Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij   P.B. 2021, no. 35
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 24-03-2021
Datum inwerktreding: 24-03-2021


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 24ste maart 2021 ter uitvoering van artikel 27 van de Lei Estado di Emergensia

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats                 Zittingsjaar
24-03-2021 Moederregeling P.B. 2021, no. 27
2-04-2021 Artt. 1, 2, 3, 4, Bijlage 1 P.B. 2021, no. 34
2-04-2021 Art. 1  P.B. 2021, no. 35

Artikel 1

 1. Van het verbod in artikel 4a van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie zijn personen voor de volgende gevallen vrijgesteld:
  a. voor het uitvoeren van zorgtaken voor de persoonlijke verzorging, gezondheid of veiligheid van zichzelf of andere leden van hetzelfde huishouden;
  b. voor het uitvoeren van zorgtaken voor andere personen die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid;
  c. voor het uitvoeren van zorgtaken voor dieren die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid, anders dan spoedhulp door een dierenarts;
  d. voor het brengen dan wel ophalen van:
  i. schoolgaande personen van en naar kinderopvang en naschoolse opvang;
  ii. leerlingen van en naar groep 8 van een instelling voor funderend onderwijs;
  iii. examenkandidaten van en naar een instelling van voortgezet onderwijs;
  e. voor het verkrijgen van de dienstverlening als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.
 2. Onder zorgtaken als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, wordt verstaan het niet bedrijfsmatig:
  a. afhalen of afleveren van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen;
  b. afhalen of afleveren van voedsel- en drinkwaren;
  c. afhalen of afleveren van essentiële producten voor reiniging of persoonlijke verzorging;
  d. verlenen van hulp bij persoonlijke verzorging.
 3. Bij het verrichten van de zorgtaken en het verkrijgen van dienstverlening als bedoeld in het eerste lid, gelden de volgende voorschriften:
  a. enkel één persoon per huishouden begeeft zich op de openbare weg voor het verrichten van de zorgtaken;
  b. de voorschriften voor hygiëne en sociale afstand, genoemd in bijlage 1 bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie, worden strikt nageleefd.
 4. Indien personen voor het uitvoeren van de taken, als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, c en e, gebruik maken van een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000, kunnen zij zich uitsluitend hiertoe met deze vervoermiddelen op de openbare weg begeven conform de verdeling opgenomen in bijlage 3 bij de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.
 5. Personen kunnen zich voor het uitvoeren van de zorgtaken als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en d, elke dag uitsluitend hiertoe op de openbare weg begeven tussen 04.30 uur en 08.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur en voor zover zij beschikken over een ontheffingspas hiervoor, zoals door of namens de minister afgegeven.

Artikel 2

Van het verbod in artikel 4a van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie zijn ook de volgende categorieën vrijgesteld:
a. personen in dienst van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, de ambulancezorg, Korps Politie Curaçao, Landsrecherche, Interpol, Recherche Samenwerkingsteam, Defensie, Koninklijke Marechaussee, Kustwacht Caribisch Gebied, Vrijwilligers Korps Curaçao, Brandweer Curaçao in de uitoefening van hun functie en de toezichthouders aangewezen bij het Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie;
b. personen die zich naar of van een medische zorginstelling of een apotheek begeven vanwege een spoedeisende reden;
c. personen die belast zijn met de zorg van een of meer hulpbehoevende personen en die van en naar de hulpbehoevende(n) moeten begeven voor het uitvoeren van een zorgtaak die aantoonbaar niet kan worden uitgesteld voor de uitvoering ervan gedurende de tijdstippen als genoemd in artikel 1, vijfde lid.

