Landsbesluit profiel leden Electorale Raad - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit profiel leden Electorale Raad

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 21
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 13-03-2023
Datum inwerktreding: 21-03-2023


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 13de maart 2023, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Lei Konseho Supremo Elektoral en tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
21 maart 2023 n.v.t. n.v.t. t.u.v. art. 6, lid 1 Lei Konseho Supremo Elektoral P.B. 2023, no. 21 n.v.t.

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Onverminderd de artikelen 7 tot en met 9 van de Lei Konseho Supremo Elektoral wordt bij het vervullen van de vacatures voor voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en overige leden van de Electorale Raad, aan de bepalingen van dit landsbesluit voldaan.

Artikel 2

 1. De Electorale Raad beschikt minimaal over:
  a. een lid met juridische deskundigheid;
  b. een lid met financiële deskundigheid;
  c. een lid met deskundigheid op het gebied van de informatietechnologie; en
  d. een lid met deskundigheid op het gebied van de communicatiewetenschappen.
 2. Bij het samenstellen van de Electorale Raad wordt er op gelet,:
  a. dat de deskundigheden, genoemd in het eerste lid, voortdurend in de Raad aanwezig zijn; en
  b. dat de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de Electorale Raad niet mede als lid met financiële deskundigheid geldt.

§ 2 Vereiste persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten

Artikel 3

 1. De leden van de Electorale Raad hebben:
  a. oog voor maatschappelijke verhoudingen en beschikken over een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
  b. kennis van en inzicht in de maatschappelijke, politieke, culturele en economische aspecten van Curaçao; en
  c. een sterk ontwikkelde affiniteit met democratische principes.
 2. De leden van de Electorale Raad zijn:
  a. van onbesproken gedrag, integer en betrouwbaar;
  b. zich bewust van de publieke verantwoordelijkheid die het lidmaatschap van de Electorale Raad met zich meebrengt en ze zijn in staat om hier zorgvuldig mee om te gaan;
  c. bereid en in staat om onafhankelijk te functioneren en vanuit deze onafhankelijke positie een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de oordeelsvorming en besluitvorming over de adviezen van de Electorale Raad;
  d. bereid en in staat om de reputatie van de Raad te bewaken en te bevorderen;
  e. onafhankelijk van politiek;
  f. in staat om onder druk evenwichtig, zorgvuldig en onafhankelijk te oordelen en collegiaal te beslissen;
  g. samenwerkingsgericht;
  h. bekend met draagvlakvorming en hebben blijk gegeven daaraan te kunnen bijdragen door integer handelen, het winnen van vertrouwen en het uitstralen van gezag.
 3. De leden van de Electorale Raad kunnen zowel op bestuurlijk niveau als op operationeel niveau denken en handelen en hebben tevens relevante ervaring opgedaan met advisering en het functioneren van de overheid.
 4. De leden van de Electorale Raad beschikken over:
  a. een sterk analytisch denk- en werkvermogen;
  b. communicatieve en besluitvormingsvaardigheden.

Artikel 4

Onverminderd artikel 2 beschikken de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter
over de volgende competenties:
a. samenbindend leiderschap: verschillende standpunten bij elkaar kunnen brengen en te verbinden, kunnen fungeren als brug en beschikken over een goed ontwikkeld conflict oplossend vermogen, beschikken over een grote mate van interpersoonlijke sensitiviteit;
b. inspirerend leiderschap: zowel nationaal als internationaal naar buiten toe kunnen optreden als gezaghebbend vertegenwoordiger van de Electorale Raad;
c. organisatiegericht aansturen: kennis hebben van en ervaring hebben met het uitoefenen van managementtaken en beschikken over een goed inzicht in de organisatorische aspecten van de Electorale Raad en bevorderen van planmatig, resultaatgericht en kostenbeperkend werken;
d. bedreven in vorming van (maatschappelijk) draagvlak.

