Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 11-05-2021
Publicatienummer: P.B. 2021, no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij   P.B. 2021, no. 50
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 24-03-2021
Datum inwerktreding: 24-03-2021


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 24ste maart 2021 ter uitvoering van artikel 27 van de Lei Estado di Emergensia

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats                 Zittingsjaar
24-03-2021 11-05-2021 Moederregeling P.B. 2021, no. 27
2-04-2021 Artt. 1, 2, 3, 4, Bijlage 1 P.B. 2021, no. 34
2-04-2021 Art. 1 P.B. 2021, no. 35
16-04-2021 Artt. 1, 2, Bijlage 1 P.B. 2021, no. 38
21-04-2021 Art. 1, Bijlage1, Bijlage 2 P.B. 2021, no. 40
21-04-2021 Bijlage 1 P.B. 2021, no. 43
 4-05-2021 Artt. 1, 3, 4, Bijlage 1 P.B. 2021, no. 50

 

Artikel 1

 1. Van het verbod in artikel 4a van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie zijn personen voor de volgende gevallen vrijgesteld:
  a. voor het uitvoeren van zorgtaken voor andere personen die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid;
  b. voor het uitvoeren van zorgtaken voor dieren die daarvan afhankelijk zijn voor hun gezondheid of veiligheid, anders dan spoedhulp door een dierenarts;
  c. voor het brengen dan wel ophalen van:
  i. schoolgaande kinderen van en naar kinderopvang en naschoolse opvang;
  ii. leerlingen van en naar een instelling voor het funderend onderwijs;
  iii. leerlingen van en naar een instelling van het voortgezet onderwijs;
  d. voor het verkrijgen van onderwijs en afleggen van examens door:
  i. kandidaten bij het Curaçaos Avond Lyceum;
  ii. Landsexamenkandidaten.
 2. Onder zorgtaken als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt verstaan het niet bedrijfsmatig:
  a. afhalen of afleveren van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen;
  b. afhalen of afleveren van voedsel- en drinkwaren;
  c. afhalen of afleveren van essentiële producten voor reiniging of persoonlijke verzorging;
  d. verlenen van hulp bij persoonlijke verzorging.
 3. Personen kunnen zich voor de gevallen bedoeld in het eerste lid, onder a en b elke dag uitsluitend hiertoe op de openbare weg begeven tussen 04.30 uur en 08.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur en tussen 16.30 uur en 20.00 uur en voor zover zij beschikken over een ontheffingspas hiervoor, zoals door of namens de minister afgegeven.
 4. Personen kunnen zich voor de gevallen bedoeld in het eerste lid, onder c en d, op weekdagen uitsluitend op de openbare weg begeven tussen 04.30 uur en 08.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur en tussen 16.30 uur en 20.00 uur en voor zover zij de noodzaak hiertoe kunnen aantonen met een geldige papieren kopie van het schoolrooster.
 5. Van het verbod in artikel 4a van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie zijn personen vrijgesteld voor zover zij zich met een motorvoertuig of een bromfiets als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000, op de openbare weg begeven conform de verdeling opgenomen in bijlage 2 bij deze beschikking.

Artikel 2

Van het verbod in artikel 4a van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie zijn ook de volgende categorieën vrijgesteld:
a. personen werkzaam bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, de ambulancezorg, laboratoria, Korps Politie Curaçao, Landsrecherche, Interpol, Recherche Samenwerkingsteam, Defensie, Koninklijke Marechaussee, Kustwacht Caribisch Gebied, Vrijwilligers Korps Curaçao, Brandweer Curaçao in de uitoefening van hun functie en de toezichthouders aangewezen bij het Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie;
b. personen die zich naar of van een medische zorginstelling of een apotheek begeven vanwege een spoedeisende reden;
c. personen die belast zijn met de zorg van een of meer hulpbehoevende personen en die van en naar de hulpbehoevende(n) moeten begeven voor het uitvoeren van een zorgtaak die aantoonbaar niet kan worden uitgesteld voor de uitvoering ervan gedurende de tijdstippen als genoemd in artikel 1, vijfde lid.

Artikel 3

 1. Van het verbod in artikel 4a van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie zijn ook vrijgesteld personen die bedrijfsmatig of beroepsmatig voor zichzelf, voor een onderneming of een organisatie één van de in bijlage 1 bij deze beschikking genoemde vitale functies of processen vervullen, voor zover zij in het kader van de uitoefening van hun functie zich op de route naar of van hun werkplek begeven of zich bevinden en:
  a. aan hen hiertoe uiterlijk 3 mei 2021 door of namens de minister een geldige ontheffingspas is afgegeven, of
  b. zij hiertoe beschikken over een verklaring van de werkgever die aannemelijk maakt dat zij op de desbetreffende dag moeten gaan werken, of
  c. zij zich conform de verdeling, bedoeld in artikel 1, vierde lid, op de openbare weg kunnen begeven.
 2. De personen, als bedoeld in het eerste lid, tonen een geldig identiteitsbewijs op eerste verzoek van een opsporingsambtenaar en geven desgevraagd voldoende aannemelijk aan, dat zij vallen onder de vrijstelling bedoeld in het eerste lid.
 3. De namens de minister op grond van deze beschikking door de directeur van de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid tot en met 3 mei 2021 afgegeven ontheffingspassen blijven geldig.
 4. De personen, ondernemingen of organisaties, als bedoeld in het eerste lid, dragen ervoor zorg dat zij en hun werknemers de ontheffingspas, dan wel de verklaring van de werkgever bij zich dragen.

