduiden van het maximaal aantal klanten dat tegelijkertijd in de bedrijfsruimte wordt toegestaan;
  – De ondernemer draagt zorg voor het aanduiden, door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op de grond, op welke afstand -minimaal 2 meter- de personen bij de kassa(‘s) en in gangpaden afstand van elkaar dienen te houden;
  – Een ondernemer draagt zorg voor maximale hygiëne door o.a. aanwezigheid van alcoholhoudende handgel (ten minste 70%) bij de klanteningang van de onderneming;
  – Winkelwagens, winkelmandjes en betaalautomaten worden na elk gebruik gedurende de dag ontsmet met sanitizer of een chloorhoudend schoonmaakmiddel;
  – Eenieder dient handen te wassen met water en zeep voor minimaal 20 seconden, bij afwezigheid van water, een gel met minimaal 70% alcohol gebruiken;
  – De ondernemer draagt ervoor zorg dat samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen niet beschikbaar worden gesteld;
  – Oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, zoals lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken, productrekken e.d. dienen regelmatig schoon te worden gemaakt;
  – Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften;
  – Thuisbezorging vindt plaats tot aan de toegangsdeur, de woning van de klant wordt niet betreden;
  – Speeltuinen e.d. in de onderneming worden gesloten tot nader order;
  – Er wordt een sociale afstand van 2 meter aangehouden tussen het personeel in de bedrijfsruimte;
  – Het gezamenlijk gebruik van werkmateriaal door collega’s wordt zoveel mogelijk vermeden;Bijzondere richtlijnen bij ziektgevallen binnen de onderneming:
  – Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38 °C);
  – Ondernemer meldt onmiddellijk aan het Ministerie GMN (afdeling Epidemiologie) in het geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen.
 4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN TWEE (2) METER VERGT
  – Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing;
  – Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden;
  – Draag zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken dat bij de fysieke afspraak de klanten de instructies volgen voor sociale afstand en hygiëne en als de klanten ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38 °C) de fysieke afspraak wordt uitgesteld.

BIJLAGE 3

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN DIE NOODZAKELIJK EN URGENT KUNNEN ZIJN TUSSEN 21:00 UUR EN 06:00 UUR

I. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek;
II. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken;
III. Politie en andere diensten belast met handhaving van de openbare orde en opsporing en Politiearts;
IV. Defensie en Koninklijke Marechaussee;
V. Openbaar ministerie;
VI. Piketdiensten;
VII. Gerechtsambtenaren en advocaten;
VIII. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);
IX. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
X. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
XI. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;
XII. Meteorologische dienst;
XIII. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XIV. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XV. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XVI. Journalistieke media en telecommunicatie;
XVII. Piketdiensten bij radiocommunicatie, internet en datadiensten;
XVIII. Schoonmaakbedrijven met buitengewone werktijden ten behoeve van vitale functies en processen;
XIX. Piketdiensten bij banken en andere noodzakelijke financieel administratieve dienstverlening;
XX. Medische verzorging van dierendoor dierenartsen;
XXI. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

BIJLAGE 4

bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 V

VERDELING VAN MOTORVOERTUIGEN EN BROMFIETSEN VOOR GEBRUIK VAN OPENBARE WEG

GROEP TOEGESTANE DAGEN TOEGESTANE LETTER VAN KENTEKEN
1 maandag en donderdag A – D – F – G – H – K – B F – Z – WA – Speciaal Kenteken
2 dinsdag en vrijdag J – L – N – R – U – MF
3 woensdag en zaterdag S – T – V – X – Y

 

Naar boven