Beleidsorganisatie van MOWCS (B.O./M.O.W.C.S.) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Beleidsorganisatie van MOWCS (B.O./M.O.W.C.S.)

De Beleidsorganisatie:

De beleidsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, cultuur & Sport draagt zorg voor integrale beleidsontwikkeling, beleidsanalyse, visieontwikkeling, ontwikkeling van SMART geformuleerde beleidskaders,ondersteuning van terugkerende beleidsprocessen, ad hoc beleid, ontwikkeling en vaststelling van beleid en wetgeving, monitoring van beleid en beleidsevaluatie.

Beleidsgebieden Omschrijving
Onderwijs Het streven is om alle onderwijssoorten optimaal in te richten en op elkaar te laten aansluiten zodat de doorstroming van leerlingen soepel verloopt en de uitstroming naar de arbeidsmarkt functioneel is.
Wetenschap Het realiseren van een onderzoeksklimaat dat uitnodigt tot wetenschapsbeoefening en tot het maken van verbindingen tussen lokale opleidingsinstituten en internationale wetenschappelijke netwerken. Het ontwikkelen van beleid aan de hand van onderzoeksresultaten is een conditio sine qua non.
Cultuur  Het stimuleren van een krachtig historisch bewustzijn, met een nadruk zowel op cultuur in als wel cultuur uit de eigen maatschappij  at stimleert tot natievorming.
Sport De focus is op het realiseren van een breed aanbod van sportvoorzieningen en het vergroten van het besef van het belang van sport en beweging binnen de school en de samenleving.

Visie: Een dynamische en flexibele beleidsorganisatie met heldere inrichting van de beleidsprocessen ,  duidelijke regievoering en heldere afbakening van verantwoordelijkheden. Het beleid word interactief en integraal ontwikkeld in nauwe samenwerking met de uitvoeringsorganisaties van het ministerie waarbij input en ervaringen van het veld van eminent belang zijn.

Missie: De beleidsorganisatie zet zich in om systematisch beleid te ontwikkelen, wet en regelgeving te formuleren, het handhaven van bestaande wet- en regelgeving, monitoren en evalueren van beleid. Iedere beleidsmedewerker zijn of haar eigen aandachtsgebied op basis van deskundigheid beheerst en is op basis daarvan verantwoordelijk voor het uitvoeren van de eigen werkzaamheden.

Doelstellingen:

  1. Verzekeren van gelijke toegang tot onderwijs en bevorderen van levenslang leren voor iedereen;
  2. Zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs voor het Funderend-, Speciaal-, Voortgezet-, S.B.O. en Hoger onderwijs;
  3. Zorgdragen voor een goede aansluiting c.q. doorstroom naar  en tussen het F.O., S.O., V.S.B.O., HAVO, V.W.O., S.B.O. en H.O.;
  4. Ontwikkelen van beleid op basis van  statistische informatie;
  5. Zorgdragen voortijdig en snelle behandeling en oplossing voor schooluitval , zorg en problemen die de schoolloopbaan van leerlingen verstoren;
  6. Bijdragen aan de ontwikkeling van burgers met kennis, vaardigheden en attitude om optimaal te functioneren zowel in de samenleving als mondiaal.

Contactgevens:

Beleidsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

APC-Complex, T: +599 9 43 43 711, E: OWCS.Communicatie@gobiernu.cw

Wettelijke  en Beleidskaders Datum Vastgelegd
1 Beleid Voorschoolse Educatie Vastgesteld per december 2014 door RvM
2 Beleid Speciaal Onderwijs Vastgesteld per december 2014 door RvM
3 Kader voor Wetenschapsbeleid Vastgesteld per 2012 in MB/033190, 2016 vastgelegd als kader
4 Nationaal en Onderwijs Taalbeleid Vastgesteld per augustus 2017 door RvM
5 Beleidskader AGO Vastgesteld per november 2019
6 Nota Afstandsonderwijs Vastgesteld per januari 2020
7 Beleidsnotitie Schoolveiligheid Vastgesteld oktober 2019
8 Beleidsnotitie Leerplicht Vastgesteld augustus 2019