Artikel 4

 1. De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is gemandateerd te beslissen op verzoeken voor ontheffing, als bedoeld in artikel 1, vijfde lid.
 2. Indien een krachtens mandaat te nemen beschikking, als bedoeld in het eerste lid, belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben of anderszins van bijzonder belang is, draagt de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zorg voor voorafgaande afstemming met de Minister van Algemene Zaken.
 3. In de ondertekening van beschikkingen die onder het mandaat vallen, wordt tot uitdrukking gebracht dat de beschikking wordt genomen namens de Minister van Algemene Zaken.
 4. De mandatering in dit artikel laat onverlet dat de minister bevoegd blijft zelf te beslissen dan wel de taken uit te oefenen.

Artikel 5

 1. De directeur en de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn kunnen de bevoegdheden genoemd in artikel 4, na melding aan de minister, ondermandateren aan personen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Ter zake het verlenen van ondermandaat gelden alle bepalingen die ten aanzien van mandaat in, dan wel op grond van deze beschikking zijn of worden vastgesteld.
 2. De directeur legt verantwoording af over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden c.q. de uitgevoerde taken.
 3. De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn informeert de minister over de uitvoering van zijn mandaat.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan.

Artikel 7

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 8

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19.

BIJLAGE 1

behorende bij de Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN WAARVOOR ONTHEFFING KAN WORDEN VERLEEND TIJDENS DE DAGKLOK

I. Zorg (medisch en paramedisch), inclusief, laboratoria, inkoop, verkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;
II. Begrafenisondernemingen en crematoria en aanverwante dienstverlening;
III. Douane;
IV. Advocaten en notarissen;
V. Kritieke functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);
VI. Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen;
VII. Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven;
VIII. Luchthaven en aanverwante logistieke sector, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid;
IX. Hotels en dienstverlening op hotelterrein aan hotelgasten;
X. Meteorologische dienst;
XI. Havens en aanverwante logistieke sector, loodsdiensten, haven veiligheidsinspectie en havenstaatcontrole;
XII. Scheepsreparatie;
XIII. Openbaar vervoer en taxivervoer;
XIV. Autoverhuurbedrijven;
XV. Import- en Exportbedrijfsactiviteiten;
XVI. Detail- en groothandel;
XVII. Voedselketen en aanverwante levensbehoeften (breed) betreft: supermarkten, minimarkten, toko’s, broodbakkerijen, restaurants, trùk’s di pan, groothandels en import, transport van voedsel, lokale productie, waaronder landbouw, veeteelt en visserij (bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid, de Sector Landbouw, Milieu en Natuur, of de Havenmeester geregistreerde vissers), verwerking en aanlevering, inclusief voeding voor dieren;
XVIII. Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten);
XIX. Productie en distributie van water en elektriciteit;
XX. Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting;
XXI. Financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen;
XXII. Schoonmaakdiensten voor particulieren en bedrijven, (auto)wasserijen en ongediertebestrijding;
XXIII. Vervoer van (bedrijfs)afval en vuilnis, inclusief de landfill;
XXIV. Noodzakelijke bouw-, infrastructurele- en installatietechnische werkzaamheden aan de openbare infrastructuur zijnde onderhoud en reparatie van straatmateriaal en -meubilair, riolering en andere bouwwerkzaamheden in het belang van de openbare veiligheid op instructie van de opdrachtgever, en de direct aanverwante toeleveringsbedrijven voor materialen en grondstoffen;
XXV. Voertuigreparatie en verkoop van onderdelen;
XXVI. Bewateren van openbaar groen conform de instructies van de opdrachtgever;
XXVII. Verzorging van dieren;
XXVIII. Onderwijs en Onderwijsinspectie;
XXIX. Journalistieke media;
XXX. Telecommunicatie, waaronder: radiocommunicatie, internet- en datadiensten;
XXXI. Verkoop en reparatie van computers, telefoons en aanverwante apparatuur;
XXXII. Boekhandels en winkels voor kantoorartikelen;
XXXIII. Bouwmarkten;
XXXIV. Nummerverkoop en trekking voor Wega di Number di Kòrsou;
XXXV. Posterijen;
XXXVI. Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Crisisbeheersing en rampenbestrijding;
XXXVII. Vitale overheidsprocessen, waaronder:
a. Betalingen, uitkeringen en pensioenen;
b. Burgerzaken en basisadministratie;
c. Consulaire dienstverlening;
d. Toelating en uitzetting van personen;
e. In- en uitklaring van vracht;
f. Begrotings- en financieel beheer, belastingheffing, -inning en -controle;
g. Inspectiediensten;
h. Kinder- en jeugdbescherming;
i. Vlaggenstaat;
j. De diensten van het Kadaster en de hypotheekbewaarder.

BIJLAGE 2

bij de Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19

VERDELING VAN MOTORVOERTUIGEN EN BROMFIETSEN
VOOR GEBRUIK VAN OPENBARE WEG

GROEP TOEGESTANE DAGEN TOEGESTANE LETTER VAN KENTEKEN
1 maandag en donderdag A-D-F-G-H-K-BF-Z-WA-Speciaal Kenteken
2 dinsdag en vrijdag B-J-L-N-R-U-MF
3 woensdag en zaterdag S-T-V-X-Y
Naar boven