Beschikking aanwijzing verbodsgebieden COVID-19 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Beschikking aanwijzing verbodsgebieden COVID-19

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 16-12-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 101, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2020, no. 134
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 17-09-2020
Datum inwerktreding: 17-09-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde))


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 17de september 2020 ter uitvoering van artikel 39b van de Landsverordening openbare orde tot het aanwijzen van gebieden waarvoor een aanwezigheidsverbod geldt

Artikel 1

Aanwijzing verbodsgebieden

Een ieder is verplicht zich te verwijderen en verwijderd te houden tussen 21:00 en 04:30 uur uit de volgende gebieden, als bedoeld in artikel 39b van de Landsverordening openbare orde, zoals aangegeven op de kaarten van bijlage 1 bij deze beschikking:
a. Barber;
b. Boca Samí;
c. Bottelier;
d. Brievengat;
e. Buena Vista;
f. Caracasbaaiweg;
g. Fuik;
h. Gosieweg;
i. Jan Thiel;
j. Jandoret;
k. Janwe;
l. Juan Hato;
m. Koraal Specht;
n. Marchena;
o. Marie Pampoen;
p. Mirla Plate, Paradijs en Thorenquest;
q. Montaña Abou;
r. Montaña Rey;
s. Otrobanda, Ser’i Domi, Domi Abou, San Mateo, Colon en omgeving;
t. Pannekoek;
u. Parera;
v. Punda;
w. Saliña en omgeving;
x. Ser’i Papaya;
y. Souax;
z. Sint Jacob;
aa. Sta. Maria, Vredenberg en omgeving;
bb. Stenen Koraal;
cc. Tera Korá;
dd. Weto, Confiansa en omgeving.

Artikel 2

Uitzonderingen op verbodsgebieden

 1. Naast de in artikel 39b, tweede lid, van de Landsverordening openbare orde genoemde gevallen, is het verbod in artikel 1 niet van toepassing op:
  a.de Gouverneur van Curaçao, de ministers, de Statenleden en de griffier van de Staten, in de uitoefening van hun functie;
  b.de medewerkers, de beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs van een functionaris als bedoeld in onderdeel a, bij de uitoefening van hun functie, met dien verstande dat wordt aanbevolen enkel de essentiële ondersteunende medewerkers in het kader van de uitoefening van de functie, in te zetten.
  c.personen in dienst van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, Openbaar Ministerie, Korps Politie Curaçao, Recherche Samenwerkingsteam, Defensie, Koninklijke Marechaussee, Kustwacht Caribisch Gebied, Vrijwilligers Korps Curaçao, Brandweer Curaçao in de uitoefening van hun functie;
  d.personen die bedrijfsmatig- of beroepsmatig voor zichzelf, voor een onderneming of een organisatie één van de in bijlage 2 bij deze beschikking genoemde vitale functies of processen vervullen, voor zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie zich in de aangewezen gebieden dienen te begeven of te bevinden, voor de uitoefening van de functie of de uitvoering van het proces geen uitstel mogelijk is en aan wie hiertoe door of namens de Minister van Algemene Zaken een ontheffingsbrief is afgegeven;
  e.personen die zich naar of van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven, vanwege een spoedeisende reden;
  f. personen die belast zijn met de zorg van een of meer hulpbehoevende personen en die van en naar de hulpbehoevende(n) moeten bewegen voor het uitvoeren van een zorgtaak die aantoonbaar niet tot na 05:00 uur kan worden uitgesteld.
 2. Personen, als bedoeld in het eerste lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder een van de uitzonderingsgevallen, genoemd in het eerste lid.
 3. De personen, ondernemingen of organisaties, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, dragen ervoor zorg dat zij en hun werknemers de ontheffingsbrief bij zich dragen, waaruit blijkt dat zij zich voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn uitgezonderd van het verbod in artikel 1.

 

Artikel 3

Bekendmaking

Deze beschikking wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt.

 

Artikel 4

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 17 september 2020 en geldt tot en met 21 december 2020.

Artikel 5

 Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking aanwijzing verbodsgebieden COVID-19.

 

.

 

BIJLAGE 1

bij de Beschikking aanwijzing verbodsgebieden COVID-19

KAARTEN VAN DE AANGEWEZEN GEBIEDEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 39B VAN DE LANDSVERORDENIN OPENBARE ORDE

1. Barber;


2. Boca Samí;


3. Bottelier;


4. Brievengat;


5. Buena Vista;


6. Caracasbaaiweg;


7. Fuik;


8. Gosieweg;


9. Jan Thiel;


10. Jandoret;


11. Janwe;


12. Juan Hato;


13. Koraal Specht;


14. Marchena;


15. Marie Pampoen;


16. Mirla Plate, Paradijs en Thorenquest;


17. Montaña Abou;


18. Montaña Rey;


19. Otrobanda, Ser’i Domi, Domi Abou, San Mateo, Colon en omgeving;


20. Pannekoek;


21. Parera;


22. Punda;


23. Saliña en omgeving;


24. Ser’i Papaya;


25. Souax;


26. Sint Jacob;


27. Sta. Maria, Vredenberg en omgeving;


28. Stenen Koraal;


29. Tera Korá;


30. Weto, Confiansa en omgeving.

BIJLAGE 2

bij de Beschikking aanwijzing verbodsgebieden COVID-19

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN DIE NOODZAKELIJK EN URGENT KUNNEN ZIJN TUSSEN 23:00 UUR EN 05:00 UUR

1. Essentiële zorg en dienstdoende apotheek en (dieren)artsen;
2. Begrafenisondernemingen in het kader van ophalen van lijken;
3. Politie, Kustwacht en andere diensten c.q. personen belast met handhaving van de openbare orde en opsporing en Politiearts;
4. Toezichthouders;
5. Defensie en Koninklijke Marechaussee;
6. Openbaar Ministerie;
7. Piketdiensten;
8. Gerechtsambtenaren en advocaten;
9. Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);
10. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
11. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
12. Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;
13. Meteorologische dienst;
14. Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
15. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
16. Productie en distributie van water en elektriciteit;
17. Journalistieke media;
18. Telecommunicatie, waaronder radiocommunicatie, internet en datadiensten;
19. Schoonmaakbedrijven met buitengewone werktijden ten behoeve van vitale functies en processen;
20. Reparatiewerkzaamheden aan de openbare infrastructuur;
21. Banken en andere noodzakelijke financieel administratieve dienstverlening;
22. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Naar boven