§ 3 Bijzondere eigenschappen en voorwaarden

Artikel 5

 

 1. Degene die voor benoeming als lid van de Electorale Raad wordt voorgedragen heeft aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met:
  a. het denken en handelen in het belang van de democratische rechtsstaat;
  b. het komen tot een onpartijdige en onafhankelijke oordeelsvorming;
  c. het vermijden van elke vorm van belangenverstrengeling of de schijn daarvan; en
  d. het vertrouwelijk behandelen van de hen ter beschikking staande informatie.
 2. Eerder opgedane ervaring in de Electorale Raad of het voormalige hoofdstembureau strekt tot aanbeveling.

§ 4 Vereiste kennis en ervaring

Artikel 6

Degene die voor benoeming als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de Electorale Raad wordt voorgedragen heeft:
a. minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau;
b. minimaal tien jaar ervaring op een werk- en denkniveau dat ten minste bij het niveau van die opleiding aansluit; en
c. deze ervaring gedurende minimaal vijf jaar opgedaan in een functie met eindverantwoordelijkheid.

Artikel 7

 1. Degene die voor benoeming als lid van de Electorale Raad wordt voorgedragen wegens het bezitten van juridische deskundigheid, heeft:
  a. een op die deskundigheid gerichte opleiding op minimaal WO-niveau afgerond; en
  b. minimaal zeven jaar ervaring opgedaan, zowel op het gebied van die deskundigheid als op een werk- en denkniveau dat bij het niveau van de opleiding aansluit.
 2. De betrokkene moet ook bij voorkeur kennis hebben van en ervaring hebben opgedaan met het staats- en bestuursrecht en het kiesrecht.

Artikel 8

 1. Degene die voor benoeming als lid wordt voorgedragen wegens het bezitten van financiële deskundigheid, heeft:
  a. een op die deskundigheid gerichte opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond;
  b. minimaal zeven jaar ervaring opgedaan, zowel op het gebied van die deskundigheid, als op een werk- en denkniveau dat bij het niveau van de opleiding aansluit. Die ervaring moet gedurende minimaal vier jaar zijn opgedaan in een toezichthoudende financiële functie.
 2. De betrokkene beschikt ook over kennis van en heeft ervaring opgedaan met openbare financiën.

Artikel 9

 1. Degene die voor benoeming als lid wordt voorgedragen wegens het bezitten van deskundigheid op het gebied van de informatietechnologie heeft:
  a. een op die deskundigheid gerichte opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond; en
  b. minimaal vijf jaar ervaring opgedaan, zowel op het gebied van die deskundigheid, als op een werk- en denkniveau dat ten minste bij het niveau van die opleiding aansluit.
 2. De betrokkene beschikt ook over kennis van en heeft ervaring opgedaan met beveiliging van geautomatiseerde systemen en de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 10

 1. Degene die voor benoeming als lid wordt voorgedragen wegens het bezitten van deskundigheid op het gebied van de communicatiewetenschappen heeft:
  a. een op die deskundigheid gerichte opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond; en
  b. minimaal vijf jaar ervaring op een werk- en denkniveau dat ten minste bij het niveau van die opleiding aansluit.
 2. De betrokkene beschikt ook over kennis van en heeft ervaring opgedaan met media en publieksvoorlichting.

Artikel 11

Degene die voor benoeming als lid wordt voorgedragen anders dan voor de functie van voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, of wegens het bezitten van een specifieke deskundigheid als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 10, heeft minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau en minimaal vijf jaar ervaring op een werk- en denkniveau dat ten minste bij het niveau van die opleiding aansluit.

§ 5 Slotbepalingen

Artikel 12

Het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken wordt gewijzigd als volgt:

 1. In de bijlage behorende bij artikel 2, eerste lid, wordt:
  De punt na “Curaçaose militie” vervangen door een puntkomma.
 2. Na de laatste gedachtestreep wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende als volgt:
  – leden van de Electorale Raad, alsmede de secretaris en plaatsvervangend secretaris.

Artikel 13

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 14

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit profiel leden Electorale Raad.

Naar boven