Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 19, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2020, no. 69
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 23-03-2020
Datum inwerktreding: 23-03-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VII Openbare gezondheid)
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK VIII Openbare veiligheid)


LANDSBESLUIT van de 23ste maart 2020, no. 20/359

Artikel 1

Als besmet gebied als bedoeld in artikel 6, ten 10, van de quarantaine-verordening worden aangewezen: alle landen en gebieden.

Artikel 1a

 1. Door de Operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen wordt ten behoeve van dit landsbesluit bepaald welk besmet gebied wordt geclassificeerd als laag, dan wel medium COVID-19 risicoland of risicogebied.
 2. De lijst van classificatie van landen en gebieden als bedoeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt op www.gobiernu.cw.

Artikel 2

 1. Het is verboden personen door middel van luchtvaartuigen vanuit een besmet gebied als bedoeld in artikel 1, naar Curaçao te vervoeren.
 2. Het is verboden met een luchtvaartuig vanuit een besmet gebied, als bedoeld in artikel 1, Curaçao aan te doen.

Artikel 3

 1. Het verbod genoemd in artikel 2, tweede lid, geldt niet voor:
  a. luchtvaartuigen die Curaçao aandoen voor het vervoeren van personen vanuit Curaçao naar andere landen of gebieden;
  b. luchtvaartuigen met transitopassagiers die Curaçao aandoen waarvan de transitopassagiers aan boord van die luchtvaartuigen blijven, dan wel luchtvaartuigen die Curaçao aandoen voor een ‘wing to wing transfer’ van passagiers;
  c. luchtvaartuigen die vracht naar en van Curaçao vervoeren;
  d. luchtvaartuigen die personen, die op grond van dit landsbesluit van het inreisverbod in artikel 2 zijn uitgezonderd, vervoeren naar Curaçao;
  e. luchtvaartuigen met transitopassagiers, die op grond van het tweede lid, onderdelen b en c van het inreisverbod in artikel 2, eerste lid, zijn uitgezonderd.
 2. Het verbod in artikel 2, eerste lid geldt niet voor:
  a. bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de toegestane vluchten naar en van Curaçao;
  b. personen die vanaf 12 juni 2020 vanuit Bonaire, Sint Eustatius of Saba naar Curaçao reizen, mits zij voldoen aan het bepaalde in artikel 3a, tweede lid, onderdeel a;
  c. personen die vanaf 15 juni 2020 vanuit Aruba of Sint Maarten naar Curaçao reizen, mits zij voldoen aan het bepaalde in artikel 3a, tweede lid, onderdeel a;
  d. personen die vanaf 1 juli 2020 vanuit medium COVID-19 risicolanden of risicogebieden naar Curaçao reizen, mits zij voldoen aan het bepaalde in artikel 3a, derde lid, onderdelen a en b, met dien verstande dat maximaal tienduizend personen per maand op grond van dit onderdeel naar Curaçao kunnen reizen.
 3. Van het verbod in artikel 2, eerste lid kunnen op verzoek worden uitgezonderd:
  a. personen die ingezetenen zijn van Curaçao;
  b. medische specialisten, huisartsen, ziekenverzorgenden of andere personen die een onmisbare functie vervullen in de gezondheidszorg in Curaçao;
  c. personen die werkzaamheden komen verrichten, die een onmisbare functie uitoefenen ten behoeve van vitale processen in Curaçao;
  d. personen afkomstig uit Curaçao die in een besmet gebied een studie volgen die in nijpende omstandigheden verkeren;
  e. personen die zich permanent op Curaçao wensen te vestigen en zich daartoe uit de basisadministratie van hun woonplaats hebben uitgeschreven;
  f. personen die de uitvaart van een familielid in Curaçao willen bijwonen;
  g. personen die een familielid dat zich in Curaçao in de terminale fase bevindt, willen verzorgen of bezoeken;
  h. personen die de bemanning aan boord van een in Curaçao aangemeerd schip vervangen.
 4. Personen als bedoeld in het derde lid verzoeken vooraf toestemming om van het verbod in artikel 2, eerste lid te worden uitgezonderd.
 5. Door of namens de Minister van Algemene Zaken wordt beslist op verzoeken om toestemming, als bedoeld in het vierde lid.
 6. De Minister van Algemene Zaken stelt interne richtlijnen vast voor de toewijzing of afwijzing van de verzoeken om toestemming.
 7. Door of namens de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning wordt bepaald op welke wijze het in artikel 3, tweede lid, onderdeel d, genoemd maximum aantal personen over de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen wordt verdeeld. De luchtvaartmaatschappijen worden dienovereenkomstig bericht.

