Prijzenregeling basis-, brandstof- en consumententarieven - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Prijzenregeling basis-, brandstof- en consumententarieven

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 91, zoals laatstelijk gewijzigd bij   P.B. 2023, no. 107
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 22-08-2023
Datum inwerktreding: 01-09-2023
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 20ste september 2023 tot wijziging van de Prijzenregeling basis-, brandstof- en consumententarieven (A° 2023, no. 91)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Vervaldatum Betreft Vindplaats
1-9- 2023 n.v.t. n.v.t. vaststelling van regelen krachtens artikel 2 van de Prijzenverordening 1961 P.B. 2023, no. 91
1-9- 2023 n.v.t. n.v.t. art. 2 Prijzenregeling basis-, brandstof- en consumententarieven P.B. 2023, no. 95
1-10-2023 n.v.t. n.v.t. art. 2 Prijzenregeling basis-, brandstof- en consumententarieven P.B. 2023, no. 107

Doorlopende tekst

Artikel 1

a.    commerciële akker- en tuinbouw: het telen van gewassen voor bedrijfsmatige doeleinden;
b.  distributeur: Aqualectra N.V.;
c.  irrigatiewater: drinkwater dat door de distributeur aan een ondernemer geleverd wordt door middel van een afzonderlijke aansluiting op het bestaande openbare drinkwaternet en dat door de ondernemer uitsluitend wordt aangewend voor irrigatie ten behoeve van commerciële akker- en tuinbouw;
d.   ondernemer: de verbruiker die is aangewezen als eindgebruiker die op het gebied van commerciële akker- en tuinbouw een bedrijf exploiteert en die voldoet aan de eisen genoemd in artikel 9, tweede lid;
e.  verbruiker: degene, natuurlijke of rechtspersoon, die water en elektriciteit van de distributeur betrekt en de beschikking heeft over een aansluiting of aansluitingen op diens naam, ongeacht het perceel waar wordt geleverd en waar de aansluiting zich bevindt.

Artikel 2

De in deze regeling bedoelde tarieven worden vastgesteld en berekend ingevolge de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 3

Het huishoudelijk tarief is van toepassing op verbruikers die elektriciteit uitsluitend gebruiken voor de huishouding.

Artikel 4

Het zakelijk tarief is van toepassing op verbruikers die minder dan 50 kVA verbruiken en niet onder het huishoudelijk tarief vallen.

Artikel 5

Het standaard industrieel tarief is van toepassing op:
a. industrieën die over een vermogen van 50 kVA of groter beschikken en die voor lange tijd een groot maandelijks verbruik garanderen;
b. industrieën die over een vermogen van 50 kVA of groter beschikken en elektriciteit op gunstige tijden van de etmaal afnemen van de distributeur.

Artikel 6

 1. Het exportgerichte industrietarief is van toepassing op exportindustrieën.
 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder exportindustrie een bedrijf dat grondstoffen tot halffabricaten verwerkt tot een nieuw handelsproduct en dat:
  a. minimaal 50% van de eindproducten aan het buitenland levert;
  b. over een consumptiecapaciteit van minstens 50 kVA beschikt; en
  c. aan tenminste 25 werknemers werkgelegenheid verschaft.
 3. Van het bepaalde in het tweede lid, onderdeel c, kan ter beoordeling door de distributeur worden afgeweken.
 4. Het bepaalde in het tweede lid, onderdelen b en c, zijn van overeenkomstige toepassing op hotels en andere toeristische ondernemingen.

Artikel 7

 1. Het import vervangende industrietarief is van toepassing op importindustrieën.
 2. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt verstaan onder importindustrie een bedrijf dat grondstoffen of halffabricaten verwerkt of bewerkt tot een nieuw handelsproduct en dat:
  a. hoofdzakelijk levert aan de lokale markt;
  b. over een consumptiecapaciteit van minstens 50 kVA beschikt; en
  c. aan tenminste 25 werknemers werkgelegenheid verschaft.
 3. Dit tarief wordt binnen twee jaar afgebouwd per importindustrie.

Artikel 8

Het tarief voor het hospitaal is van toepassing op ziekenhuisvoorzieningen in de zin van de Landsverordening zorginstellingen.