Artikel 3

 1. Van het verbod in artikel 4a van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie kunnen worden ontheven personen die bedrijfsmatig of beroepsmatig voor zichzelf, voor een onderneming of een organisatie één van de in bijlage 1 bij deze beschikking genoemde vitale functies of processen vervullen, voor zover:
  a. zij in het kader van de uitoefening van hun functie zich op de route naar of van hun werkplek begeven of zich bevinden;
  b. hen hiertoe door of namens de minister een geldige ontheffingspas is afgegeven;
  c. de uitoefening van de functie of de uitvoering van het proces zodanig urgent en noodzakelijk is dat voor de uitoefening dan wel de uitvoering ervan aantoonbaar geen uitstel mogelijk is.
 2. De personen, als bedoeld in het eerste lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder de categorieën, genoemd in het eerste of tweede lid.
 3. De personen, ondernemingen of organisaties, als bedoeld in het tweede lid, dragen ervoor zorg dat zij en hun werknemers de geldige ontheffingspas bij zich dragen.

Artikel 4

 1. De directeur van de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid, hierna: de directeur, is gemandateerd om te beslissen op verzoeken voor ontheffing, als bedoeld in artikel 3.
 2. De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is gemandateerd te beslissen op verzoeken voor ontheffing, als bedoeld in artikel 1, vijfde lid.
 3. Indien een krachtens mandaat te nemen beschikking, als bedoeld in het eerste en het tweede lid, belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben of anderszins van bijzonder belang is, draagt de directeur en de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, zorg voor voorafgaande afstemming met de Minister van Algemene Zaken.
 4. In de ondertekening van beschikkingen die onder het mandaat vallen, wordt tot uitdrukking gebracht dat de beschikking wordt genomen namens de Minister van Algemene Zaken.
 5. De mandatering in dit artikel laat onverlet dat de minister bevoegd blijft zelf te beslissen dan wel de taken uit te oefenen.

Artikel 5

 1. De directeur en de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn kunnen de bevoegdheden genoemd in artikel 4, na melding aan de minister, ondermandateren aan personen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Ter zake het verlenen van ondermandaat gelden alle bepalingen die ten aanzien van mandaat in, dan wel op grond van deze beschikking zijn of worden vastgesteld.
 2. De directeur legt verantwoording af over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden c.q. de uitgevoerde taken.
 3. De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn informeert de minister over de uitvoering van zijn mandaat.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan.

Artikel 7

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 8

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19.

BIJLAGE 1

behorende bij de Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN WAARVOOR ONTHEFFING KAN WORDEN VERLEEND TIJDENS DE DAGKLOK

I. Zorg (medisch en paramedisch), inclusief inkoop, verkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;
II. Begrafenisondernemingen en crematoria en aanverwante dienstverlening;
III. Douane;
IV. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
V. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
VI. Luchthaven en aanverwante logistieke sector, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;
VII. Hotels en dienstverlening op hotelterrein aan hotelgasten;
VIII. Meteorologische dienst;
IX. Havens en aanverwante logistieke sector, loodsdiensten, haven veiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
X. Scheepsreparatie;
XI. Openbaar vervoer en taxivervoer;
XII. Voedselketen en aanverwante levensbehoeften (breed) betreft: supermarkten, minimarkten, toko’s, broodbakkerijen, restaurants, trùk’s di pan, groothandels en import, transport van voedsel, lokale productie, waaronder landbouw, veeteelt en visserij (geregistreerde vissers), verwerking en aanlevering, inclusief voeding voor dieren;
XIII. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XIV. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XV. Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting;
XVI. Vervoer van (bedrijfs)afval en vuilnis, inclusief de landfill;
XVII. Bewateren van openbaar groen conform de instructies van de opdrachtgever;
XVIII. Verzorging van dieren;
XIX. Journalistieke media;
XX. Telecommunicatie, waaronder: radiocommunicatie, internet- en datadiensten;
XXI. Verkoop en reparatie van computers, telefoons en aanverwante apparatuur;
XXII. Posterijen;
XXIII. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Crisisbeheersing en rampenbestrijding;
XXIV. Vitale overheidsprocessen, waaronder:
a. Betalingen uitkeringen en pensioenen;
b. Burgerzaken en basisadministratie;
c. Consulaire dienstverlening;
d. Toelating en uitzetting van personen;
e. In- en uitklaring van vracht;
f. Begrotings- en financieel beheer, belastingheffing, -inning en -controle;
g. Inspectiediensten;
h. Kinder- en jeugdbescherming;
i. Vlaggenstaat;
j. De diensten van het Kadaster en de hypotheekbewaarder.

Naar boven