Artikel 3a

 1. Personen die op grond van artikel 3 naar Curaçao reizen zijn onderhevig aan de voorgeschreven lokale medische protocollen, geldend voorafgaand aan, tijdens of na de reis, en aan de quarantainemaatregelen.
 2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn in ieder geval onderhevig aan:
  a. quarantaine of isolatie in een door de overheid aangewezen inrichting, overeenkomstig de incubatieduur van maximaal twee weken van COVID-19 en
  b. een medische test om vast te stellen of een persoon besmet is met het SARS-CoV-2.
 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn personen, die op grond van artikel 3, tweede lid, onderdelen b en c, naar Curaçao kunnen reizen, verplicht:
  a. voorafgaand aan de reis naar Curaçao een ‘Public Health Passengers Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Public Health Passengers Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld op www.gobiernu.cw;
  b. zich te verzekeren, in te staan, dan wel voor zich te laten instaan, voor de duur van het verblijf in Curaçao, voor alle kosten voor medische zorg, inclusief alle kosten voor eventuele quarantainemaatregelen zijn persoon betreffende;
  c. een papieren afschrift van het document bedoeld in onderdeel a bij aankomst in Curaçao in te dienen.
 4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn personen, die op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel d, naar Curaçao reizen, met uitzondering van personen die de bemanning aan boord van een in Curaçao aangemeerd schip vervangen, verplicht:
  a. niet eerder dan achtenveertig uur vóór de dag van vertrek naar Curaçao een ‘Public Health Passengers Locator Card’, naar waarheid in te vullen en in te dienen bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De ‘Public Health Passengers Locator Card’ wordt beschikbaar gesteld op www.gobiernu.cw;
  b. een negatief resultaat van een COVID-19 PCR- test in te dienen bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op grond van een COVID-19 PCR-test dat niet eerder dan tweeënzeventig uur vóór de dag van vertrek naar Curaçao is ondergaan;
  c. een papieren afschrift van de documenten bedoeld in onderdelen a en b bij aankomst in Curaçao in te dienen.
 5. Personen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdelen b en c, zijn uitgezonderd van de verplichte quarantaine, dan wel isolatie, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien:
  a. zij geen personen zijn van wie binnen de veertien dagen voorafgaand aan het reizen naar Curaçao is vastgesteld dat zij besmet zijn met het SARS-CoV-2;
  b. zij niet minstens veertien dagen voordat zij naar Curaçao reizen, in een land of gebied zijn geweest met wijdverspreide transmissie van het SARS-CoV-2;
  c. zij minstens veertien dagen voordat zij naar Curaçao reizen niet in contact zijn geweest met een persoon van wie is vastgesteld dat die op dat moment besmet was met het SARS-CoV-2.
 6. Personen als bedoeld in het vierde lid, zijn uitgezonderd van het bepaalde in het tweede lid, indien:
  a. zij niet minstens veertien dagen voordat zij naar Curaçao reizen, in een land of gebied zijn geweest met wijdverspreide transmissie van het SARS-CoV-2;
  b. zij minstens veertien dagen voordat zij naar Curaçao reizen niet in contact zijn geweest met een persoon van wie is vastgesteld dat die op dat moment besmet was met het SARS-CoV-2;
  c. zij geen symptomen vertonen die passen bij COVID-19.
 7. De geneeskundige, als bedoeld in de quarantaine-verordening kan, afhankelijk van de geschatte risico voor besmetting, beslissen dat een persoon als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdelen b, c en d, die niet voldoet aan het derde lid, onderdeel a, of het vierde lid van dit artikel, op andere wijze wordt gemonitord.
 8. De kosten verbonden aan de tijdelijke afzondering in de verplichte quarantaine- of isolatie-inrichting, als bedoeld in het tweede lid, dan wel de monitoring als bedoeld in het zevende lid, komen voor rekening van de persoon of de wettelijke vertegenwoordiger in het geval de persoon handelingsonbekwaam is, die naar Curaçao reist, tenzij deze persoon van deze kosten op grond van het beleid van de Minister van Gezondheid Milieu en Natuur, is uitgezonderd.

Artikel 3b

Met ingang van 13 juni 2020 wordt de verplichte quarantaine als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, opgeheven voor personen die vanuit de gebieden genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdelen b en c, naar Curaçao zijn gereisd en in afzonderlijke quarantaine zijn geplaatst, mits deze personen voldoen aan het bepaalde in artikel 3a, tweede lid, onderdelen a, b en c.

Artikel 4

Het Landsbesluit inreisverbod Europa wordt ingetrokken op het moment dat dit landsbesluit in werking treedt.

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 6

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en werkt terug tot en met 16 maart 2020.

Artikel 7

Dit landsbesluit wordt aangehaald als “Landsbesluit tijdelijk inreisverbod alle landen en gebieden”.

Naar boven