Artikel 9

 1. Het tarief voor irrigatiewater is van toepassing op de ondernemer.
 2. Voor de toepassing van het eerste lid, is de ondernemer verplicht aan de hiernavolgende voorwaarden te voldoen, hetgeen wordt beoordeeld door de distributeur, de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur gehoord:
  a. de ondernemer beschikt over een vestigingsvergunning op het gebied van commerciële akker- en tuinbouw en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao;
  b. de ondernemer beschikt over een titel over de grond waarop de commerciële akker- en tuinbouw plaatsvindt;
  c. de ondernemer beschikt over een irrigatiesysteem, waarmee de bewatering van de commerciële akker- en tuinbouw effectief toegepast kan worden en maakt geen gebruik van vorenirrigatie;
  d. de ondernemer draagt zorgt voor maximale waterinfiltratie en minimaliseert de onproductieve waterafvloeiing van oppervlaktewateren in stroomgebieden;
  e. de ondernemer voorkomt onproductieve irrigatiewaterverliezen en neemt waterbesparende maatregelen en maatregelen voor het hergebruik van irrigatiewater;
  f. de ondernemer voorkomt de verontreiniging van irrigatiewater met gewasproductiemiddelen, afval of gerecycleerde producten van organische, anorganische en synthetische aard, voor zover deze direct wordt veroorzaakt door ontoereikende verwerkingsmethoden en -technologieën en indirect door erosie en uitloging;
  g. de ondernemer verbetert de werking van de watercyclus om de opslag van vocht in de bodem te vergroten en de afvloeiing van irrigatiewater en daarmee samenhangende verontreinigingen en erosie te minimaliseren, waaronder de monitoring van de watertoestand, het bewaken en correct gebruik van irrigatiewater en zorgdragen voor permanente bodemdekking; en
  h. de ondernemer draagt zorg voor een voldoende niveau van organisch materiaal in de bodem, teneinde een optimale vochtigheid, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en wortelpenetratie te bevorderen;
  i. het is de ondernemer verboden irrigatiewater aan te wenden dan wel te verbruiken voor andere doeleinden dan commerciële akker- en tuinbouw of op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen, te verkopen, af te staan dan wel door derden te doen verbruiken;
  j. voor zover vee wordt gehouden of er behoefte is aan water voor andere doeleinden dan commerciële akker- en tuinbouw, draagt de ondernemer zorg voor voldoende veilig en schoon water, niet zijnde irrigatiewater, voor deze doeleinden en geschiedt de levering van water voor die doeleinden middels een geheel separate waterleiding infrastructuur.

Artikel 10

Het is de distributeur verboden elektriciteit en water aan te bieden tegen hogere tarieven dan die daarvoor zijn vastgesteld in de bijlage, bedoeld in artikel 2.

Artikel 11

De tarieven worden door de Minister van Economische Ontwikkeling vastgesteld, het Bureau Telecommunicatie en Post gehoord.

Artikel 12

De Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2023.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Prijzenregeling basis-, brandstof- en consumententarieven.

Bijlage

behorende bij artikel 2 van de Prijzenregeling basis-, brandstof- en consumententarieven

Tariefgroep elektriciteit Categorie Basis tarief in NAf/ kWh Brandstof clausule in NAf /kWh Totaal in NAf/ kWh
1 Huishoudelijk Post en Prepaid ≤250 0,2904 0,3927 0,6831
  250<x≤350 0,3967 0,3927 0,7894
  >350 0,4409 0,3927 0,8336
2 Zakelijk   0,4001 0,3927 0,7928
22 Industrieel standaard Hoog 0,3004 0,3927 0,6931
  Laag 0,2949 0,3927 0,6876
23 Industrieel exportgericht Hoog 0,1705 0,3927 0,5632
  Laag 0,1651 0,3927 0,5578
24 Industrieel import vervangend Hoog 0,2352 0,3927 0,6279
  Laag 0,2294 0,3927 0,6221
33 Hospitaal Hoog 0,1471 0,3927 0,5398
  Laag 0,1322 0,3927 0,5249
Straatverlichting   0,2818 0,3927 0,6745

 

Tariefgroep water Categorie Basis tarief in NAf/m³ Brandstof clausule in NAf/m³ Totaal tarief in NAf/m³
Huishoudelijk ≤ 9m³ 4,9289 4,2262 9,1551
  9m³ < x ≤ 12m³ 10,0792 4,2262 14,3054
  12m³ < x ≤ 20m³ 12,0203 4,2262 16,2465
  > 20m³ 13,9840 4,2262 18,2102
Zakelijk   10,4489 4,2262 14,6751
Industrieel standaard   10,4489 4,2262 14,6751
Industrieel import vervangend   10,4489 4,2262 14,6751
Industrieel export gericht   9,4989 4,2262 13,7251
Hospitaal   9,4989 4,2262 13,7251
Irrigatiewater   3,5000 4,2262 7,7262

 

Naar boven